Legislativní změny v problematice BOZP

Zdroj: 

Dne 22. září 2022 se konal online seminář s názvem Legislativní změny v problematice BOZP. Jak název napovídá, obsahem semináře byly nové právní předpisy v oblasti BOZP. Kromě přehledu předpisů, které významně zasáhly do této oblasti, byla podrobně rozebírána témata Přetížení bederní páteře jako nová nemoc z povolání a Nová úprava problematiky vyhrazených technických zařízení.

Online seminář pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Právě o Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její kampani, která poprvé probíhá déle než 2 roky, pohovořil Ing. Jaroslav Hlavín z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zástupce Českého Focal Pointu pro BOZP. Problematice muskuloskeletálních poruch (MSD) se již věnovala kampaň v roce 2000 Ukažme záda muskuloskeletálním poruchám nebo kampaň v roce 2007 Posviťme si na břemena (muskuloskeletální poruchy) a téma je stále aktuální.

Z různých průzkumů (Eurostat 2013, EWCS 2015) vyplývá, že přibližně 3 z 5 pracovníků EU mají MSD. K nim mohou vést opakované pohyby rukou nebo paží, dlouhé sezení, zvedání nebo přemisťování osob nebo těžkých břemen. Riziko MSD zvyšuje i současně hojně využívaná práce na dálku.

EU-OSHA věnuje velký prostor prevenci tohoto onemocnění, na jejích stránkách lze najít řadu materiálů, pravidelně o nich informujeme na BOZPinfo v rubrice Krátké zprávy.

Strategický rámec EU pro BOZP se v období 2021–2027 zaměřuje na tři klíčové cíle:

  1. předvídání a řízení změn v novém světě práce, který přináší zelená, digitální a demografická transformace,
  2. zlepšování prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a naplňování cíle nulového počtu úmrtí v souvislosti s výkonem práce,
  3. zvýšení připravenosti na současnou zdravotní krizi i budoucí zdravotní krize.

Robert Křepinský, předseda stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, podal přehled o připravovaných, aktuálních i dřívějších právních předpisech, které významně zasáhly do oblasti BOZP.

Momentálně se připravuje nová právní úprava pracovnělékařských služeb, konkrétně úprava vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek u nerizikových prací. Návrh novely vyhlášky č. 79/2013 Sb. je zatím na půdě Ministerstva zdravotnictví.

Vláda předložila do připomínkového řízení návrh novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Chystá se změna ohledně úpravy operativní teploty v souvislosti s mikroklimatickými podmínkami pro třídu práce I a IIa. Pro třídu práce I by se měla min. teplota snížit z 20 °C na 18 °C, u třídy práce IIa z 18 °C na 16 °C.

V připomínkovém řízení je transpoziční novela zákoníku práce, která by měla mimo jiné upravit problematiku práce na jiném dohodnutém místě, tzv. home office, včetně dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně kontroly BOZP a šetření pracovních úrazů.

Z významných novel zákoníku práce z minulosti můžeme vyzdvihnout novelu z r. 2017, která upravila provádění vstupních lékařských prohlídek před vznikem pracovního poměru a rozhodla, že lékařské prohlídky zaměstnanců pracujících v noci se budou řídit zvláštními předpisy – zákonem č. 373/2011 Sb. a vyhláškou č. 79/2013 Sb. Novela z roku 2018 například pozměnila § 271b - jak počítat náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u osob vedených na úřadu práce. Novela z roku 2019 Sb. problematiku odškodňování úrazů dětí v mateřských školách. V roce 2020 se změny týkaly například § 104, kde došlo k implementaci evropského nařízení ohledně OOPP nebo k úpravě odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s následkem smrti.

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, byla po novele z. č. 205/2020 Sb. upravena kategorizace prací, odborné hodnocení, zacházení s chemickými látkami a směsmi, výkon státního zdravotního dozoru na úseku ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb nebo přestupky.

Do zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zásadním způsobem zasáhla v oblasti pracovnělékařských služeb novela z. č. 202/2017 Sb., ať už šlo o výpisy ze zdravotnické dokumentace, možnost jejich nahrazení potvrzením o nezměněném stavu, nebo podmínky za jakých může poskytovatel pracovnělékařských služeb vystavit lékařský posudek, když osoba nemá registrujícího poskytovatele zdrav. služeb. Novela také zavedla možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku.

I přesto v lékařských posudcích stále chybí některé podstatné náležitosti, je špatně napsáno poučení nebo chybí poučení o možnosti vzdání se práva na přezkoumání posudku,“ říká Robert Křepinský.

I když se zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, BOZP přímo netýká, důležitá je novela z. č. 526/2020 Sb., zavádějící tzv. sponzorovaný přístup k technickým normám. Pokud jsou normy závazné, protože se na ně odvolává právní předpis, tak by měl být odborné veřejnosti umožněn bezplatný přístup na základě registrace u České agentury pro standardizaci.

Na konci roku 2021 bylo zveřejněno nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2023. Do seznamu nemocí z povolání bylo zařazeno těžké poškození bederní páteře způsobené dlouhodobou těžkou fyzickou prací (kap. II položka 11). O této změně podrobně informovala MUDr. Vladimíra Lipšová, vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu.

Evropská komise vydala doporučení zařadit tyto nemoci do Evropského seznamu nemocí z povolání.

60 - 80 % populace zažije bolest páteře. Vědecky prokázaná je příčinná souvislost s prací. K chronickému onemocnění bederní páteře dochází po 10-12 letech rizikové expozice, při manipulaci s břemeny, častém ohýbání a otáčení páteře, v nepříznivých pracovních polohách, celkové fyzické zátěži, když je tělo vystaveno celotělovým vibracím nebo při vzájemné kombinaci všech těchto faktorů.

V roce 2016 bylo s diagnózou s muskuloskeletálními poruchami asi 20 % všech pracovních neschopností v trvání cca 65 dnů.

Musí být splněny předběžné klinické a expoziční podmínky, aby mohlo dojít k dalšímu posuzování onemocnění:

1. diagnóza chronického vertebrogenního syndromu bederní páteře, který je vyjádřený jako lumbago s kořenovým syndromem, či bez něj;

2. délka výkonu potenciálně rizikové práce musí činit nejméně tři roky;

3. pracovní neschopnost pro tuto diagnózu musí být alespoň 12 měsíců kumulativně během posledních tří let před ukončením výkonu předmětné práce, nebo před prvním posouzením ve středisku nemocí z povolání u pracovníků, kteří předmětnou práci dosud vykonávají.

Zatím nevyšly metodické návody, ale již jsou v procesu schvalování na Ministerstvu zdravotnictví. Na neschopence musí být jasně definovaná čísla diagnózy - M54.5, M54.4, M54.3, v průběhu onemocnění mohou ještě přibýt další - blíže specifikovaná bolest bederní páteře.

V Evropě jsou různá expoziční kritéria pro přiznání chronického onemocnění jako nemoci z povolání. Matematické hodnocení, které je navrhováno v ČR, se používá v Belgii a v Německu, v ostatních státech většinou dochází k individuálnímu hodnocení.

Na Slovensku byl seznam rozšířen o tuto nemoc z povolání již v roce 2004. V roce 2018 Slovensko přiznalo tři, v roce 2019 jednu a v roce 2020 dvě tyto nemoci z povolání.

Závěrem MUDr. Lipšová říká: „Velmi důležité je vyhodnotit rizika, komunikovat s poskytovatelem pracovnělékařské péče, preventivní přístup. Každý zaměstnanec musí mít dostupné informace, nejen poučení o BOZP, ale musí si uvědomit, že má individuální odpovědnost za své zdraví, které je pro něj výrobním nástrojem.

O nových právních předpisech týkajících se vyhrazených technických zařízení hovořil Ing. Jiří TILHON, Ph.D., LL.M., vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Tématu se bude věnovat 2. část tohoto článku.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail