Projekt Czech Local Visibility Events skončil

Project Czech Local Visibility Events ended

Hana Hlavičková1, Alena Horáčková2

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

2 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

V listopadu 2014 skončil jednoletý projekt Czech Local Visibility Events podporovaný Evropskou komisí. Do projektu, jenž byl v České republice spojen s mottem „Společně pro úspěch vašeho podnikání“, bylo zapojeno více než 30 partnerských organizací a institucí. Lídrem projektu byla síť Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR. Cílem projektu byla především lepší koordinace a propagace aktivit směřujících na podporu malých a středních podniků v ČR.

Klíčová slova: BOZP, projekt, propagace, podniky malé, podniky střední, 2014

Abstract

The one-year project “Czech Local Visibility Events” sponsored by the European Commission ended in November 2014. The project, which was in the Czech Republic connected with the motto "Together for the success of your business", involved more than 30 partner organizations and institutions. The leader of the project was the Enterprise Europe Network, the Center for Regional Development. The aim of the project was mainly better coordination and promotion activities aimed at supporting small and medium enterprises in the country.

Keywords: OSH, project, promotion, small enterprises, medium enterprises, 2014

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se počátkem roku 2014 zapojil do jednoletého projektu Czech Local Visibility Events, který byl podporovaný Evropskou komisí. Nositelem projektu bylo pracoviště Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR, pro Moravu a Slezsko při Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem projektu bylo navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými zejména na malé a střední podniky (MSP) v ČR. Dále pak propagace všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami. Motto projektu: „Společně pro úspěch vašeho podnikání“.

Více než třicet organizací a institucí se spojilo, aby v roce 2014 společně a koordinovaně nabízelo své služby, akce i produkty, určené zejména malým a středním podnikům. Smyslem této spolupráce bylo ukázat, že aktivity organizací, poskytujících poradenství a podporu MSP, se navzájem doplňují a vytvářejí systém, který umožní firmám získat snadno konkrétní a cílenou službu či produkt, který jim pomůže zvýšit konkurenceschopnost a zefektivní jejich podnikání.

Dosažené výsledky projektu Czech Local Visibility Events:

 • Navázání a rozvíjení vzájemně výhodné spolupráce EEN s organizacemi zaměřenými na MSP.
 • Setkání anticipujících organizací v Praze a Ostravě, jejichž cílem bylo seznámení a vzájemná informovanost o konkrétních aktivitách pro MSP.
 • Vypracování vzájemně výhodné kooperační strategie.
 • Velká část projektu byla věnována propagaci sítě EEN i partnerů zapojených do projektu. Seznam partnerů s krátkou vizitkou a odkazem na domovské stránky partnerů je k náhledu zde: http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/visibility/partneri/. Vizitka VÚBP, v.v.i.: Výzkumný ústav bezpečnosti práce se zabývá vědeckým výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků v oblasti prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí a majetek. V tomto oboru poskytuje konzultace a poradenství, věnuje se též vzdělávání a vydávání publikací.
 • Krátké rozhovory v rozhlase. Propagační banner pro internet, který celý projekt propagoval. Banner byl zveřejněn na stránkách partnerů projektu a také v ekonomické sekci webového portálu idnes.cz.
  Banner CLVE
 • Propagační mapa „Společně pro úspěch vašeho podnikání“, ze které bylo patrné rozmístění pracovišť partnerů v projektu v České republice (http://www.crr.cz/Files/Docs/EEN/EEN_Partneri_final.jpg).
 • Souhrnná mapa mezinárodních dohod dle povahy mezinárodní spolupráce a dle druhu dohody za dané období pod  názvem „Úspěšné případy sítě Enterprise Europe Network v České republice v letech 2008 – 2014“ (http://www.crr.cz/Files/Docs/EEN/EEN%20PA%20a%20SS%20final%20men%C5%A1%C3%AD.jpg).
 • Byla zpracována řada článků publikovaných partnery. VÚBP, v.v.i., o zahájení projektu informoval v odborném časopise pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci JOSRA (http://bozpinfo.cz/josra/josra-01-2014/projekt-clve.html).
 • V rámci projektu byl připraven samostatný bulletin, a to jak v tištěné (náklad 2500 ks), tak v elektronické formě (http://www.crr.cz/Files/Docs/publikace/nl12_final.pdf). Bulletin informoval jednak o projektu a jeho partnerech, jednak přinesl přehled o publikacích, akcích a projektech všech partnerů zaměřených na malé a střední podniky v ČR. Bulletin v elektronické podobě byl mimo jiné rozeslán na všechny municipality v České republice. VÚBP, v.v.i., konkrétně propagoval oborový portál BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz), seminář Ergonomie a stres (14. 10. 2014, Praha) a závěrečnou konferenci projektu (4. 11. 2014, Praha).
 • Dále byly připraveny čtyři kvízy o podpoře podnikání a inovací v ČR určený firmám. Otázky z kvízu nebyly jednoduché a pro nalezení správných odpovědí bylo nutné seznámit se jednak s projektem samotným, jednak s jeho jednotlivými partnery.
 • Vyvrcholením projektu byla závěrečná konference nazvaná „Přístup k financím – české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem“, jež se konala 4. 11. 2014 v Praze. Konference, na níž vystoupila řada významných řečníků především z řad partnerů projektu, se účastnilo téměř 200 posluchačů. Program, prezentace a fotodokumentace z konference jsou k dispozici na adrese http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/visibility/zaverecna-konference/. Během konference a po jejím skončení měli účastníci možnost individuálních schůzek s organizacemi a institucemi zaměřenými na malé a střední podnikání a na jeho podporu v ČR.

V rámci projektu byla vytvořena samostatná webová stránka www.crr.cz/een/visibility, kde byly průběžně zveřejňovány informace o projektu a všech jeho partnerech.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena; Projekt Czech Local Visibility Events skončil. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2014/projekt-clve-skoncil.html>.  ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail