Mám nárok na OOPP, když jsem zaměstnaná na dohodu o pracovní činnosti?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám nárok na pracovní obuv, pokud jsem zaměstnaná na dohodu o pracovní činnosti? Pracuji u daného zaměstnavatele pravidelně 1 x v týdnu, výjimečně i 2 x v týdnu. 

Povinnost zaměstnavatele zaměstnanci poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv nezávisí na tom, jestli má zaměstnanec uzavřen pracovní poměr nebo „jen“ některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) nebo na pracovní poměr. Jak je všeobecně známo, v novém zákoníku práce (zákoně č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) získaly dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na významu, ve smyslu ustanovení § 3 jsou považovány za jednu ze základních forem pracovněprávních vztahů.

Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákoníku práce platí „Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o
 a) odstupné podle § 67 a 68,
 b) pracovní dobu a dobu odpočinku,
 c) překážky v práci na straně zaměstnance,
 d) skončení pracovního poměru a
 e) odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dále jen "odměna z dohody").“

Z toho tedy vyplývá, že se na Vámi konanou práci na základě dohody o pracovní činnosti vztahuje celá část pátá zákoníku práce o BOZP a tudíž i ustanovení § 104 nazvané „Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje“. Podle ustanovení § 102 zákoníku práce musí každý zaměstnavatel provádět tzv. prevenci rizik, tzn. soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Podle ustanovení § 104 odst. 1 zákoníku práce pak platí: „Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem". 

Z toho všeho vyplývá jediné, a to že zaměstnavatel musí provádět prevenci rizik ve vztahu ke všem zaměstnancům bez ohledu na skutečnost, jestli pracují v pracovním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, je-li jejich stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin nebo je-li kratší, nebo jestli dokonce pracují na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Z Vašeho dotazu mi nevyplývá jakou práci vykonáváte, tak nemohu přesně rozhodnout, jestli je zaměstnavatel povinen Vám poskytnout obuv nebo ne.  Proto Vám doporučuji  podívat se do nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zde v příloze č. 3 jsou příkladně vyjmenovány práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků a hned úvodem práce, které vyžadují ochranu nohou. Pokud tam Vámi vykonávanou práci naleznete, pak tento předpis ukažte zaměstnavateli a požadujte po něm ochrannou obuv.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail