Existuje lhůtník kontrol, revizí a zkoušek?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Existuje obecný a platný lhůtník kontrol, revizí a zkoušek, ze kterého by mohl zaměstnavatel vybrat oblasti, které potřebuje pro zajištění provozu?

Nevím asi přesně, co pod pojmem „lhůtník kontrol“ si představujete. Jestli to má být seznam, že kontroly toho a toho se provádí jednou za rok, toho a toho jednou za dva roky atd., tak to Vás musím zklamat – to neexistuje. To je totiž celá podstata prevence rizik. Již sedm let je v zákoníku práce ustanovení o tom, že zaměstnavatel musí přijímat opatření k prevenci rizik a že tím se rozumí všechna opatření vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Dnes je toto ustanovení obsaženo v ustanovení § 102 zákoníku práce. Výslovně se zde také stanoví, že zaměstnavatel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. Tomu všemu se v teorii bezpečnosti a ochrany zdraví při práci říká optimalizace rizika neboli hodnocení a řízení rizik a to si musí provádět každý zaměstnavatel sám. Žádný předpis mu nebude stanovit lhůty, v kterých má sledovat, jestli jeho pracoviště a pracovní podmínky, za nichž je vykonávána práce, vyhovují platným právním předpisům.  To si musí každý zaměstnavatel stanovit sám. Sám si to musí stanovit ve vztahu ke kontrole pracoviště, sám si to musí stanovit např. ve vztahu ke strojům, nářadí a přístrojům, které se na pracovišti používají. Např. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí jasně stanovilo, že stroje apod. musí mít průvodní dokumentaci obsahující návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení, a pokud ji nemaji, musí zaměstnavatel si sám zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis, v kterém stanoví, že revize konkrétního stroje se budou provádět např. jednou za rok. Něco obdobného si musí v praxi udělat zaměstnavatel i ve vztahu k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Musí si stanovit sám pro sebe, jak často bude provádět revize elektrické instalace, průmyslových rozvodů, nakládacích ramp apod. To všechno je prevence rizik. Toto vše ale musí zaměstnavateli zajistit odborně způsobilá osoba v prevenci rizik podle § 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tuto odborně způsobilou osobu musí mít každý zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele zaměstnávajícího méně než 25 zaměstnanců, ten ji mít nemusí za podmínky, že má sám potřebné znalosti v prevenci rizik.

Jediný pevný zákonem stanovený termín je termín prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti. Podle ustanovení § 108 odst. 5 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Autor článku: 

Komentáře

Obecný platný lhůtník skutečně není

24.10.2007 - 04:39 Petr Markl
<P>Vážený tazateli,</P> <P>obecně platný lhůtník skutečně neexistuje. Musíte si to z různých předpisů a norem "vyzobat" sám. Některé lhůty najdete na internetu, pokud se rozhodnete chvilku si zagooglovat, anebo se dá pořídit lhůtník nabízený komerčně. Ve všech by se asi dala nějaká ta nesrovnalost najít, ale domnívám se, že v zásadnostech (kontroly, zkoušky, prohlídky a revize elektro, tlak, plyn, zdvihadla) by mělo být vše v pořádku, pokud jej tvůrce nebo vydavatel pravidelně a pečlivě aktualizuje.</P> <P>Z praxe mohu dodat, že většinou vycházíme pro stanovení lhůt z doporučení výrobce a z příslušných technických norem. Párkrát jsme si lhůtu na něco v důsledku nějakých zjištění nastavili sami kratší.</P> <P>Tolik k lhůtníkům.</P> <P>Přeji hezký den</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A><BR></P>

Neplatí vše, co je uvedeno

24.10.2007 - 09:22 Tomáš Neugebauer
<P><FONT face=Arial><EM>Jediný pevný zákonem stanovený termín je termín prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti. </EM></FONT></P> <P><FONT face=Arial>Tato věta pochopitelně není pravdivá. Například zákon stanovuje lhůtu kontrol spalinových cest za určitých podmínek jedenkrát za dva roky. Místo slova zákonem asi mělo být použito Zákoníkem práce.</FONT></P> <P><FONT face=Arial>Předpokládám, že máte na mysli Lhůtník ve smyslu bývalé lískovnice, jež přinášela přehled lhůt všech požadovaných kontrol, zkoušek, školení, zdravotních prohlídek, čištění&nbsp;atd. Lhůtník byl jeden z prvních digitalizovaných pomůcek v oblasti BOZP - již v roce 1993.</FONT></P> <P><FONT face=Arial>V dnešní době jsou stanoveny mnohé lhůty pro provádění kontrol, zkoušek, revizí atd. Většinou jsou stanoveny normativně, někdy i právním předpisem (například&nbsp;kontroly komínů, kontroly plynových zařízení, prohlídky nízkotlakých kotelen). Je pravda, že neexistuje pravní či ostatní předpis k zajištění BOZP, jež by komplexně uváděl lhůty, kontroly, zkoušky atd.&nbsp;Ono to ani není prakticky možné. Též je pravda, že lhůty kontrol, revizí atd.&nbsp; je možné si podle konkrétních podmínek upravit (kratší interval, ale za předpokladu splnění určitých podmínek u některých kontrol atd. i delší).&nbsp;Stanovení kontrétních lhůt v konkrétní firmě je vhodné provést vydáním interního předpisu (obdobně jako u OOPP), tedy vytvořit si interní lhůtník. Návrh tohoto interního předpisu by měla vytvořit, jak je uvedeno, odborně způsobilá osoba k prevenci rizik.</FONT></P> <P><FONT face=Arial>Digitalizované&nbsp;lhůtníky v různých podobách pochopitelně existují. Většinou jsou součástí komplexnějších programů. Můžete se podívat například na tyto stránky (lhůtníky v různých podobách nalezcene v nabídce i jiných firem):</FONT></P> *** Editováno redakcí: V diskuzních příspěvcích je mimo jiné zakázana reklama. Vážení uživatelé, pro nalezení vhodného programu použijte internetové vyhledávače. ***

Vyhlášky

27.10.2007 - 23:01 RT
Doporučuji autorce odpovědi ( která se s velkou oblibou pasuje do role znalce problematiky BOZ) nastudovat si platná ustanovení ve vyhláškách o vyhrazených technických zařízeních a jejich kontrolách a revizích než pustí takový blábol na web. Jinak lhůtní revizí již vyprodukovali začátkem 90. let např. pánové Bochňák a Čuhel v PC verzi pani doktorko!

vyhlášky

27.10.2007 - 23:03 RT
opravuji ne lhůtní - správně <STRONG>lhůtník</STRONG>

Podle výkladu paní Dandové,

30.10.2007 - 14:40 Rudolf Housa - RT OPZ, lektor GAS
Podle výkladu paní Dandové, se jejím vyjádřením k položené otázce, zrušil státní odborný dozor nad bezpečností práce. Tj. zákon č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 253/2005 Sb.) včetně speciálních právních předpisů (vyhlášky), a obecných právních předpisů (nařízení vlády), na tento zákon navazujících. Ale zároveň ve svém vyjádření opovrhla zákonem č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) platný od 1.1. 2007. Doporučoval bych, aby se paní Dandová seznámila i s těmito zákonnými předpisy, s tím, že než bude někomu radit, se z touto problematikou (lhůtník) seznámí.

Lhůtník pod programem SIB-LEX

31.10.2007 - 09:38 Marcela Dobřanská
<P>Jak již naznačil pan Tomáš Neugebauer ve své odpovědi, jednou z firem, která nabízí lhůtník je i firma ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Lhůtník pracuje pod programem SIB-LEX, obsahuje vzory cca 430 lhůt a je možné si do lhůtníku ukládat konkrétní zaměstnance, případně stroje a zařízení. Po navedení dat do lhůtníku pak tento sám "hlídá" a připomíná termíyn kontrol, prohlídek, školení apod. Lhůtník je pravidelně aktualizován, je možné přidávat i vlastní lhůty, tisknout přehledy apod. Předplatitelé programu SIB-LEX získali v loňském roce lhůtník zdarma jako bonus. Více informací o tomto software najdete na našich webových stránkách <A href="http://www.rovs.cz">www.rovs.cz</A>. </P> <P>Mgr. Marcela Dobřanská, ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. </P>

skuske <A href="http://www.e

01.11.2007 - 17:12 peter
skuske <A href="http://www.e-riziko.cz">www.e-riziko.cz</A> a tam modulovy system TEXT-NX

Také jeden elektronický lhůtník

12.11.2007 - 09:25 Petr Markl
<P>Vážení kolegové,</P> <P>měl jsem za to, že informace propagačního charakteru nejsou na BOZPinfo povoleny, ale jak je vidět, nikdo to nehlídá, anebo se zásady asi změnily.</P> <P>Tudíž náš software RISCON (orientovaný na praktické řízení záležitostí spojených s BOZP) nabízí mimo mnoha jiných funkcí za jeden poplatek také lhůtník, kterým lze sledovat lhůty libovolného charakteru, včetně vkládání vlastních typických lhůt. Vše jednoduše a velmi přehledně a díky databázovému základu i velmi rychle prakticky bez ohledu na počet zaznamenaných událostí. Každou událost lze zvlášť spojovat s externími dokumenty&nbsp;v&nbsp;jakémkoliv formátu.&nbsp;Při každém přihlášení lhůtník upozorňuje na blížící se nebo prošlé lhůty. Síťové verze samozřejmě umožňují lhůtník používat na síti a sdílet jej s ostatními v rámci podniku, jimž umožníte přístup. Verze MULTI a PRO umožňují v jednom programu založit separátně řízených lhůtníků, kolik potřebujete. RISCON lze pořídit včetně lhůtníku i ostatních funkcí od 1900,- Kč/rok. Více na <A href="http://www.riscon.cz">www.riscon.cz</A> . Stáhnout a vyzkoušet si to lze z <A href="http://www.markl.cz/download.html">www.markl.cz/download.html</A> .</P> <P>Přeji hezký den</P> <P>Petr Markl<BR><A href="http://www.markl.cz">www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">www.riscon.cz</A><BR></P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail