Projekt Safety AGENT

Project Safety AGENT

Hana Hlavičková1, Alena Horáčková1 a kolektiv

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz, horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se v letech 2012 až 2014 zapojil do projektu „Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu (Safety AGENT)“, který byl vyhlášen v rámci Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost. Nositelem projektu je Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Cílem projektu je zvýšení spolupráce a vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti mezi univerzitami a výzkumnými ústavy na jedné straně a podnikatelskými subjekty a veřejnou správou na straně druhé.

Klíčová slova: bezpečnost, průmysl, univerzity, instituce výzkumné, podniky, partnerství, 2014

Abstract

The Occupational Safety Research Institute joined in the years 2012-2014 the project “Increasing of partnerships and education in the field of industrial safety (Safety AGENT)“, which was declared under the Operational program Education for Competitiveness. The project holder is the Czech technology platform on Industrial Safety. The project aims to increase cooperation and mutual relations in the field of industrial safety between universities and research institutes on the one hand and business entities and public authorities on the other.

Key words: safety, industry, universities, research institutions, companies, partnerships, 2014

O projektu

Název projektu: Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu

Zkrácený název projektu: Safety AGENT

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Doba realizace: 2. 4. 2012 – 1. 4. 2014 (24 měsíců)

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení spolupráce a vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti mezi univerzitami a výzkumnými ústavy na jedné straně a podnikatelskými subjekty a veřejnou správou na straně druhé.

Přínos projektu

Přínosem projektu je zlepšení partnerství mezi příslušnými subjekty v oblasti bezpečnosti průmyslu, intenzivnější komunikace, identifikace potřeb, přenos poznatků a zvýšená spolupráce, což celkově přispěje k lepší konkurenceschopnosti českých výzkumných i podnikatelských subjektů. Důraz bude kladen na vytvoření mezinárodní spolupráce v evropském měřítku a transfer znalostí prostřednictvím Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu a národních platforem v jednotlivých státech EU.

Cílová skupina

 • akademičtí pracovníci VŠ – VŠB-TU Ostrava (FBI), Univerzita Pardubice
 • studenti uvedených VŠ
 • další pracovníci zabývající se vzděláváním/výzkumem a vývojem

Partneři projektu

 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 2. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 3. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 4. Univerzita Pardubice
 5. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 6. Bezpečnostně technologický klastr, o. s.
 7. ENVIFORM a. s.
 8. HP-Pelzer s. r. o.
 9. Koyo Bearings Česká republika s. r. o.
 10. NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.
 11. VVUÚ, a. s.

Klíčové aktivity

 1. Vytvoření základů pro budování spolupráce a partnerství v bezpečnosti průmyslu
 2. Budování dlouhodobé spolupráce a partnerství v bezpečnosti průmyslu
 3. Příprava a realizace odborných praxí/stáží studentů
 4. Příprava a realizace odborných praxí/stáží akademických a vědeckých pracovníků
 5. Příprava a realizace konferencí, seminářů, workshopů v rámci partnerství
 6. Vytvoření interaktivní informační podpory partnerství pro bezpečnost v průmyslu
 7. Rozvoj osobnostních dovedností CS za účelem podpory efektivní spolupráce a přenosu informací
 8. Příprava a rozvoj lidských zdrojů pro fungování CZ-TPIS a BTKlastr
 9. Podpora stávajícího centra technologické platformy bezpečnosti průmyslu

Závěrečný seminář

Závěrečný seminář k projektu Safety AGENT se uskutečnil 26. března 2014 v Ostravě. Cílem programu byla prezentace informací o navštívených pracovištích, přínosy pro firmy a možnosti další spolupráce s CZ-TPIS a BTK. Schůzky se zúčastnili zástupci partnerských organizací, za VÚBP, v.v.i., byli přítomni dva zástupci: Hana Hlavičková a Mgr. Alena Horáčková. V úvodu koordinátorka projektu Mgr. Sandra Tokařová podala účastníkům informaci o všech aktivitách a výstupech projektu a seznámila přítomné též se statistickými údaji vztahujícími se k projektu. Do projektu se celkem zapojilo přes 40 partnerů z různých oblastí (vysoké školy VŠB - TUO a UP, výzkumné ústavy jako CDV, VVUU, VUBP, ZUO, z firem např. Cent Group, Čemat, RSBP, Ihas, Ibex a mnoho dalších). Během projektu bylo podpořeno 104 stáží akademických a vědeckých pracovníků a 20 studentů, konferencí se účastnilo 141 akademických a vědeckých pracovníků a 26 studentů, praxemi prošlo přes 534 studentů VŠB - TUO a vzdělávacími kurzy bylo podpořeno 116 akademických a vědeckých pracovníků a 246 studentů. Po dobu trvání projektu proběhly 4 konference s mezinárodní účastí a dalších 71 akcí formou workshopů, seminářů a kulatých stolů. V rámci projektu byly vytvořeny také strategické dokumenty jako např. Inovační studie pro CT-TPIA a BTK, interaktivní CD s instruktážními videi, metodiky pro zahraniční spolupráci, brožura o stážích v rozličných institucích, karierní příručka a mnoho dalších dokumentů. Partneři projektu jednoznačně kladně zhodnotili přínosy. Mgr. Horáčková informovala o průběhu projektu ve VÚBP, v.v.i., jeho přínosech pro naše zaměstnance a možné další spolupráci na podobných akcích v budoucnu.

Přehled a přínosy mobility vědecko-výzkumných pracovníků VÚBP, v.v.i.:

ROK 2012

Název konference: EVROPSKÉ DNY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Organizátor Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Společnou Vizí o.s., a Ecological Consulting a.s.
Datum a místo konání konference: 1.-2.11.2012, Olomouc
Účastníci: Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková, Ing. Karel Škréta

Přínosy konference:

 1. Návrh na vznik pracovní skupiny k projednání záležitostí, které byly předmětem jednání konference. Členy skupiny - ČSSI, ČKAIT, MPSV, Společná Vize, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, SUIP, Hospodářská komora ČR.
 2. Zpracování a odsouhlasení návrhu na metodiku (doporučení) pro zadavatele staveb, týkající se:
  a) počtu koordinátorů na stavbě podle charakteru stavby, rizikovosti, doby trvání apod.,
  b) četnosti návštěv koordinátora a hodinová náročnost jeho činnosti do katalogu,
  c) ohodnocení zpracování plánu BOZP koordinátorem při přípravě projektové dokumentace (bude se dále upravovat při realizaci stavby) za účelem dostatečného ohodnocení činnosti koordinátora při přípravě plánu BOZP.
 3. Návrh novely zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce – sankcionování zadavatele staveb za nedodržování povinnosti § 14 a § 15 zák. č. 309/2006 Sb. (252/2005 Sb., je Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o inspekci práce přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005).
 4. K novele zákona č. 309/2006 Sb., k § 10 vést odbornou diskuzi se závěry na zákonné předpoklady odborné způsobilosti koordinátora (délka odborné praxe obecně a pro absolventy vysokých škol stavebního směru).
 5. Diskuze o obsahu zásad plánu BOZP popřípadě jejich podrobnější rozvedení v nařízení vlády - minimální požadavky na zpracování plánu BOZP.
 6. K novele zákona č. 309/2006 Sb., § 16 písm. a) precizovat v tomto ustanovení povinnost zhotovitele doložit, že informoval koordinátora o způsobu provádění stavby, tj. o používaných technologických a pracovních postupech a z toho vyplývajících rizicích (nestačí seznámení s riziky a platnými právními předpisy, které se k nim vztahují), zavedení pojmu PBPP „POSTUP BEZPEČNÉHO PROVÁDĚNÍ PRACÍ″.
 7. Doporučit koordinátorům v rámci jejich oprávnění, jak prokazatelně upozorňovat zhotovitele na porušování zásad BOZP zhotoviteli stavby.
 8. Konference vyjádřila podporu stavebníkům – zadavatelům staveb a jejich požadavkům na provádění stavby bezpečným způsobem jako standardu v rámci obchodních podmínek.
 9. Konference vyzvala Ministerstvo práce a sociálních věcí k zadání rozpracování kritérií na soutěž „BEZPEČNÁ STAVBA″ pro rok 2013.
Název konference: Aktuálne otázky BOZP
Organizátor Technická univerzita v Košiciach
Datum a místo konání konference: 6.-8.11.2012, Štrbské Pleso, Slovenská republika
Účastníci: Mgr. et Mgr. Josef Senčík

Přínosy konference:

25. ročník konference „Aktuální otázky BOZP“ přinesl řadu zajímavých poznatků jak z oblasti praxe, tak z oblasti stávající legislativy. V rámci kulatého stolu byly blíže diskutovány problémy spojené s úrazovým pojištěním živnostníků, při diskusích pak byly zmíněny problémy spojené s výchovou v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to na všech stupních škol.

Více o konferenci uvádí článek v časopisu JOSRA 3-4/2012 - http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/konference-bezpecnost-prace.html.

ROK 2013

Název konference: 22. chemicko-technologická konference APROCHEM 2013
Organizátor České ekologické manažerské centrum (CEMC)
Datum a místo konání konference: 15.-17.4.2013, Kouty nad Desnou
Účastníci: Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Ing. Vilém Sluka

Přínosy konference:

 1. Možnost v přímém kontaktu seznámit účastníky s novou směrnicí SEVESO III a odpovědět na otázky, jaké budou změny v českém právním prostředí při implementaci této směrnice, týkající se prevence závažných havárií.
 2. Seznámení se s kvalitními přednáškami ostatních přednášejících a možnost získat další informace na základě dotazů k předmětu přednášek.
 3. Diskuse s účastníky na téma prevence závažných havárií na speciální zájmové otázky.
Název konference: Prevence ztrát a podpora bezpečnosti v procesním průmyslu
Organizátor Italská asociace chemických inženýrství a Evropská federace chemického inženýrství
Datum a místo konání konference: 12.-15.5.2013, Florencie, Itálie
Účastníci: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., Ing. Martina Pražáková

Přínosy konference:

Přínos pro účastníky konference, jednak z hlediska jejich odbornosti a problematiky jejich zemí, jednak v širším kontextu chemického průmyslu EU, představuje:

 • sdílení a šíření informací a zkušeností týkajících se bezpečnostních technologií a prevence nežádoucích událostí,
 • realističtější přístup k technické a standardizační legislativě,
 • zlepšenou koordinaci bezpečnostních standardů napříč Evropou,
 • identifikaci problémů souvisejících s bezpečností, včetně mezer ve znalostech, jejichž výstupem mohou být směrnice nebo zprávy na národní úrovni,
 • zlepšenou všeobecnou koordinaci bezpečnostního výzkumu a rozvoje a vytvoření komplexních technických výzkumných a vyšetřovacích programů,
 • stimulaci rozvoje a výzkumu s ohledem na mezery ve znalostech,
 • přístup k informacím z jednotlivých zdrojů,
 • transfer znalostí mezi jednotlivými evropskými zeměmi.

V knihovně VÚBP, v.v.i. a na BT-Klastru je k dispozici Sborník prací z této konference Chemical Engineering transaction, díly 1. a 2., kde jsou uvedena všechna vystoupení účastníků a fulltextové příspěvky.

Název konference: BEZPEČNÉ PRACOVISKO – BEZPEČNÉ STAVENISKO
Organizátor Společná vizia pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Datum a místo konání konference: 15.-17.5.2013, Bojnice, Slovenská republika
Účastníci: Ing. Marie Bukovská, Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková, Ing. Karel Škréta

Přínosy konference:

 1. Možnost poučit se z příkladů dobré praxe a konstruktivných podnětů, které prezentovali odborníci v této oblasti s dosažením cíle v nulové úrazovosti v jakékoliv společnosti, na kterémkoliv pracovišti a kdekoliv na stavbě. 
 2. Možnost porovnání zkušeností při zavádění a uplatňování evropských předpisů a požadavků. Např. Slovenská republika zavedla povinnost jmenování koordinátora dříve než ČR, stále se však potýká s obdobnými problémy jako v případě českých koordinátorů. V oblasti práce ve výškách bude na Slovensku teprve nyní rušen předpis z roku 1990, v České republice byla novela vydána již v roce 2005. Také na Slovensku je vedena diskuse kolem problematiky vyhrazených technických zařízení, která není uspokojivě dořešena. Společný předpisový základ z doby společného státu se postupně uvolňuje, ale stále nás sjednocuje evropská legislativa.
 3. Rozhovory se slovenskými partnery, např. Ing. Milanem Fančovičem, ředitelem Institutu bezpečnosti práce, s.r.o., (předseda Slovenské asociace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu před požáry), Jurajem Uherekem, výkonným ředitelem Safe Time, spol. s r.o., Ing. Josefem Vlčkem, jednatelem firmy Retoo, a dalšími.
 4. Rozhovory s českými partnery, např. Bc. Vladimírem Mílkem, předsedou Společné Vize, Ing. Jiřím Zondlákem, evropským regionálním ředitelem BOZP, AECOM Global Aliance, a dalšími.
 5. Prezentace fotografické soutěže zaměřené na příklady dobré praxe, nebezpečné chování na pracovišti, dobré nebo špatné technicko-bezpečnostní řešení zařízení apod.

Více o mezinárodní konferenci uvádí článek v časopisu JOSRA 2/2013 - http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2013/konference-bezpecne-pracovisko.html.

Název konference: ESREL 2013
Organizátor European Safety and Reliability Association
Datum a místo konání konference: 29.9.-2.10.2013, Amsterdam, Holansko
Účastníci: Ing. Vilém Sluka, Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Mgr. et Mgr. Josef Senčík

Přínosy konference:

 1. Možnost se seznámit s různými tématy z oboru bezpečnosti a spolehlivosti.
 2. Navázání kontaktů s jinými účastníky.
Název konference: 60. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2013
Organizátor Česká společnost chemického inženýrství ČSCHI
Datum a místo konání konference: 14.-17.10.2013, Srní
Účastníci: Ing. Vilém Sluka, Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Mgr. et Mgr. Josef Senčík

Přínosy konference:

 1. Seznámení účastníků s dopadem nové směrnice SEVESO III na analýzu a hodnocení rizik v České republice.
 2. Seznámení účastníků s funkcí státní správy na poli prevence závažných havárií.
 3. Seznámení zájemců s posterem Ing. Skřínského, Ph.D., týkajícího se dílčího úkolu projektu OPTIZON.
 4. Seznámení zájemců s posterem Mgr. et Mgr. Senčíka, týkajícího se měření aerosolů.
 5. Diskuse s účastníky na téma prevence závažných havárií, výuka bezpečnostního inženýrství a výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií.
Název konference: 33. mezinárodní kongres o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Organizátor Spolková pracovní asociace pro bezpečnost a zdraví při práci
Datum a místo konání konference: 5.-8.11.2013, Düsseldorf, Německo
Účastníci: Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková, Kateřina Hrubá, RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.

Přínosy konference:

 1. Návštěva veletrhu BOZP takového rozsahu, navíc tentokrát jako návštěvníci. VÚBP, v.v.i., se účastní národních akcí, ale zde působil jako vystavovatel event. jako organizátor doprovodných akcí. Kromě získání nových poznatků o OOPP ve světě, jsme se poučili, jak vytvořit funkční stánek, jak zaujmout potencionální zákazníky, a porovnat tyto poznatky s praxí v České republice.
 2. Účast na konferenci přinesla nové informace zejména z oblasti problematiky nemocí z povolání. Přednášející věnovali těmto problémům a možným způsobům jejich řešení většinu svých příspěvků.

Více o mezinárodním kongresu a veletrhu A+A uvádí článek v časopisu JOSRA 3-4/2013 - http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/veletrh-a-a.html.

ROK 2014

Název konference: Ochrana obyvatelstva 2014
Organizátor Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
Datum a místo konání konference: 5.-6. 2.2014, Ostrava
Účastníci: Ing. Lenka Frišhansová, Jakub Kovář, Mgr. et Mgr. Josef Senčík

Přínosy konference:

 1. Seznámení účastníků s novou Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.
 2. Seznámení účastníků s novinkami v oblasti ochrany obyvatelstva (zdravotní záchranářství a ochrana osob při hromadných akcích).

Více o konferenci uvádí článek v časopisu JOSRA 1/2014 - http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2014/ochrana-obyvatelstva-2014.html.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena…[et al.]. Projekt Safety AGENT. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2014/projekt-safety-agent.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail