Evropská kampaň SLIC 2014 v ČR a výsledky činnosti SÚIP za květen 2014

Zdroj: 
Tato tisková zpráva informuje o kampani SLIC zaměřené na pády pracovníků na rovině (v ČR probíhá pod názvem "Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině" jako jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti SÚIP na letošní rok) a výsledcích činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc duben 2014.

Zhruba 25 % se na celkové pracovní úrazovosti v zemích Evropské unie podílí pracovní úrazy vzniklé při uklouznutí či zakopnutí. Co se délky rekonvalescence postiženého týče, představují tyto úrazy asi 15 % úrazů s absencí zaměstnance v práci trvající déle než 3 dny a 35 % z nich si vyžádá pracovní neschopnost postiženého zaměstnance delší než jeden měsíc.

Také uvedené statistické údaje podnítily rozhodnutí Výboru vrchních inspektorů práce – SLIC (Senior Labour Inspectors' Committee), poradního výboru Evropské komise – vyhlásit na rok 2014 evropskou kampaň v oblasti bezpečnosti práce zaměřenou právě na pády pracovníků na rovině. V rámci členských zemí EU tuto kampaň řídí pracovní skupina složená ze zástupců inspekce práce Estonska, Velké Británie, Irska, Dánska, Polska a zástupců Evropské agentury pro BOZP. V ČR kampaň „Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině“ probíhá jako jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“´) na letošní rok. Uskuteční se v odvětví zdravotnictví a v odvětví hotelových, restauračních a stravovacích služeb. Cílem je předcházet pracovním úrazům způsobeným uklouznutím nebo zakopnutím zaměstnanců.

logo SLIC

Evropská pracovní skupina ke kampani vydává informační a podpůrné materiály, které mohou zájemci najít na webové adrese http://ti.ee/index.php?page=1793&. V ČR se požadavky na pracoviště a pracovní prostředí řídí především nařízením vlády č. 101/2005 Sb. Každý oblastní inspektorát práce v regionu své působnosti prověří 5 subjektů z oblasti zdravotnictví a 15 subjektů poskytujících hotelové, restaurační a stravovací služby. Vybírány budou především firmy se zvýšenou pracovní úrazovostí. Po první, informační fázi kampaně se uskuteční fáze kontrolní, která proběhne v rozmezí měsíců září až listopad 2014. 

Inspektoři práce se při kontrolách zaměří např. na ověření, zda provedené hodnocení rizik na pracovišti je adekvátní danému pracovišti, zda je podlaha rovná, bez poškození či neznečištěná, zda se na vnitřních komunikacích nevyskytují překážky, zda jsou nebezpečná místa na pracovišti dostatečně osvětlena a označena či zda zaměstnanci používají adekvátní osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

Koneckonců vnější i vnitřní podlahy a povrchy, zemědělská půda, sportoviště a kluzké podlahy se dle květnové statistiky staly v pořadí druhým nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v ČR (354 pracovních úrazů). Nejčastější zdroj pracovních úrazů představují materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (619 pracovních úrazů).

V průběhu měsíce května SÚIP zaevidoval 3 088 pracovních úrazů. Z tohoto počtu celkem 4 úrazy spadaly do kategorie smrtelných pracovních úrazů119 úrazů bylo klasifikováno jako závažné pracovní úrazy, protože si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů.

Celkem 79 pracovních úrazů se přitom přihodilo cizím státním příslušníkům, přičemž 8 z nich utrpělo závažný pracovní úraz, do kategorie smrtelných pracovních úrazů se opět (stejně jako v předchozích měsících) nezapsal žádný cizinec.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci podává následující tabulka.

Jihomoravský kraj 335
Středočeský kraj 309
Moravskoslezský kraj 273
Hlavní město Praha 270
Plzeňský kraj 229
Olomoucký kraj 221
Jihočeský kraj 220
Ústecký kraj 219
Královéhradecký kraj 202
Zlínský kraj 198
Pardubický kraj 184
Vysočina 176
Liberecký kraj 114
Karlovarský kraj 92
Zahraničí 46

Důležitost udržování pořádku na pracovišti v zájmu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dokumentuje pracovní úraz šetřený v květnu Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj. Při výrobě prskavek pracovník zbytky prskavkových složek zametl a vysypal do nádoby umístěné blízko bodové svářečky. Od svářečky pak odlétla jiskra do této nádoby a plamen, který z ní vyšlehl, popálil pracovnici pracující se svářečkou na tváři, rukou a koleni.

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V květnu 2014 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 165 projektových dokumentací staveb. Svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních se orgány inspekce práce podílejí na zajišťování prevence v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu těchto staveb.

Inspektoři oblastních inspektorátů práce poskytují rovněž bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Toto poradenství je určeno občanům, kteří si nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a zásad bezpečnosti práce, pracovního práva nebo zákona o zaměstnanosti. Během uplynulého měsíce se na orgány inspekce práce v rámci poradenství obrátilo celkem 5 667 zájemců.

Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Adresy, telefonní čísla a provozní dobu pracovišť inspekce práce, na něž se lze v případě zájmu o poradenství v oblasti zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti nebo v oblasti dodržování bezpečnosti práce obrátit, je možné najít na www.suip.cz buď přímo na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce nebo v elektronické podobě kontaktního informačního materiálu „Orgány inspekce práce“. Distribuce tohoto informačního materiálu v tištěné podobě probíhá prostřednictvím oblastních inspektorátů práce.

V průběhu měsíce května 2014 zapsal SÚIP do databáze celkem 2 950 kontrol u zaměstnavatelů a pokuty v celkové výši 20.050.500,- Kč, které byly uděleny oblastními inspektoráty práce na základě zjištěných porušení předpisů. Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

bezpečnost práce 92 pokut ve výši 3.552.000,- Kč
pracovní vztahy a podmínky 210 pokut ve výši 6.160.500,- Kč
zákon o zaměstnanosti 46 pokut ve výši 10.338.000,- Kč

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti SÚIP představuje také kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů podaných občany na potenciální porušování předpisů ze strany zaměstnavatelů. V uplynulém měsíci SÚIP zapsal do evidence 822 podnětů ke kontrole, z nichž 556 směřovalo na domnělá porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 180 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 86 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce. Podatelé těchto podnětů se nejčastěji cítili poškozeni na úseku odměňování (319 podnětů), svými podněty dále poukazovali na možné závady na úseku pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (239 podnětů) a úseku nelegální práce občanů ČR (165 podnětů) atd.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 6. 6. 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail