Informace z XXIV. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2011“

information from 24th international CONFERENCE „NEW TRENDS IN SAFETY AND HEALTH 2011“

Jakub Marek1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, marek@vubp-praha.cz

Abstrakt

Mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ se téměř každoročně koná ve slovenských Tatrách. XXIV. ročník se konal v hotelu Patria ve Štrbském plese. Konference byla organizovaná v rámci evropských aktivit na podporu kampaně „Hodnocení rizik“ ve spolupráci s OSHA, Národním inspektorátem práce (NIS), Technickou univerzitou v Košicích (TUKE), Asociací pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Institutem pro výzkum práce a rodiny (IVPR) a v letošním roce byla zorganizována mimo jiné i při příležitosti 10letého výročí od založení Katedry bezpečnosti a kvality TUKE.

Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práce, BOZP, prevence, pracovní rizika, mezinárodní konference, Slovensko

Abstract

International conference „New trends in safety and health 2011“ is almost annually held in the Slovak Tatra mountains. XXIV. year was held at Hotel Patria in Strbske Pleso. The conference was organized within the framework of European activities to support the campaign "Risk assessment" in cooperation with European OSHA, National Labor Inspectorate Slovakia, The Technical University of Košice, Association for occupational safety and health and Institute for Labor and Family Research Slovakia. It was traditionally focused on occupational safety and health and risk prevention.

Keywords: occupational safety and health, OSH, prevention, occupational risks, international conferences, Slovakia

Konference byla zahájena v pondělí 14. 11. 2011. V dopoledních hodinách probíhala registrace a po úvodním slovu Dr.h.c. prof. Ing. Juraje Sinaje, DrSc. (TUKE) začal samotný program konference. Jako první vystoupila náměstkyně ministra práce, sociálních věcí a rodiny paní Lucia Nicholsonová a představila zaměření tohoto institutu s ohledem na BOZP v roce 2012 a upozornila na stávající problémy spojené s naplňováním politiky BOZP na Slovensku. Dále promluvila i generální ředitelka Národního inspektorátu práce Ing. Popovičová, která zmínila zaměření kontrol inspekcí v příštím roce, jaké zásadní nedostatky byly v rámci již proběhnutých kontrol zjištěny, ale rovněž svým výkladem vybízela zaměstnavatele k řádnému plnění jejich zákonných povinností. Dále přednášeli zástupci významných světových organizací jako například Wilfried von Rath z koncernu VW, který se však z důvodů pracovní vytíženosti nemohl dostavit a byl zastoupen zástupci slovenského VW. Ti ve svém příspěvku popsali politiku BOZP koncernu a důsledný přístup vedení společnosti k problematice BOZP v komplexním měřítku. V závěru dopoledního programu byla předána ocenění v rámci programu „Bezpečný podnik“. V odpoledním bloku vystoupila generální ředitelka sekce sociálního pojištění a důchodového spoření Mgr. Simona Rudavská, za Sociální pojišťovnu JUDr. Zuzana Kliská, jež hovořily především o sociálních problémech na Slovensku. Blok byl uzavřen slavnostním programem k 10. výročí založení Katedry bezpečnosti a kvality. Zde byli zástupci katedry odměňováni za odvedenou práci a za přispění k významnému vzestupu katedry v posledních letech.

Druhý den konference (tj. 15. 11.) se dopolední část zaměřila na kulturu bezpečnosti ve významných nadnárodních společnostech, vzdělávání v oblasti BOZP a aspekty lidského chování v této oblasti. Své příspěvky zde přednesli zástupci společností Whirpool, a.s.; BOZPO, s.r.o.; ABB, s.r.o. a zástupce OHSAS, U.S. Steel Košice s.r.o., Slovnaft, a.s. Zejména prezentace Ing. Popíka (Whirpool, a.s.), doktora Šilara (ABB, s.r.o.) a Ing. Demčáka (Slovnaft, a.s.) byly pro účastníky konference velmi přínosné, neboť v těchto společnostech se na BOZP vynakládají značné finanční prostředky, přičemž některá z uvedených přijatých opatření pro snižování pracovních úrazů lze uplatnit i v menších společnostech, které mají na oblast BOZP vymezeno jen malé množství finančních prostředků.

V dopoledním bloku promluvila Ing. Fišerová z VŠB–TU Ostrava o moderním pojetí ergonomie a stěžejním bodem jejího příspěvku bylo představení programu TECHNOMATIC JACK Jedná se o komplexní 3D simulační nástroj pro studii lidského chování při práci. Jelikož však má Fakulta bezpečnostního inženýrství zakoupenu pouze studijní verzi tohoto programu, nemohla inženýrka Fišerová přislíbit jeho komerční využití, o nějž bylo v řadách posluchačů zájem. K další zajímavé přednášce patřil příspěvek Ing. Šárky Bernatíkové o vlivu nerovnoměrné tepelné zátěže na lidský organismus v průběhu výkonu pracovní činnosti. Popsala zde zejména výsledky provedených měření, které se prováděly na zúčastněných frekventantech.

V druhé části dopoledních bloků byly nejzajímavější příspěvky v sekci A, kde ze svými příspěvky vystoupili například profesor Oravec (TUKE), který pohovořil o synergických efektech v procesech kauzální závislosti, nebo doktor Skřehot (VÚBP, v.v.i.), který seznámil posluchače s oblastí nanobezpečnosti. Nanobezpečnost je v posledních letech velmi aktuální téma, a proto bylo na toto téma vzneseno mnoho dotazů jak v průběhu diskuze k danému bloku, tak i mimo něj v kuloárech hotelu Patria.

Sekce B, která probíhala paralelně se sekcí A, byla zaměřena do všeobecné roviny oblasti BOZP, a nikoli na řešení konkrétních problémů v praxi.

V průběhu konference vystavovala společnost BOZPO, s.r.o. některé specifické osobní ochranné pracovní prostředky, zejména pracovní obuv, ochranné brýle a zachycovací postroj a zájemce seznamovala s jejich funkcí a uplatněním v praxi.

Poslední den programu jednání konference, tj. ve středu 16. 11. 2011, byl zaměřen na diskusi k odpřednášeným tématům, které účastníky konference nejvíce zaujaly.

Závěr

Konference se nesla v příjemném duchu, krásném prostředí Vysokých Tater a aktuálních témat BOZP. Jako negativum konference lze spatřovat v malé účasti zástupců z České republiky. Zástupci VÚBP, v.v.i., se na konferenci prezentovali dvěma příspěvky. Doktor Skřehot a inženýrka Rupová prezentovali svůj příspěvek s názvem „Nanobezpečnost“ a inženýr Marek uvedl do sborníku konference příspěvek s názvem „Ukazatele pracovní úrazovosti při těžbě dřeva“.

Vzorová citace

MAREK, Jakub. Informace z 24. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2011“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2011/konference-slovensko2011-marek.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail