Je možné přehodnotit uznaný pracovní úraz kvůli nemorálnímu chování zaměstnance?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Uzná-li zaměstnavatel pracovní úraz se 100% odškodněním, může následně situaci přehodnotit? Pokud bychom zjistili, že při šetření zaměstnanec lhal, uvedl nepravdivé údaje, sepisuje se nový opravný záznam o PÚ? Uznali jsme zaměstnanci oprávněně pracovní úraz s diagnózou výron kotníku a natažená achillova šlacha, ale v době vycházek povolených ošetřujícím lékařem navštěvuje restaurace, kde hojně konzumuje alkohol. Bohužel se to nelíbí nám jako zaměstnavateli a poukazují na tuto drzost i ostatní zaměstnanci. Jak může zaměstnavatel naložit s takovým zaměstnancem? 

Mezi porušování léčebného režimu v době pracovní neschopnosti a vyšetření příčin a okolností úrazu nelze klást rovnítko. To jsou dvě naprosto odlišné záležitosti. Pokud zaměstnavatel řádně vyšetřil příčiny a okolnosti úrazu a pracovní úraz uznal, tak si za tím musí stát a je to v pořádku a nelze s tím nic dělat. V dotazu dokonce uvádíte, že zaměstnavatel se nedeliberoval a rozhodl úraz odškodnit v plné výši (100%), tak asi vyšetřil příčiny a okolnosti úrazu podrobně. Z dotazu nevyplývá, v čem by měl zaměstnanec zaměstnavateli lhát a jaké nepravdivé údaje by měl uvést. To snad leda, když by dodatečně vyšlo najevo, že k úrazu nedošlo v práci, ale že k výronu kotníku došlo například den předem doma, ale stejně nevím dobře, jak byste toto prokazovali a jak byste měnili původní šetření.

Druhá a asi závažnější věc je porušování léčebného režimu dotyčným zaměstnancem. Chápu, že zaměstnavateli i spoluzaměstnancům vadí, když ho vidí v restauracích, ale on tak činí v době řádně povolených vycházek a výron kotníku není nemoc, při které by nebylo možno si dojít na pivo. Pokud by měl zaměstnavatel za to, že dotyčný porušuje léčebný režim podle § 192 zákoníku práce, má právo jej zkontrolovat. V citovaném ustanovení se uvádí, že zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností.

Po uplynutí výše uvedené doby prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti vykonává dohled nad dodržováním režimu práce neschopného pojištěnce Česká správa sociálního zabezpečení podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel ale má právo požadovat písemně nebo v elektronické podobě od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a o rozsahu a době povolených vycházek a dát příslušnému orgánu nemocenského pojištění podnět ke kontrole důvodnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti a ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, jde-li o jeho zaměstnance. Jak jsem ale uvedla výše, pokud zaměstnanec navštěvuje restaurace v době povolených vycházek, nelze proti tomu nic namítat, tak by se asi choval každý druhý zaměstnanec.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail