Lze považovat kancelář s několika tiskárnami za "zdravé pracoviště"?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Ráda bych věděla, zda pracuji ve "zdravém prostředí". V mé kanceláři zaměstnavatel umístil 4 laserové tiskárny, z toho jednu malou (osobní) a 3 velké (podnikové).

Váš dotaz Vám tak říkajíc od "zeleného stolu" zodpovědět nemohu. K tomu je třeba především znát podmínky Vašeho pracoviště. Musíme si ujasnit, že žádný právní předpis nezakazuje umístit v jedné místnosti 4 tiskárny, je však třeba znát, jak je místnost velká, jaká je tam teplota na pracovišti, jak je zajištěno větrání a kolik tam pracuje zaměstnanců. Nevím také, do jaké míry jsou ony tiskárny hlučné apod. To vše je třeba zvážit při posouzení otázky, jestli Vaše pracoviště splňuje podmínky kladené ustanovením § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Toto je také otázka prevence rizik ve smyslu ustanovení § 102 zákoníku práce. Povinností zaměstnavatele je soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Dále pak musí mít Váš zaměstnavatel osobu odborně způsobilou k prevenci rizik (§ 10 zákona č. 309/2006 Sb., ) a tato osoba by měla vyhodnotit uvedené podmínky Vašeho pracovního prostředí a měla by dát závazné stanovisko, jestli je vhodné umístit tolik tiskáren v jedné místnosti.

Každý zaměstnanec má právo na informace a konzultace v oblasti BOZP od zaměstnavatele (toto právo mu dává ustanovení § 279 a § 280 zákoníku práce), takže doporučuji obrátit se na zaměstnavatele s dotazem, jestli přitom, když provedl v dotaze uvedené opatření, že umístil ve Vaší kanceláři tolik tiskáren, si zároveň provedl vyhodnocení rizik. Pro Vaši informaci hygienické limity osvětlení, tepelné zátěže a větrání pracoviště obsahuje nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Limity hluku na pracovišti stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Autor článku: 

Komentáře

ozón

07.08.2007 - 15:09 Zuna
Chtěl jsem se zeptat, zda je někde uveden limit přízemního ozónu, který vzniká např.činností kopírky?

Re: ozón

09.08.2007 - 11:32 Petr Markl
<P>Vážený pane,</P> <P>limit pro přízemní ozón momentálně neznám, ale to je spíše hodnota pro venkovní prostředí. Limitní hodnotu pro ozón v pracovním prostředí (kde se obvykle kopírky používají) uvedl již pan Neugebauer.</P> <P>PEL (přípustný expoziční limit pro celosměnový osmihodinový průměr) je 0,1 mg/m3 (resp 0.05 ppm), NPK (nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti) je 0,2 mg/m3 (resp. 0,1 ppm). Z dostupných informačních zdrojů plyne, že odér ozono začíná být cítit při koncentraci 0,045 ppm, což znamená, že pokud ozón na pracovišti zřetelně cítíte, pak je již pravděpodobně koncentrace PEL překročena. Pokud jde v rámci směny jen o několik málo okamžiků, asi to s ohledem na celosměnový časově vážený průměr nebude dramatické. Pokud je však ozon cítit trvale, jde o signál k další objektivizaci měřením. Pokud by celosměnvý časově vážený průměr překročil PEL, jste v kategorii 3 ve smyslu vyhl. 432/2003 o kategorizaci prací. Pokud by celosměnový průměr překročil NPK, není tento prostor vhodný pro trvalý pobyt osob anebo budete muset něco udělat s intenzitou větrání.</P> <P>Tolik krátce k problematice ozonu.</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A> <BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A></P> <P>&nbsp;</P>

Re: ozón

09.08.2007 - 12:57 Milan Zuna
Děkuji za odpověd.MZ

Hygienické limity látek v

08.08.2007 - 12:13 Tomáš Neugebauer
Hygienické limity látek v pracovním ovzduší uvádí nařízení vlády č. 178/2001&nbsp;Sb. v příloze č. 2. Pro ozon jsou stanoveny PEL (přípustný expoziční limit)&nbsp;0,1 mg/m3 a NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace)&nbsp;0,2&nbsp;mg/m3.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail