Kontroly agenturního zaměstnávání v roce 2017

Kontroly agenturního zaměstnávání mají již více než 10 let své pevné místo v plánu kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce.

Během tohoto období byly kontroly prováděny v rozsahu určitého zadání, k jehož obměnám docházelo na základě požadavků plynoucích ze zjištění kontrol v souvislosti se změnou legislativy nebo veřejné poptávky. Vždy však bylo prioritou přispět kontrolami k zajištění dodržování pracovněprávních předpisů ze strany agentur práce i uživatelů, zejména zajištěním srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců s kmenovými zaměstnanci uživatele. Nedílnou součástí kontrol bylo i zajištění dodržování povinností spojených s činností agentur práce, které jim vyplývají ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a které mají vůči Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR.

V roce 2017 jsou kontroly směřovány zejména k těm agenturám práce, kde kontrola nebyla zatím vůbec provedena nebo před více než dvěma lety. Dalšími kontrolovanými subjekty jsou agentury práce, jejichž statutárními orgány jsou zahraniční osoby, nebo se jedná o agentury práce – zahraniční fyzické osoby. Samozřejmě je zvýšená pozornost věnovaná i těm agenturám práce, které se již v minulosti dopustily porušení pracovněprávních předpisů. V menším rozsahu pokračují inspektoráty práce v kontrolách agentur práce, které provádějí pouze poradenskou a informační činnost a které vyhledávají zaměstnání pro fyzické osoby a zaměstnance pro zaměstnavatele. Kontroly zastřených agentur práce jsou v tomto roce prováděny na základě samostatného úkolu útvarem nelegálního zaměstnávání a samostatně jsou také vyhodnocovány.

Souběžně s kontrolami agentur práce jsou kontrolováni i uživatelé, ke kterým agentury práce s příslušným povolením ke zprostředkování zaměstnání dočasně přidělují své zaměstnance. Jen tak lze úplně a objektivně posoudit, zda agentura práce a uživatel zabezpečili, aby pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly pracovní a mzdové podmínky srovnatelného kmenového zaměstnance. K tomu je třeba uvést, že tyto kontroly jsou časově a obsahově velmi náročné, protože inspektoři souběžně kontrolují několik subjektů, které jsou navzájem smluvně provázány.

S účinností od 29. 7. 2017 došlo na základě zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb. a další související zákony, k některým legislativním změnám v oblasti agenturního zaměstnávání. Z těch hlavních změn zákona o zaměstnanosti můžeme uvést, že za § 60a byl nově vložen § 60b o tom, že fyzická nebo právnická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) je povinna poskytnout kauci ve výši 500 000,- Kč, v § 60 odst. 10 je to skutečnost, že funkci odpovědného zástupce agentury práce lze vykonávat pouze v pracovněprávním vztahu nejméně na 20 hodin týdně (u statutárních zástupců to neplatí), v § 66 byla zrušena poslední věta, podle které agentura práce nemohla dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.

Do zákoníku práce byl vložen nový § 307b, na základě kterého jsou agentura práce a uživatel povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal (či koná) v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

Až následující období ukáže, jak se tyto změny projevily v praxi agenturního zaměstnávání. Dodržování nových ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti agenturního zaměstnávání oblastní inspektoráty práce zohlední ve své kontrolní činnosti především v roce 2018.

Autor článku: 

Komentáře

Systémový nedostatek

29.12.2017 - 23:08 Radoslav Vlasák
Už jsem se k tomu dřív zmiňoval - dost dobře nechápu, proč není zakotvena povinnost členství všech pracovních a personálních agentur v jedné ze dvou stávajících asociací, které jsou (resp. mohly a měly by být) schopny alespoň ty největší excesy "uhlídat". On ten dřívější cechovní systém měl něco do sebe - a když může existovat povinnost členství lékařů v ČLK (se všemi kontrolními a i sankčními možnostmi), určitě by takové opatření leccos v agenturním zaměstnávání vyřešilo.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail