Lednové vydání časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

Na konci ledna vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2015.

V lednovém čísle je publikováno pět odborných článků. První článek se věnuje bezpečnosti bioplynových stanic. V úvodní části je představena situace a počty bioplynových stanic ve vybraných státech Evropy. Následně se autoři věnují popisu nebezpečí a obecným scénářům možných a také uvádějí příklady skutečných havárií, které se na bioplynových stanicích v České republice a v zahraničí již udály. Znalost nebezpečí a poučení se z havárií na obdobných zařízeních jsou důležitým předpokladem ke spolehlivému a bezpečnému provozu každé technologie.

Dále následuje série 4 článků z oblasti závažných havárií, resp. věnují se jevům, které mohou havárii způsobit. První z nich se zabývá jevem požár kaluže a prezentuje možné způsoby výpočtu hustoty tepelného toku se zavedením veličiny délky plamene, za účelem stanovení vzdálenosti zdroj-příjemce. Atmosférická stabilita není uvažována jako konstantní hodnota, ale je matematickým vztahem definována jako fyzikální veličina závislá na parciálním tlaku nasycených par a výsledek výpočtu je proveden s a bez tohoto parametru. Autoři k výpočtu program Effects.

V dalším příspěvku je prezentována teoretická analýza chování výbuchu pro směsi CO/O2/N2, CO/O2/N2/H2O a CO/O2/N2/CO2. Prezentovaná data k výbuchům jsou založena na základě reálných scénářů havárií spojených s dopravou a skladováním zařízení s hořlavými látkami. Zatímco výbuchy chemicky čistých hořlavých látek jsou v literatuře popsány velmi dobře, informací o výbuších toxických hořlavých směsí látek je poměrně málo. Tato práce je zaměřena na studium chování výbuchu čisté směsi a inertizované směsi CO/O2/N2 a vzduchu za různých počátečních teplot a tlaků. V příspěvku jsou vůbec poprvé prezentovány výsledky matematického modelování maximálního výbuchového tlaku tohoto plynu.

Hlavním cílem následujícího příspěvku jsou výbuchové charakteristiky a nebezpečí související s používáním bioplynu. Primárně se jedná o nebezpečí vzniku požáru a výbuchu hořlavých složek syntetického plynu. Nicméně existují i další nebezpečí jako udušení a otrava plyny, jako je oxid uhelnatý, která jsou předmětem tohoto článku. Aby bylo možné zabránit výbuchům při skladování a manipulaci se syntetickým plynem, je nutné znát limity výbušnosti jednotlivých složek plynů a plynných směsí tohoto plynu ve směsi se vzduchem. Problémem je, že složení syntézního plynu ze zplyňovací jednotky se může výrazně lišit.

Poslední článek je teoretickou studií stanovení maximálního výbuchového tlaku. Ten je vypočítán za předpokladu vzniku chemické rovnováhy na čele výbuchové vlny a srovnán s naměřenými výbuchovými tlaky. Porovnání experimentálně zaměřených tlaků s vypočtenými adiabatických tlaky demonstruje stupeň adiabacity exploze. Vypočítaný maximální výbuchový tlak pro různé směsi vodíku se vzduchem pro standardní podmínky je srovnán s experimentálními hodnotami a s vypočtenými adiabatickým výbuchovým tlakem. V příspěvku je vypočítán maximální výbuchový tlak pro směsi vodíku se vzduchem pro případ kulového uzavřeného objemu pro různé počáteční teploty až do hodnoty 200 °C. Výsledky představují pokračování v úsilí různých výzkumných skupin v oblasti porozumění datům získaných v laboratorních testech pro predikci následků scénářů výbuchů plynů v průmyslu.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.


Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail