Úvodní informace ke speciálnímu číslu odborného časopisu JOSRA

Podstatné změny do systému prevence závažných havárií přinesla zatím poslední evropská směrnice SEVESO III z roku 2012 (2012/18/EU), která plně vstoupila v platnost v červnu roku 2015. Do právního řádu ČR byla převzata v podobě nového zákona o prevenci závažných havárií pod číslem 224/2015 Sb. Přesto, že nový zákon nepředstavuje koncepčně zcela novou právní úpravu, je třeba konstatovat, že změny se dotkly řady ustanovení. V návaznosti na nový systém klasifikace chemických látek podle evropského nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. nařízení CLP, se změny především projevily v příloze č. 1 zákona, kde jsou definována minimální určující množství látek pro zařazení objektu. Změny se dále projevily rozšířením působnosti zákona, v ustanovení o informování a zapojení veřejnosti, v problematice kontrol dodržování ukládaných povinností a v řadě dalších. V zákoně jsou zakotveny také nové požadavky v problematice bezpečnostních dokumentací. Významnou otázkou jsou podstatné změny v procesu posuzování bezpečnostních dokumentací.

Této problematice je věnováno samostatné  monotématické číslo recenzovaného odborného časopisu JOSRA. Vzhledem k aktuální situaci, která nastala v právních předpisech, jsou do tohoto čísla časopisu zařazena recenzovaná i nerecenzovaná sdělení obsahující především problematiku právního rámce a základních povinností provozovatelů a uživatelů. Číslo obsahuje rovněž metodické a výkladové materiály ke stěžejním částem bezpečnostních dokumentací.

Úvodní sdělení (1) se věnuje problematice právního rámce této oblasti se zaměřením na nejvýznamnější změny.

Problematika posouzení rizik závažných havárií, včetně metodiky přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze a hodnocení rizik, schválené a doporučené MŽP, je obsahem příspěvků 2, 3 a 4.

Oblast systémů řízení bezpečnosti je obsahem sdělení 5 a 6. V těchto příspěvcích se klade důraz na požadavky informovat v bezpečnostní dokumentaci o zavedeném systému řízení, o přijatých pravidlech a postupech, o personální odpovědnosti. Požadované informace mají sloužit k získání celkové představy o struktuře, obsahu a relevanci systému řízení prevence závažných havárií u provozovatele.  

Sdělení 7 řeší problematiku havarijního a územního plánování.

Příspěvky 8, 9 a 10 ukazují na souvislosti z hlediska bezpečnostního inženýrství, představují znalostní a informační podporu celého systému prevence závažných havárií a odkazují na vzdělávací a odborné zdroje, materiály a publikace.


Právní výhrada ke speciálnímu číslu JOSRA - Prevence závažných havárií

Obsahová náplň tohoto čísla „JOSRA“ je zpracována na základě aktuální zákonné úpravy ČR v oblasti prevence závažných havárií v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.

Předkládané postupy k plnění požadovaných dílčích povinností provozovatelů ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi… (dále jen zákon a prevenci závažných havárií) slouží jako poradní nástroje podpory pro rozhodování uživatele v této oblasti a nelze je prohlásit za jediné možné.

Zpracovatel čísla a vydavatel časopisu neodpovídají za následky, které mohou vzniknout touto publikací v konkrétním případě u provozovatele vadnou aplikací návodů, zadáním nesprávných nebo neúplných vstupních dat, subjektivním nebo manipulativním vyhodnocením výsledků a dalšími neautorizovanými zásahy do zpracování bezpečnostní dokumentace.

OBSAH ČÍSLA

1 Právní úprava prevence závažných havárií
2 Analýza a hodnocení rizik v posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií
3 Metodika přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
4 Doplňky k Metodice přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
5 Systém řízení bezpečnosti podle nového zákona o prevenci závažných havárií
6 Výklad obsahového zaměření jednotlivých položek popisu systému řízení PZH
7 Havarijní a územní plánování z pohledu prevence závažných havárií
8 Bezpečnostní inženýrství
9 Podpora prevence závažných havárií
10 Vzdělávací materiály pro oblast prevence závažných havárií

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail