Proces sdílení výsledků výzkumu

THE PROCESS OF RESEARCH RESULTS SHARING

Veronika Měrková

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., merkova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), využívá bohatou škálu publikačních kanálů od webových stránek až po různorodé sociální sítě s cílem sdílení odborných poznatků z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) široké veřejnosti.

Klíčová slova: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, VÚBP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP, média, sdílení informací, výzkum

Abstract

The Occupational Safety Research Institute (OSRI) uses a wide range of publication channels, from websites to various social networks, to share expert knowledge in the field of occupational safety and health (OSH) with the general public.

Keywords: Occupational Safety Research Institute, OSRI, occupational safety and health, OSH, media, information sharing, research

Úvod

V dnešní době je proces sdílení výsledků výzkumu díky přístupu k internetu a digitálním médiím mnohem jednodušší než před dvaceti lety. Populace s přístupem k internetu tak může být díky webovým stránkám a zejména sociálním sítím aktuálně informována o našich výzkumných projektech a jejich výsledcích.

VÚBP zveřejňuje odborné znalosti z oblasti BOZP na webových stránkách, které spravuje a dále tyto informace publikuje a sdílí na sociálních sítích Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram a platformách PinterestYouTube.

Prvotním předpokladem celého procesu sběru a následného sdílení informací je součinnost zaměstnanců s odbornou knihovnou VÚBP prostřednictvím intranetového portálu E-knihovna či osobním kontaktem.

Výsledky výzkumu jsou poté nahlašovány do databáze RIV - Informačního systému vědy a výzkumu (IS VaVaI). U každého výsledku je v RIV evidován název a druh výsledku, případně i poddruh, pokud existuje, rok uplatnění, údaje o tvůrcích, údaje o předkladateli, návaznost výsledku na aktivity VaVaI. Uváděny jsou i další specifické údaje identifikující výsledek v závislosti na jeho druhu.

Zaměstnanci VÚBP jsou pravidelně informováni o těchto aktivitách prostřednictvím e-mailu a intranetové E-knihovny. Aktuální informace jsou též umístěny na nástěnkách v jednotlivých patrech VÚBP.

Odborná knihovna VÚBP

Odborná knihovna pravidelně zpracovává OKO – monitoring tisku a Current Contents, které jsou dostupné na portálu BOZPinfo.cz a na E-knihovně.

OKO – monitoring tisku – výběrová bibliografie článků z českých i zahraničních časopisů knihovny. Jednotlivé záznamy jsou opatřeny anotací a klíčovými slovy. Primární prameny je možno získat v knihovně k prezenčnímu studiu (viz Výpůjční služby) či prostřednictvím SAFE - digitálního archivu BOZP.

Current Contents – přehled obsahů aktuálně vydaných čísel zahraničních odborných časopisů (zpracovávány jsou časopisy Applied Ergonomics, Ergonomics, Human Factors, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Journal of Safety Research, Process Safety and Environmental Protection).

Online katalog Tritius – zdroj informací o fondu knihovny VÚBP a o jednotlivých dokumentech.

Oborové rešerše – zpracované rešerše na žádaná témata.

Proces sdílení výsledků výzkumu VÚBP

Obr. 1: Proces sdílení výsledků výzkumu VÚBP

Digitální platformy VÚBP

Webová stránka VÚBP – https://vubp.cz/

 • Výstupy výzkumu a vývoje – záznamy jednotlivých výstupů řazených chronologicky a podle názvu výstupu. Data jsou exportována z databáze RIV a následně upravena k publikace. Záznam obsahuje jméno tvůrce, název výsledku, druh výsledku, typ výzkumné aktivity, dodavatele, rok, popis, odkaz na záznam v RIV a odkaz na výsledek.
 • Aktuálně řešené projekty/Archiv ukončených projektů – u jednotlivých projektů jsou uvedeny odkazy na konkrétní výstupy.
 • Samostatné rubriky jsou věnovány Policy Briefs VÚBPPodcastům VÚBP.
 • Rubrika Zdroje informací obsahuje informace a přístupy k informačním systémům a webovým stránkám vytvořených VÚBP. Přístup k těmto informačních zdrojům je též umožněn z hlavní stránky prostřednictvím bannerů.
 • Rubrika Ke stažení obsahuje odkazy na elektronické publikace a informační materiály vydané VÚBP, které jsou volně ke stažení.
 • Informace o dosažených výsledcích jsou též publikovány prostřednictvím tiskových zpráv v rubrice Tiskové zprávy.
 • Materiály z mediálních a osvětových kampaní jsou dostupné v rubrice Kampaně.
 • Přehled soutěží pro dané cílové skupiny jsou dostupné v rubrice Soutěže.

Oborový portál BOZPinfo – https://www.bozpinfo.cz/

 • Rubrika Výzkum BOZP obsahuje tři podrubriky Články k výzkumu, Informační systém podpůrných a výzkumných projektů (ISPVP) a Výstupy k výzkumu ve VÚBP.

  • Články k výzkumu odkazují do digitálního archivu BOZP SAFE. V letošním roce probíhá restrukturalizace a inovace digitálního archivu a velké změny se právě chystají oblasti výzkumu, viz níže.
  • ISPVP shrnuje základní informace o výzkumných a podpůrných aktivitách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících oborech, které probíhaly nebo probíhají nejen v České republice, ale také v mezinárodním měřítku, např. projekty v rámci spolupráce s EU.
  • Výstupy k výzkumu ve VÚBP evidují výzkumné aktivity a s nimi spojené výstupy.
 • Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA) je online recenzovaným odborným časopisem pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a souvisejících oborech v České republice.
 • Odborná knihovna pravidelně zpracovává OKO – monitoring tiskuCurrent Contents, které jsou zde na portálu dostupné.

Digitální archiv BOZP SAFE – https://safe.vubp.cz/

Průběžně budované úložiště monografií, periodik, časopiseckých článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a dalších dokumentů soustředěných v oborové knihovně BOZP.

Dokumenty typu právní předpis ČREU jsou zpřístupněny přes oborový portál BOZPinfo. Nově je připraveno ukládání a vyhledáváním nad celou škálou druhů výstupů z výzkumu. Digitální archiv tak bude rozšířen o hybridní typ dokumentu, kde budou soustředěny výsledky z výzkumných projektů VÚBP (recenzovaný článek odborná kniha, kapitola v knize, stať ve sborníku, užitný vzor, metodika, software, podcast, Policy Brief, výzkumná zpráva, workshop, audiovizuální tvorba atd.). Nespornou výhodou tohoto kroku pro uživatele je možnost vyhledávání nad metadaty, fulltextového vyhledávání, náhled výsledku atp. Tato inovace bude nahrazovat přístup ke Článkům k výzkumu na BOZPinfo.

Znalostní systém BOZP – https://zsbozp.vubp.cz/

ZSBOZP je nástrojem, který slouží ke sdílení znalostí a informací týkajících se prevence rizik v BOZP. V prostředí ZSBOZP jsou publikovány výsledky výzkumu, které se vztahují k definovaným tematickým oblastem. Jde zejména o publikace, letáky, metodiky a podcasty. Uživatel zde nalezne i přístup k databázi zpracovaných rešerší.

E-knihovna – http://e-knihovna.vubp-praha.cz/

Jde o intranetový portál pro zaměstnance VÚBP, který poskytuje informace k výzkumné činnosti, publikační činnosti či informačí podporu. Uživatel zde najde zpracovávané informační produkty a přístupy do našich systémů i externích zdrojů. Jsou zde dostupné formuláře k nahlašování publikační a konferenční činnosti zaměstnanců, díky kterým jsme schopni sbírat tato data.

Buzzsprout - https://www.buzzsprout.com/1514908

Úložiště pro podcasty, které vznikly jako výstup z výzkumu. Podcasty jsou přístupné též prostřednictvím mnoha podcastových a streamovacích služeb (Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Podcast Republic, Podbean atd.).

Encyklopedie BOZP - https://ebozp.vubp.cz/wiki/

Online encyklopedie věnující se široké oblasti BOZP, založená na principu Wikipedie. V EBOZP jsou uváděny odkazy na zdroje, citace výsledků výzkumu či uvedení jejich obsahu přímo v popisu hesla.

Sociální sítě VÚBP

sociální sítě VÚBP

Na níže uvedených sociálních sítích a platformách informujeme naše příznivce o aktualitách, pořádaných událostech, zajímavostech ze světa BOZP  a o těchto dosažených výsledcích:

 • Facebook – Policy Brief, podcast, recenzovaný článek, publikace, metodiky,
 • Instagram – Policy Brief, podcast, publikace,
 • Linkedin – Policy Brief, podcast, recenzovaný článek, publikace,
 • YouTube – podcasty, videa,
 • Twitter – Policy Brief, podcast, recenzovaný článek, publikace, metodiky,
 • Pinterest – propagační a informační letáky, publikace, podcasty.

Externí zdroje

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) – www.nusl.cz

Participace na projektu dlouhodobé archivace šedé literatury. Aktualizujeme stávající záznamy a doplňujeme nové záznamy, jde zejména o autorské práce, analytické a metodické materiály, konferenční materiály, propagační materiály, vysokoškolské práce a zprávy.

ResearchGate – https://www.researchgate.net/

Sociální síť speciálně vytvořená pro vědeckou komunitu. Platforma má uživatelům usnadnit vzájemnou komunikaci a spolupráci a umožnit bezplatný přístup k vědecké literatuře. Na této platformě si zaměstnanci sami publikují a sdílí informace o svých dosažených výsledcích z oblasti vědy a výzkumu, a to v celosvětovém měřítku.

Závěr

Výzkum představuje proces vytváření nových poznatků, který spočívá v systematické a pečlivě naplánované činnosti s cílem odpovědět na výzkumné otázky a přispět tak k rozvoji daného oboru. A aby tyto činnosti měly smysl, je třeba výsledky výzkumu dál šířit a sdílet. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., proto využívá všechny výše popsané možnosti prezentace a sdílení výsledků výzkumu.

Vzorová citace

MĚRKOVÁ, Veronika. Proces sdílení výsledků výzkumu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2022, roč. 15, č. 1-2. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/proces-sdileni-vysledku-vyzkumu. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail