Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi

Práce koordinátora na stavbě je stále ještě spojena s řadou problémů. Uplatňování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dalších předpisů, naráží na nezkušenost příslušných pracovníků a organizací, někdy na nejasnosti ve výkladu jednotlivých ustanovení, někdy na neochotu nebo předsudky spojené se zaváděním nových postupů.

Jedním ze způsobů, jak se s těmito problémy vyrovnat je projekt vypsaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR s názvem „Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi“.

Oprávnění zpracovat tento projekt získalo sdružení „Společná vize“, které se touto problematikou zabývá již delší dobu. Výsledkem budou konkrétní podklady, které by měly sloužit nejen koordinátorům, ale i jejich partnerům na stavbě a v projekčních kancelářích.

Společná vize si v rámci tohoto projektu klade za cíl vyhodnotit současný stav v této oblasti, shrnout nedostatky, které se projevují a navrhnout potřebná opatření ke zlepšení současného stavu.

Mezi nejdůležitější témata patří zejména:

  • zpracovat vzorový plán BOZP pro různé typy staveb
  • zpracovat metodiku činnosti koordinátora pro jednotlivé fáze přípravy a udržování stavby, vyjasnit aktivity koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby
  • zpracovat nové pojetí Zásad organizace výstavby jako podklad pro Plán BOZP a činnost koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby
  • provést rozbor právních předpisů se vztahem k činnosti koordinátora a plánům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doporučit změny, případně doplňky
  • navrhnout jednotný systém zkoušek koordinátorů a způsoby celoživotního vzdělávání koordinátorů BOZP na staveništi, upřesnit požadavky na vzdělání koordinátorů
  • vyjasnit vztah k jednotlivým účastníkům výstavby, zejména projektantům stavbyvedoucím apod.
    - vyjasnit vztah k orgánům státní správy a mnoho dalších témat.

Společná vize pro řešení těchto cílů ustavila pracovní sekce, které řeší jednotlivé dílčí úkoly a které pracují na základě společného plánu a harmonogramu. Členy pracovních sekcí jsou pracovníci Státního úřadu inspekce práce, Oblastních inspektorátů práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, stavební fakulty ČVUT, ČKAIT, ČSSK, komory BOZP, spolupráce je navázána s akreditovanými společnostmi pro certifikaci koordinátorů a dalšími institucemi. Významné jsou také podněty od odborníků, kteří přímo pracují jako koordinátoři a jsou proto v denním styku s běžnými problémy stavby.

Účastníci projektu se shodují v tom, že důležitým vkladem do řešení úkolu musí být praktické zkušenosti, získané při působení koordinátorů na stavbách v České republice, velmi cenné jsou i poznatky o činnosti koordinátorů v zahraničí. Je třeba si uvědomit, že zavádění požadavků na koordinátora podle evropské směrnice č. 92/57/EHS bylo složitým procesem i v ostatních státech Evropské unie.

Řada zahraničních odborníků uvádí, že je potřeba několikaletého údobí, aby byly vyjasněny všechny vztahy a povinností a byl zaveden funkční systém koordinace bezpečnosti práce na staveništích. Tuto dobu je však potřeba aktivně využít. K tomu směřuje i náplň projektu, který by měl vycházet z reálně zjištěných nedostatků a problémů, které se vyskytly při práci koordinátorů na konkrétních stavbách. Vhodná řešení by pak byla výsledkem společné diskuse se zohledněním právních požadavků, ale také praktických možností stavby.

Je jasné, že výstupy projektu nemohou tvořit jednoznačné vzory, které budou mít pevně stanovený obsah. Různorodost podmínek, v nichž se koordinátor pohybuje znamená, že zpracovávané dokumenty se budou vždy lišit ať už rozsahem nebo svou náplní. Půjde tedy spíše o příklady konkrétního zadání a z nich vycházející dokumentace, představující obecně uznávaný standard. Veškeré vzory by měly být chápány jako příklady správné praxe, přičemž práce koordinátora by měla zůstat tvůrčí a vycházet z konkrétních podmínek stavby.

Na prvním pracovním setkání zainteresovaných odborníků byl sestaven harmonogram a metodika prací a na dalších již byly posuzovány postupně zpracovávané dílčí podklady. Nebude chybět ani pilotní ověření a realizace navrhovaných metod v praxi. Společná setkání pracovních sekcí ukázala, že za současné situace stále ještě zbývá v řešené oblasti mnoho úkolů docílení uspokojivého stavu.
 
Společná vize bude prostřednictvím tohoto webu informovat čtenáře o postupu prací na uvedeném projektu. Společné vizi je také možné elektronicky zasílat podněty pro práci jejich sekcí, a to i prostřednictvím tohoto webu. Členové sekcí věří, že široká obec koordinátorů BOZP na staveništích tuto aktivitu přivítá.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail