2. ročník národní soutěže pro odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

2nd year of national competition for qualified persons to the activities of the safety and health at work coordinator at construction site

Hana Hlavičková1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., hlavickova@vubp-praha.cz

 

Abstrakt

Článek informuje o 2. ročníku národní soutěži pro odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, jejímž cílem je podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v České republice, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.

Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP, koordinátoři BOZP, staveniště, prevence rizik, soutěže, Česká republika

Abstract

The article informs about the 2nd year of the national competition for activities of the OSH coordinator on the construction site, which aims to promote an active approach to the correct implementation of the statutory activities of the health and safety coordinators at construction sites in the Czech Republic, to support prestige of the OSH coordinator on construction sites in relation to the other participants in the construction and to support the legitimate requirements of the OSH coordinators for proper financial evaluation of their activities.

Keywords: occupational safety and health, OSH, OSH coordinators, construction sites, risk prevention, OSH competitions, Czech Republic

V říjnu 2017 byl vyhlášen 2. ročník národní soutěže pod názvem PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI pro odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí. Soutěž vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce.

Díky soutěži PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI je možné oceňovat jednotlivce, opravdové odborníky v prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury podniků.

Záměrem soutěže je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

Soutěž je určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí fyzická osoba podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.

Soutěž se vypisuje pro tyto soutěžní kategorie:

A. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“),

B. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,

C. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.

Soutěžící musí odeslat vyplněný Přihlašovací formulář nejpozději do 31. 7. 2018 na adresu organizátora. Nezapomeňte se do soutěže včas přihlásit!

Vítězové soutěže v každé kategorii obdrží ocenění v podobě osvědčení, plakety a hodnotného daru. Ocenění a ceny bude předávat ministryně práce a sociálních věcí spolu s generálním inspektorem SÚIP na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci v Praze, a to dne 23. 10. 2018.

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v. v. i. http://www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp/.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; 2. ročník národní soutěže pro odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2018, roč. 11, č. 1. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/2-rocnik-narodni-souteze-pro-odborne-zpusobile-osoby-k-cinnostem-koordinatora-bozp-na. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail