Letní tábory a ochrana zdraví

Zdroj: 

Dlouho zůstávalo otázkou, zdali se letos budou konat letní tábory. Naštěstí se konat mohou, ale musí být zachována přísnější hygienicko-protiepidemická opatření, která byla nastavena a zveřejněna na základě dohody zástupců pořádajících organizací s hlavní hygieničkou ČR. Někdy mohou jít až nad rámec zákona o ochraně veřejného zdraví, který zotavovací akce upravuje. Personál i děti musí být náležitě poučeny.

Při pořádání zotavovacích akcí pro děti se postupuje podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), podle kterého se za zotavovací akcí považuje organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Podmínky účasti osob na zotavovacích akcích upravuje § 8 a následující tohoto zákona a další související předpisy. Podrobnější hygienické požadavky na zotavovací akce pro děti stanovuje vyhláška č. 106/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o prostorových podmínkách, podmínkách pro osobní hygienu, WC, úklidu, používání patrových lůžek, denním režimu apod. V příloze č. 4 je stanoven minimální rozsah vybavenosti lékárničky pro tyto akce.

V letošním roce s ohledem na epidemiologickou situaci se táborů může zúčastnit max. 500 účastníků (včetně vedoucích a dalších pracovníků pečujících o děti), pokud jde o akci pořádanou v pevných objektech, u stanových táborů pak 100 osob. Příměstské tábory nejsou legislativou upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že se mohou konat také putovní tábory, na které se vztahuje shodná právní úprava jako na klasické pobytové tábory.

Na táborech je běžné, že se vytvoří skupiny (oddíly) dětí. Bylo by vhodné, kdyby tyto skupiny byly v bezpečných odstupech a jednalo se o skupiny dětí ubytovaných ve stejné části tábora. A pokud možno byl zabezpečen časově nebo prostorově oddělený skupinový výdej stravy.

V § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb. je uvedeno, že děti se mohou podílet na přípravě stravy jen před jejím tepelným zpracováním a při pomocných pracích. Na zotavovací akci do 50 účastníků se mohou děti podílet na celé přípravě stravy a jejím výdeji, jsou-li pod dozorem osoby činné při stravování. Zdravotní stav dětí, které se podílejí na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem. V hygienicko-protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví se však zpřísnilo, že děti se mohou účastnit přípravy stravy pouze před tepelným zpracováním potravin, a to bez ohledu na počet účastníků akce. Musí si především mýt ruce. Vylučuje se účast dětí na úklidu prostor tábora s výjimkou ubytovacích prostor (pokoj, stan).

Posudek ohledně zdravotního stavu dítěte platí 2 roky. Ministerstvo zdravotnictví v letošním roce doporučuje, aby byl aktuální (tzn. nevyužít možnosti dvouleté platnosti posudku), a tento posudek doložit i u dětí, které se účastní jiných podobných akcí pro děti (počet dětí do 29 účastníků ve věku do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů), kterým tuto povinnost zákon o ochraně veřejného zdraví neukládá.

Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví dokládá nejen dítě, ale všichni účastníci akce, tj. vedoucí, instruktoři, personál kuchyně, personál zajišťující úklid a další osoby přítomné na akci.

Nošení roušek závisí na rozsahu povinností uložených v té době platným mimořádným opatřením. Rozestupy mezi účastníky se nevyžadují.

Osoba připravující stravu vykonává činnost epidemiologicky závažnou, tj. musí dodržovat vysoký hygienický standard provozní hygieny a osobní hygieny (mytí rukou, případně dezinfekce rukou, při výdeji používat ochranné rukavice na jedno použití, roušku, pracovní plášť). V rámci areálu tábora musí být pro tyto osoby vyčleněno patřičně vybavené hygienické zařízení (WC a umyvadlo). Záleží, o jaký typ tábora jde, u stanových táborů se při přípravě stravy nepředpokládá práce s osobními ochrannými prostředky typu ochranné rukavice na jedno použití, rouška, pracovní plášť, ale i zde však platí zásada vysokého hygienického standardu. 

Celkově se klade důraz na zvýšené dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce. Samozřejmostí je mytí rukou nejlépe v tekoucí teplé vodě za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků (nebo každé dítě musí mít vlastní ručník), použití dezinfekce, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě. Provede se důsledná sanitace, tj. provozní hygiena všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na hygienická zařízení a jejich vybavení. Důraz se klade na pravidelný úklid s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem a pravidelné větrání všech provozních i ubytovacích prostor. Podle konkrétní situace se kromě úklidu provede i dezinfekce celého areálu tábora mezi jednotlivými běhy.

Podle § 8 odst. 3 je pořádající osoba povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akci ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Letos se to doporučuje i jiným podobným akcím pro děti, které probíhají v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, a mimo jiné ohlašovací povinnosti nepodléhají, stejně tak i plnění dalších povinností uložených zotavovacím akcím pro děti v § 8 až § 11 zákona.

V souvislosti s uvedenými právními předpisy je třeba upozornit, že některá ustanovení týkající se zotavovacích akcí se po letošní novele zákona o ochraně veřejného zdraví změnila. Paragraf 8 se nyní nazývá Škola v přírodě a zotavovací akce a upřesňuje se pojem dítě do 15 let a škola v přírodě nebo se rozšiřuje § 3 - pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního území a zeměpisných souřadnic, a jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.

Uvedené informace vycházejí z článku na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Deset nejčastěji kladených dotazů v souvislosti s pravidly k táborům a letním rekreacím 2020.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail