Kdo školí osoby zdržující se na pracovišti zaměstnavatele?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Chtěl bych požádat o radu ohledně školení zaměstnanců externích firem. Se zástupkyní jedné dodavatelské firmy, která provádí úklid, jsem se domluvil na proškolení a vyhotovení dokumentace k předání pracoviště, aby následně školila své zaměstnance, kteří budou vykonávat úklidovou činnost v naší firmě. Ta se ohradila s tím, že jejich pracovník z oblasti BOZP byl proti, že to prý musíme zařídit my. Mám pravdu já, nebo oni?

Právní úprava povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsažená v zákoníku práce (§ 101 a násl.), určuje celou řadu povinností zaměstnavatele, mezi něž patří i povinnost zajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Tuto povinnost musí plnit vůči svým zaměstnancům, zaměstnancům vyslaným na práci jinými zaměstnavateli i osobám zdržujícím se s jeho vědomím na jeho pracovišti. Vedle toho platí zásada koordinace spočívající v tom, že plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Z uvedeného vyplývá, že povinnost provádět školení je na zaměstnavateli, na jehož pracovišti je práce vykonávána.

Autor článku: 

Komentáře

Opravdu?

02.12.2015 - 18:01 Ing. Vít Hofman
Cituji: "... i osobám zdržujícím se s jeho vědomím na jeho pracovišti." Dle této filozofie by měl zaměstnavatel zajišťovat školení o právních a ostatních předpisech např. i pro "pošťáky", kteří jdou na recepci zanést balík? Jsem toho názoru, že ve smyslu Zákoníku práce se provádí: A) školení o právních a ostatních předpisech pro "stálé" zaměstnance; B) poskytování dostatečných, přiměřených informací a pokynů o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, pro zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnance agentury práce dočasně přidělené k výkonu práce k jinému zaměstnavateli a mladistvé zaměstnance; C) poskytování přiměřených informací a pokynů k zajištění BOZP a informací o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí, pro zaměstnance jiného zaměstnavatele, vykonávající práce na pracovištích zaměstnavatele; D) písemné informování o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracovišště, zaměstnanců jiného zaměstnavatele, kteří plní své pracovní úkoly na pracovišti zaměstnavatele, společně se zaměstnanci zaměstnavatele. Co se týče uvedeného případu, řekl bych, že se jedná o kombinaci variant C) a D). Školit všechny osoby o právních a ostatních předpisech je nejen nereálné, ale zejména kontraproduktivní a rozhodně by to ani nutně nevedlo ke zvýšení úrovně BOZP.

Re: Opravdu?

02.12.2015 - 19:27 Radoslav Vlasák
Inu - "šedivá" je teorie (v tomto případě legislativa) a "zelený" je strom života. Paušalizovat nejspíš až tak úplně nejde - v případě eventuálního soudního sporu (po úrazu někoho, kdo se s vědomím...) by zřejmě soud zjišťoval, zda odpovědný zaměstnavatel učinil všechno, co učinit měl a mohl, aby zajistil ochranu života a zdraví těch, kteří se - s jeho vědomím - na jeho pracovištích pohybují. A záleželo by na soudu (příp. soudech), zda posoudí přijatá a provedená opatření jako legislativu naplňující a reálným podmínkám odpovídající.

Re: Opravdu?

08.12.2015 - 12:46 Dana Lindová
poněkud bych upravila závěr: D) písemně se informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště - vzájemně na akci zúčastnění zaměstnavatelé. E) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů. dále lze z §101 odst. 3 dovodit, že zaměstnavatel, který koordinuje postupy a provádění opatření v souladu s §103 písm.g) zabezpečí, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních

Souhlasím s názorem p.

02.12.2015 - 19:28 Norbert Chalupa
Souhlasím s názorem p. Hofmana. Pokud se jedná o školení ve smyslu § 103 ZP, tak se domnívám, že není povinnosti zaměstnavatele ŠKOLIT o BOZP zaměstnance jiných firem vykonávajících práce na jeho pracovištích. Pochopitelně, že musí být seznámeni s riziky, místními podmínkami, práce musí být koordinovány atd., a dále: § 103 ZP odst. (1) Zaměstnavatel je povinen: g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí. Pokud je tomu tak, jak uvedeno v odpovědi na dotaz, tak jsem dosud žil v omylu.

To aby se zaměstnavatel úplně zbláznil

08.12.2015 - 16:09 Petr Nešetřil
Souhlasím s názory kolegů a odvoláním se na ustanovení zákoníku práce § 103, odst.1/pís.g. Vźdyť dnes plno firem využívá k zajištění činností, které nesouvisejí přímo s jejich podnikáním dodavatelské firmy - úklid, ostraha apod. Je nemyslitelné, aby školil VŠECHNY zaměstnance svých dodavatelů. Školení musí být konkrétní a se znalostí problematiky. To by musel školit např. uklizečky o používání čistících přípravků. Takže před zahájením činnosti musí provést předání potřebných informací, seznámí s riziky, která mohou tyto cizí zaměstnance ohrozit. Samozřejmě naopak dostane informaci o riziku pro jeho vlastní zaměstnance.To vše se dá na "papír", podepíše a mělo by to stačit.

Důvodný předpoklad

14.01.2016 - 01:51 Radoslav Vlasák
Lze celkem důvodně předpokládat, že i případný soud, o kterém jsem uvažoval ve svém předchozím příspěvku, by taková opatření, která zmiňuje pan Nešetřil (a ostatní diskutující), nejspíš vyhodnotil jako adekvátní, samozřejmě za předpokladu, že vyhodnocení rizik bylo oběma/všemi zainteresovanými stranami (v tomto případě tedy tím původním zaměstnavatelem i dodavatelem/dodavateli dalších prací či činností) provedeno tak, jak být - v souladu s příslušnou legislativou - provedeno mělo. Což se, bohužel, v mnoha případech ještě ani zdaleka neděje - ale to už je jiná kapitola. Snad jenom dovětek (ale předpokládám, že právě tak to pan Nešetřil myslel, jenom nenapsal) - oba/všichni zúčastnění by pak nutně měli s hodnoceními rizik a souvisejícími opatřeními prokazatelně seznámit své zainteresované zaměstnance. Nicméně - ani tak nelze paušalizovat, a je třeba postupovat "případ od případu".

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail