Koordinované kontroly ve stavebnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo požadavek na provedení značného množství koordinovaných kontrol na staveništích v období od 1. 10. 2011 do 30. 11. 2011. Poznatky z těchto kontrol Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, se sídlem v Ostravě (dále „OIP“), který se chopil tohoto nelehkého úkolu s plným nasazením, v přímé součinnosti s Úřadem práce ČR a Policií ČR – Službou cizinecké policie, příp. Celní správou, jsou shrnuty v tomto článku.

Stavebnictví patří k nejproblematičtějším oblastem, v nichž dochází každoročně k velkému množství pracovních úrazů především při provádění zemních prací a prací ve výšce. Z tohoto důvodu byla vybraná staveniště v kraji kontrolována především při provádění těchto prací. Namátkové kontrole byla podrobena větší staveniště, na kterých se pohybuje velké množství pracujících osob (např. stavba nákupního centra), i staveniště menší (např. revitalizace a zateplování bytových domů).

Zjištěné nedostatky potvrzují celoroční trend - nejvíce závažných nedostatků lze shledat při práci ve výšce bez patřičného zajištění proti pádu a při práci na dočasných stavebních konstrukcích (lešeních). Obecně lze konstatovat, že pouze cca jedna dočasná stavební konstrukce z deseti zcela odpovídá průvodní dokumentaci výrobce (návodu výrobce) – tedy, že je sestavena a užívána v souladu s touto dokumentací. Jednotlivé subjekty, které provádějí montáž dočasných stavebních konstrukcí, nedodržují stanovené pokyny výrobce. Zcela běžné jsou úpravy, které nepokrývá návod výrobce, přičemž není proveden individuální výpočet pevnosti a stability odborně způsobilou osobou, dále např. chybí kotvení či úhlopříčné ztužení. Velké riziko představuje rovněž montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí bez užití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků pro práci ve výšce, kdy k této činnosti byl vydán na řadě staveništích zákaz ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) zákona  č. 251/2005 Sb.

Další zmíněnou oblastí je provádění zemních a výkopových prací. Zde bylo nejvíce nedostatků shledáváno při nedostatečném zajištění stěn výkopu proti sesutí (např. nedostatečné nebo zcela chybějící pažení) a dále při pohybu osob v ohroženém prostoru (např. v nebezpečné blízkosti stroje). V souvislosti s kontrolou stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jednotlivých staveništích v kraji byla vždy prováděna kontrola nelegálního zaměstnávání. Tuto oblast kontrolovali za účasti OIP zaměstnanci Úřadu práce ČR. Zde lze poměrně jednoznačně konstatovat, že více nedostatků bylo shledáno na menších staveništích, kde řada zaměstnanců drobných firem pracovala bez platné písemné pracovní smlouvy (příp. dohody).

Kontrol v rámci tohoto úkolu se na staveništích účastnili rovněž příslušníci Služby cizinecké policie. V několika případech byly na menších staveništích (např. právě při provádění revitalizací a zateplování bytových domů) zajištěny osoby v celostátním pátrání. Přítomnost Služby cizinecké policie je v rámci prevence velmi vítaným krokem a osobně máme jen pozitivní zkušenosti (forma domluvy a spolupráce při kontrolách je na vysoké úrovni).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail