Kdy bude promlčen nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Dne 9. 6. 2003 jsem byla poštípána od vos. Byl uznán pracovní úraz bez spoluviny. Jaká je lhůta na podání žádosti o odškodnění ztíženého společenského uplatnění v mém případě? Kdy dojde k promlčení?

Tady Vás zklamu, lhůta pro uplatnění náhrady za ztížení společenského uplatnění již zjevně uplynula. Podle § 106 OZ platí, že právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Počátek běhu lhůty se odvíjí ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo je povinen ji nahradit.

Právo na náhradu škody na zdraví se skládá z několika dílčích práv. Předpoklady jejich vzniku jsou různé a také časově se mohou odchylně naplňovat. Odlišně je proto třeba posuzovat i otázku běhu promlčecích lhůt k jejich uplatnění. Promlčecí lhůta počíná

  • u práva na náhradu nákladů léčení se považuje den vynaložení těchto nákladů (nejpozději den skončení léčení)
  • u práva na náhradu za ztrátu na výdělku (hradí-li se peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před poškozením a nemocenským) zpravidla dnem, kdy byla poškozenému vyplacena poslední dávka nemocenského,
  • u práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, popř. při invaliditě dnem, kdy se poškozený dověděl o výdělku před poškozením a po poškození – nejčastěji doručením rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu a jeho výši,
  • u práva na bolestné zpravidla dnem ukončení léčby,
  • u práva na odškodnění za ztížení společenského uplatnění dnem, kdy jsou prokazatelné nepříznivé trvalé následky pro životní úkony poškozeného a je možno je ohodnotit.

Podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, se při určování bodového ohodnocení bolesti hodnotí akutní fáze bolesti, přitom posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím lékařem.

Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení. Pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.

Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu. Důležité ale je, že lékařský posudek se vydává u ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek. Následně pak nastupuje dvouletá promlčecí lhůta. Z toho usuzuji, že Váš nárok na ztížení společenského uplatnění je zjevně promlčen.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail