Je nutné školit cizince pomocí tlumočníka?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

V různých firmách školím jeřábníky a vazače. Nikdy nebyl problém, až do doby, kdy se začali přijímat jako zaměstnanci cizí státní příslušníci - Vietnamci, Bulhaři, Ukrajinci apod. Někteří tito pracovníci pochopí, co se od nich požaduje a naopak někteří se i na jednoduchý dotaz tváří absolutně nechápavě a já je mám školit. Vyžaduji překlad učební osnovy včetně celé učební látky i s testy včetně přítomnosti tlumočníka při školení a zkoušce, ale na toto jejich zaměstnavatelé nechtějí přistoupit. Je to prý drahé a má to přeložit jeden z nich, který částečně komunikuje česky. Dokonce padl návrh, ať jim nechám podepsat, že byli proškoleni v českém jazyce a všemu porozuměli. Je správné, když požaduji, aby vše přeložil oficiální tlumočník a vyžaduji přítomnost tlumočníka při školení a zkoušce?

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále při změně pracovního zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zaměstnavatel je dále povinen určit obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení příslušné dokumentace. Splnění těchto povinností předpokládá skutečnost, že zaměstnanci obsahu školení porozuměli a že jsou i jazykově vybaveni absolvovat ověřování nabytých znalostí. To platí především pro zaměstnance - cizí státní příslušníky. Pokud tuto povinnost zaměstnavatel nezabezpečí na svůj náklad (§ 101 odst. 6 zákoníku práce), např. zajištěním kvalifikovaného tlumočníka v případech, kdy zaměstnanci neovládají dostatečně český jazyk, dojde z jeho strany k porušení právní úpravy.

Autor článku: 

Komentáře

Poznámka

21.05.2014 - 10:18 Radoslav Vlasák
V souvislosti se srozumitelností školení BOZP pro cizince, kteří neumí dostatečně česky, příp. slovensky, se vyskytuje ještě jeden problém. Zaměstnavatel sice zajistí někoho, kdo obsah školení do příslušného cizího jazyka přeloží, ovšem tento "překladatel" ovládá pouze tzv. hovorovou řeč, ale nikoliv už technické termíny. Těch je v legislativních normách poměrně dost, a při jejich nesprávném překladu pak může dojít i k úplně opačnému pochopení sdělovaného ze strany školených zaměstnanců. To může mít někdy i fatální následky. Řešením samozřejmě je tzv. autorizovaný překlad celého obsahu školení - je ale otázkou, zda je u nás vůbec u všech myslitelných jazyků dostatek certifikovaných překladatelů. A dalším problémem je pak skutečnost, že pořizování autorizovaných překladů by ve většině případů prodražilo školení natolik, až by bylo pro zaměstnavatele ekonomicky neúnosné, zvláště u tzv. exotických jazyků. Spoléhat na to, že ve skupině cizinců je aspoň jeden, který češtinu (slovenštinu) dostatečně ovládá, a ostatním obsah školení bezchybně přeloží, je iluzorní - jak např. zaměstnavatel, který za řádné provedení školení odpovídá, zjistí, zda tento "překladatel" skutečně tlumočil všechno správně, když konkrétní jazyk sám neovládá? Se stejnými problémy se potýká většina zemí EU - a jednoduché řešení nejspíš není (a ještě dlouho nebude) k dispozici.

Re: Poznámka

24.05.2014 - 23:25 Tomáš Neugebauer
Provádění školení BOZP cizinců v jejich mateřském jazyce je odůvodnitelné pouze v případě, že cizinci neovládají český jazyk natolik, aby dostatečně porozuměli obsahu školení. V tomto případě je však diskutabilní, zda splňují kvalifikační požadavky pro výkon práce, neboť jak budou přijímat od svého nadřízeného pokyny o BOZP v průběhu výkonu práce (zajisté nebude možné vždy přivolat překladatele). Pokud i on je cizinec, provede školení v jazyce, v kterém s nimi bude při práci komunikovat.

Re: Poznámka

25.05.2014 - 10:45 Radoslav Vlasák
Jistě - nejspíš se všichni zainteresovaní shodnou, že to jeden z problémů při zaměstnávání dostatečně nerozumících cizinců určitě je. A to nejen u nás, ale obecně. Dalšími jsou pak např. zdravotní způsobilost (že by poskytovatel pracovnělékařských služeb příslušného zaměstnavatele měl k dispozici výpis ze zdravotní dokumentace cizince z jeho mateřské země, je dost nepravděpodobné, o překladu pak ani nemluvě) atd. Ale to už je zase "jiný šálek čaje".

Poznámka ATZ

05.06.2014 - 10:06 Alois Matěják
Nedílnou součástí školení je návod výrobce a místní provozní předpis. Veškeré tyto doklady jsou v češtině. Obsluha musí těmto dokladům rozumnět!!! Přítomnost tlumočníka na školení to nemůže nahradit! Dle mého názoru musí cizinec umět česky, jinak nemůže vykonávat kvalifikovanou osobu všech zařízení, která to vyžadují. Bylo by vhodné stanovisko SUIP. Já osobně si nechávám potvrdit, že školení bylo provedeno v jim srozumitelném jazyce a při přezkoušení musí prokazovat znalost češtiny. Alois Matěják předseda ATZ P.O. Box 42 431 51 Klášterec nad Ohří tel./fax: 471105091 mob.: 602319683 matejak@tlakinfo.cz tlak@tlakinfo.cz ATZ - předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení Předseda technické normalizační komise TNK 101 (vyhrazené kotle) Člen technické normalizační komise TNK 90 (kotle ústředního topení) Člen technické normalizační komise TNK 91 (tlakové nádoby) Člen technické normalizační komise TNK 93 (vytápění) Člen akreditovaného Inspekčního orgánu pro technická zařízení ČEZ a.s. ČIA - Český institut pro akreditaci - nezávislý auditor Revizní technik tlakových nádob A,B Revizní technik kotlů I. třídy Revizní technik plynových zařízení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail