Kontrolní akce a výsledky činnosti SÚIP za duben 2014

Zdroj: 
Obsahem této tiskové zprávy jsou další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2014, dubnové součinnostní kontrolní akce na severu Moravy a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc duben 2014.

Každý rok v ČR zaniká a vzniká řada firem. Z hlediska prevence je důležité, aby kontrola inspekce práce proběhla u nově vzniklých podniků co nejdříve po zahájení jejich činnosti. Cílem je vyvodit potřebný tlak na vedení kontrolovaných firem k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady k minimalizaci pracovní úrazovosti.

V rámci hlavního úkolu zaměřeného na kontrolu systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více každý oblastní inspektorát práce prověří v roce 2014 zhruba 300 firem dle vlastního výběru.

Některé úkoly v oblasti bezpečnosti práce z programu kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) na rok 2014 se staly předmětem tiskové zprávy zveřejněné začátkem minulého měsíce. Nyní stručně uvedeme další kontroly z oblasti bezpečnosti práce, které inspektoři plní letošní rok.

V rámci kontrol zaměstnavatelů s vozovým parkem se inspektoři zaměří nejen na subjekty náležející do kategorie dopravců s koncesí, ale také na zaměstnavatele, kteří mají vozový park. V centru zájmu inspektorů pak bude především dodržování pracovního režimu uživatelů vozidla v návaznosti na organizaci pracovní doby, ale také systém obecné prevence zahrnující přijímání opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců s předpisy k zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice a pracovní činnosti prováděné na konkrétním pracovišti, ověřování zdravotní způsobilosti atd.

K činnostem se zvýšenou mírou rizika patří také činnosti v zemědělství. Za poslední rok došlo v tomto odvětví k výraznému zvýšení počtu smrtelných a závažných pracovních úrazů. Jelikož většina pracovních úrazů se stala při práci se zvířaty a při používání zemědělské techniky, budou kontroly systému BOZP v zemědělství zaměřeny především na zaměstnavatelem stanovené pracovní postupy pro chov zvířat a na bezpečné používání zemědělských strojů a zařízení a provoz zařízení při posklizňové úpravě zrnin. Vzhledem k častému působení zaměstnanců více zemědělských subjektů na jednom pracovišti, budou inspektoři také prověřovat, zda dochází ke vzájemnému informování o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před působením těchto rizik.

Kontrola bezpečného provozování těžebně-dopravních prostředků při práci v lese je logickým pokračováním kontrol z předchozích let zaměřených na bezpečnost práce při manuální těžbě dřeva a jeho soustřeďování. Inspektoři tentokrát zaměří pozornost na vedení provozní a průvodní dokumentace strojů, na bezpečnost prováděných pracovních postupů a na odbornou způsobilost obsluh strojů a technických zařízení používaných při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Pravidelně každý rok se v programu kontrolních akcí SÚIP objevuje integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Jedná se o společnou kontrolu několika kontrolních institucí podle plánu zpracovaného Českou inspekcí životního prostředí, jejímž cílem je předcházet závažným haváriím způsobeným zejména vybranými nebezpečnými látkami, a to zejména u subjektů, které s těmito nebezpečnými látkami z povahy své činnosti nakládají.

„Stálicí“ v programu kontrolních akcí SÚIP je také program „Bezpečný podnik“, který vychází z Národní politiky BOZP a který SÚIP ve spolupráci s MPSV realizuje již 18 let. Naplnění požadavku programu napomáhá ke zvýšení úrovně řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí ve firmách, které do něj vstoupily. Držiteli platného osvědčení „Bezpečný podnik“ je v současné době 74 firem.

Úkol vyplývající z evropské kampaně SLICu s názvem „Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině“ je naopak mezi kontrolními akcemi SÚIP na rok 2014 novinkou. Kampaň, kterou vyhlásil poradní výbor Evropské komise SLIC (Senior Labour Inspectors' Committee, v oficiálním českém překladu Výbor vrchních inspektorů práce), proběhne v ČR pod záštitou SÚIP v odvětví zdravotnictví a hotelové, restaurační a stravovací služby. Pády na rovině se v rámci EU podílejí na veškeré pracovní úrazovosti zhruba 14 %. Více než 35 % případů přitom končí pracovní neschopností trvající nejméně jeden měsíc. Výše uvedená odvětví byla v této oblasti vyhodnocena jako odvětví se zvýšenou úrazovostí.

Během měsíce dubna SÚIP zaevidoval 3 031 kontrol u zaměstnavatelů a pokuty v celkové výši 34.453.200,- Kč, které byly uděleny oblastními inspektoráty práce na základě zjištěných porušení předpisů. Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává uvedená tabulka.

bezpečnost práce: 51 pokut ve výši 3.784.500,- Kč
pracovní vztahy a podmínky: 235 pokut ve výši 7.994.700,- Kč
zákon o zaměstnanosti: 59 pokut ve výši 22.674.000,- Kč

Ve spolupráci se stovkou policistů, celníků, inspektorů České obchodní inspekce a pracovníků živnostenského úřadu uskutečnili začátkem dubna inspektoři útvaru kontroly nelegálního zaměstnávání Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj součinnostní kontrolní akci zaměřenou na staveniště, obchody a tržiště na Novojičínsku. Kontrolou prošlo více než 200 osob, z toho zhruba 100 osob pracujících na staveništích, kde bylo zjištěno 5 ukrajinských občanů bez povolení k pobytu a k zaměstnání.

Inspektoři dále ve třech případech odhalili pravděpodobný výkon nelegální práce živnostníků - tzv. švarcsystém, v několika případech pak došlo k porušení zákoníku práce tím, že dělníci měli se zaměstnavateli sjednán pouze ústní pracovněprávní vztah. Zjištění ze společné akce několika kontrolních institucí se dále zpracovávají a postupně jsou vyvovozována další opatření.

Další společná kontrolní akce inspekce práce za aktivní spolupráce příslušníků cizinecké policie proběhla minulý měsíc ve Frýdku-Místku. Bylo zkontrolováno 194 osob pracujících na dvou staveništích, přičemž se většinou jednalo o osoby samostatně výdělečně činné. Ačkoli se zjištění dosud zpracovávají, kontrola neprokázala žádné nelegálně pracující.

V uplynulém měsíci SÚIP zapsal do evidence 829 podnětů ke kontrole, z nichž 580 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 161 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 88 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Pro bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce se na oblastní inspektoráty práce během dubna letošního roku obrátilo celkem 5 553 zájemců.

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V dubnu 2014 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 232 projektových dokumentací staveb.

Pracovní úrazovost evidovanou v průběhu uplynulého měsíce dokumentuje následující tabulka:

Evidence za duben 2014 Celkový počet PÚ Počet závažných PÚ (s hospitalizací nad 5 dnů) Počet smrtelných PÚ
Pracovní úrazovost celkem

3 474

113

7

Z toho u cizinců

64

5

0

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v dubnu 2014 podává tato tabulka:

Jihomoravský kraj 342
Středočeský kraj 325
Moravskoslezský kraj 323
Plzeňský kraj 313
Hlavní město Praha 292
Ústecký kraj 280
Královéhradecký kraj 241
Pardubický kraj 229
Olomoucký kraj 212
Vysočina 209
Zlínský kraj 202
Jihočeský kraj 189
Liberecký kraj 146
Karlovarský kiraj 113
Zahraničí 58

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 6. 5. 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail