JOSRA Migrace

31.01.2014
Ženy jsou během všech fází migrace a následné adaptace na společnost hostitelské více ohroženy než muži a často se musí vyrovnávat s projevy diskriminaci nejen jako cizinky, ale jako ženy, např. na trhu práce. Podle řady odborníků nezaměstnanost komplikuje úspěšnou adaptaci na novou společnost. Způsobuje nejen psychické problémy, ale brání i poznávání nové společnosti, jazyka a navazování společenských kontaktů. Závažným problémem je finanční závislost na partnerovi, rodině nebo nějaké skupině, případně organizaci. Cílem článku je zhodnotit, jakým způsobem ovlivňuje zaměstnanost život v Česku a akulturaci na české kulturní prostředí u konkrétních imigrantek. Jako výzkumný vzorek bylo metodou sněhové koule vybráno 15 imigrantek z různých zemí, které jsou v Česku první generací a mají zde trvalý pobyt. S informátorkami byly provedeny polostrukturované rozhovory, které byly následně vyhodnoceny metodou kvalitativní obsahové analýzy. Pochopení vlivu zaměstnanosti na úspěšné zařazení do nové společnosti umožní vládnímu i nevládnímu sektoru lépe pomáhat imigrantům přizpůsobit se životu v hostitelské zemi a tím zabránit sporům mezi majoritní a různými minoritními společnostmi.
31.01.2014
Vietnamci jsou často v povědomí majoritní populace spojováni s podnikatelskou, maloobchodní činností. Víme však, že značná část jich pracuje i v zaměstnaneckém poměru. Největší koncentrace Vietnamců je při hranicích s Německem a dále pak ve velkých městech, zejména v Praze. Ze studií zaměřených na prostorové rozmístění cizinců mimo jiné vyplývá (např. Čermák, Janská 2011), že koncentrace cizinců je daleko vyšší než u majoritní populace, avšak koncentrace Vietnamců podle Giniho koeficientu se od roku 2001 neustále snižuje. Je to patrně v důsledku rozšiřování své podnikatelské činnosti i mimo okresy sousedící s Německem, kde se uplatňovala silnější kupní síla Němců. Prostorové rozmístění cizinců je vedle zahraniční migrace i významně ovlivňováno i vnitřním stěhováním. Mezi nejčastější důvody pro změnu bydliště u Vietnamců patří právě pracovní důvody a vyšší výdělky.
31.01.2014
Článek, který vznikl v rámci řešení projektu „Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků“ (2010 – 2011), přibližuje situaci v jedné z nejvyspělejších ekonomik světa, která se potýká dlouhodobě se silnou imigrací. Ve Spojených státech amerických je vnímáno, že neznalost jazyka významně komplikuje BOZP. Vývoj a zkušenosti z USA potvrzují závažnost problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci imigrantů. Zejména se nevěnuje dostatečná pozornost znalosti anglického jazyka u imigrantů a jejímu následnému vlivu na bezpečnost práce v nejrůznějších odvětvích.
31.01.2014
Geografická situovanost na euroasijském kontinentu předurčuje dnešní Ukrajinu k tomu, aby se stala významným koridorem z hlediska procesů nelegální tranzitní migrace. Napomáhá tomu také situace na ukrajinské státní hranici, která se vyznačuje slabou ostrahou, zvláště na jednotlivých úsecích ukrajinsko-ruské a ukrajinsko-běloruské státní hranice. Výslednicí tohoto stavu je nelegální tranzitní přeshraniční migrace především do území EU. Problematika nelegální migrace související s ukrajinskou státní hranicí je rozdělena do dvou navazujících článků, kde první zmiňuje historické pozadí a geografické údaje tohoto státu. Druhá část článku se bude zabývat sociální strukturou nelegálních migrantů, mechanismy a taktikou tras, finanční stránkou, oficiálními statistickými údaji a odhady expertů vztahující se k počtu nelegálních migrantů.
31.01.2014
Geografická situovanost na euroasijském kontinentu předurčuje dnešní Ukrajinu k tomu, aby se stala významným koridorem z hlediska procesů nelegální tranzitní migrace. Napomáhá tomu také situace na ukrajinské státní hranici, která se vyznačuje slabou ostrahou, zvláště na jednotlivých úsecích ukrajinsko-ruské a ukrajinsko-běloruské státní hranice. Výslednicí tohoto stavu je nelegální tranzitní přeshraniční migrace především do území EU. Druhá část článku je pokračováním problematiky ochrany ukrajinské státní hranice a úzce související nelegální tranzitní migrace.
31.01.2014
In this article I analyse the role of historical circumstances and individual-level aspects in the transnational relationships of Czech pre-1989 political émigrés and post-1989 migrants in Sweden and their homeland-based relatives. Using a qualitative analysis of ten life history ethnographic interviews, I look at the momentum of transnational relationship initiation, discussing the role of the political and technological obstacles and developments on the one hand, and of the voluntariness/ forcedness of the migration act and the “license to leave” on the other hand. I conclude that the structural factors which project themselves into relationship initiation strongly influence the nature of the transnational relationship throughout its course, although in different ways for the pre-1989 and for the post-1989 migrants, respectively. The article is based on the outcomes of a Master’s dissertation research conducted in 2012 as part of the International Migration and Ethnic Relations programme at Malmö University, Sweden.
31.01.2014
Samostatné číslo časopisu JOSRA je věnováno stále aktuálnímu tématu migrace. Uveřejněny jsou vybrané články, ve kterých se autoři či autorky nesnaží komplexně řešit tématiku, ale kterými naznačují širokou rozmanitost problematiky, představují různé zorné úhly pohledu a zaměřují pozornost na různé jednotlivé aspekty migrace. Cílem publikačních aktivit je zvýšit informovanost širší veřejnosti a napomoci k prosazování rovných podmínek, odstraňování bariér, diskriminačních jevů, snižování pracovních úrazů, smrtelných pracovních úrazů a zvyšování celkové úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména vlivem globalizace dochází ke stále výraznějšímu pronikání zahraničních podnikatelů, firem, nadnárodních řetězců do domácích ekonomik, k vyšší prostorové mobilitě pracovních sil včetně pracovní imigrace. Problémy v zaměstnávání zahraničních pracovníků mohou způsobovat jiné zvyklosti, tradice, odlišné znalosti a přístupy k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také jiná úroveň kultury bezpečnosti. Migrace a integrace cizinců do společnosti v rámci různých typů zahraniční migrace, má také vzhledem ke svému kontextu velmi blízko k problematice lidských práv, politické filozofie, otázek spravedlnosti apod.
31.01.2014
The main aim of this study is to shed light on a phenomenon of migrants´ illegal crossing of the Czech state border, to enrich official statistics by own empirical research. One specific data set providing information about who was going to cross, or, has already crossed, the Czech state border, and how, is used and analysed. The article offers the results of a questionnaire survey carried out with 99 illegal migrants who tried or successfully completed crossing of the Czech (and sometimes other) state border(s), were apprehended by the Czech Police and held in detention centres. The results tell us that those who arrived to Czechia illegally have some specific characteristics and behavioural models vis-à-vis those who came to the country legally. Authors believe that despite joining the "Schengen Agreement" in December 2007 and, thus, abolishing the “classical outer state borders” of Czechia, such analytical experience is worth “testing” now in other European Union (EU) Central/Eastern European countries that border on the “third-country world”.
31.01.2014
Nelegální migrace vytváří potenciální rizika na českém trhu práce, vede k nelegálnímu zaměstnávání, výkonu práce ve zhoršených pracovních podmínkách a zvýšenému riziku vzniku pracovních úrazů. Článek poukazuje na některá rizika a hrozby nelegální migrace a také se zabývá odhadem počtu nehlášených pracovních úrazů legálně zaměstnaných cizinců/imigrantů. Z tohoto odhadu lze pouze nepřímo usuzovat na výskyt pracovní úrazovosti ilegálně zaměstnaných cizinců/imigrantů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail