Komplikovaný únik z tělocvičny. Nedostatečně řešená požární ochrana?

Zdroj: 

Na dotaz odpovědělo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Dcera chodí na kroužek do tělocvičny, která je v podzemí (-1 patro). Tato tělocvična má zhruba ve výšce 2 m malá okna, kudy by se dospělý člověk protáhl s obtížemi. Tělocvična má jedny dveře, od kterých vede schodiště k vstupním dveřím. Ty jsou v přízemí a jsou v době konání kroužku zamčené. Když se paní učitelce zasekl klíč v zámku, chtěla přistavit žebřík k oknu, po kterém děti vylezou ven, ale vzhledem k výšce okna a věku dětí bylo toto řešení zamítnuto. Takže se čekalo hodinu na zámečníka, který prolezl oknem a dveře zevnitř odemkl. Situace mě znepokojila, protože nevím, co by se stalo v případě požáru. Má vlastník tělocvičny povinnost mít evakuační dveře, které by se nezamykaly? Nebo jak jinak to řešit?

Podle ustanovení § 30 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., musí být při užívání stavby zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání. Při posouzení únikových cest je vždy nutné postupovat v souladu s platnými právními předpisy, ale také musí být respektováno požárně bezpečnostní řešení stavby nebo obdobná dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené příslušným stavebním úřadem, podle které byla stavba postavena a na základě které bylo povoleno její užívání.

Podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. g) vyhlášky o požární prevenci v rámci požárně bezpečnostního řešení projektant stanovuje mimo jiné druhy a počet únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení.

Z Vašeho popisu vyplývá, že z prostorů tělocvičny, která je umístěná v 1. podzemním podlaží, ústí pouze jedny dveře ke schodišti vedoucímu do 1. nadzemního podlaží a následně vedou ke vstupním dveřím do objektu. Dá se tedy předpokládat, že se jedná o jedinou únikovou cestu vedoucí z prostorů tělocvičny na volné prostranství.    

Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o požární ochraně“), plní právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které využívají k provozování činnosti.

Předpokládáme, že vlastníkem a provozovatelem činnosti v objektu je právnická osoba (což jsou i právnické osoby vykonávající např. činnost ve školských zařízeních). Dále předpokládáme, že prostory tělocvičny užívá pro svou činnost jiná právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozující dětský kroužek. Oba dva provozovatelé pak užívají společné prostory objektu (chodby, schodiště, vstupní dveře,…). Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně je povinností právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet v prostorách, které užívají k provozování činnosti, podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména mimo jiné udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům. V § 11 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci je výše uvedená povinnost blíže specifikována, kdy se za volné únikové cesty považují komunikační prostory, které jsou trvale volně průchodné tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace osob nebo záchranné práce. Totéž platí i pro dveře, jimiž úniková cesta prochází (např. dveře umožňující únik osob na volné prostranství).

Z Vašeho dotazu vyplývá, že kroužek probíhá v odpoledních hodinách a v době jeho konání jsou, zřejmě z důvodu zamezení vstupu nepovolaných osob do objektu, zamykány vstupní dveře do objektu.

Dle výše uvedeného tedy platí, že dveře na únikových cestách musí být při běžném provozu odemčeny, anebo pokud jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné.

V článku 13.1.1 ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení se stanovuje požadavek, aby veškeré uzamykatelné dveře vyskytující se na únikových cestách měly ve směru úniku osob kování (panikový zámek), které umožní po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření z vnitřní strany ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoli nástrojů), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání apod. Tento požadavek se týká nově navržených staveb, ale jde ho aplikovat i u staveb stávajících, které byly postaveny v době, kdy tento požadavek v normě nebyl.

Pro shrnutí odpovědi k Vašemu dotazu uvádíme, že dveře na únikové cestě musí být buď odemčené, nebo by měl vlastník objektu dveře, které zamyká, vybavit panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez použití klíčů. Panikový zámek slouží k rychlému a bezpečnému otevření zablokovaných dveří ve směru úniku (zevnitř ven) pouhým stisknutím kliky i v případě, kdy jsou zvenku zamčené. 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail