Dohoda ADR v roce 2009

Zdroj: 

Pracovní skupina WP.15 dokončila na svém 84. zasedání úpravy Dohody ADR 2009

 Kromě schválení změn a doplňků, přijatých společným zasedáním v březnu 2008, a jejich zapracování do ADR 2009, se zasedání zabývalo některými otázkami interpretace, jakož i několika novými změnami.

Otázky interpretace - Na základě požadavku Švédska bylo potvrzeno, že pokud jsou dodatečné informace pro řidiče, pak nejsou dodávány v rámci písemných pokynů dle pododdílu 5.4.3.4, ale odděleně na zvláštním listu.

Závěry společného zasedání - WP.15 zapracovala závěry společného zasedání do ADR tak, aby platily od 1. ledna 2009. Jedná se např. o nová přechodná ustanovení, či o nové normy v kapitolách 6.2 a 6.8.

Změny Přílohy A a B ADR - Byly projednány: - Přechodné podmínky pro označování lithiových baterií; - Nový tunel kód pro UN 3269; - Zapracování textů GHS pro klasifikaci látek ohrožujících životní prostředí; - Zapracování redukované zkoušky pro bezpečnostního poradce pro UN 3475, 1268 a 1863.

Mobilní jednotky pro výrobu výbušných látek - Pracovní skupina WP.15 vzala na vědomí zprávu pracovní skupiny, která pokračovala v pracích zabývajících se mobilními výrobními jednotkami pro výbušniny (mobile explosive manufacturing units). Tyto mobilní výrobní jednotky by měly být vybaveny speciálními cisternami, které splňují podmínky kapitoly 6.12. Přepravy jiných látek v těchto cisternách není možná, bylo by to velmi neekonomické. Proto o použití těchto jednotek budou rozhodovat příslušné orgány. Bylo rozhodnuto, že vozidla mobilních výrobních jednotek musí splňovat podmínky kapitoly 9.2 (pro EX/III), jakož i kapitoly 9.8. Tento text byl přijat.

Ostatní otázky:

  • Bylo navrhováno, aby pro konstrukci a schvalování vozidel (ochrana proti explozi) byla do ADR převzata Směrnice EU 94/9/EU a 1999/92/EU. Proti tomuto návrhu bylo Rusko, které poukazovalo na to, že v ADR je řada členů, kteří nejsou členy EU a že v těchto zemích platí národní předpisy a normy. SRN se proto nabídlo k tomuto problému svolat pracovní skupinu.
  • Byl přijat návrh Francie, aby vozidla s elektrickými spojkami byla vybavena takovými spojkami, které odpovídají normě ISO 12098:2004 nebo 7638:1997.
  • Na návrh Spojeného Království bude platit kapitola 1.10 i pro látky třídy 1 pro UN 0366, 0441, 0455, 0456 a 0500.
  • Bylo rozhodnuto sjednotit osvědčení o školení řidičů. Předtím však musí být vyřešeno několik otázek, zda je např. nutné v osvědčení uvádět číslo řidičského průkazu atd. Cílem je, aby jednotné osvědčení platilo od 1. ledna 2011.
  • Bylo rozhodnuto a následně byl požádán sekretariát EHK OSN, aby na internetových stránkách EHK OSN byly zveřejněny mailové adresy příslušných orgánů.
  • Byly vzaty na vědomí závěry pracovní skupiny ITC (Inlad Transport Committe), které se zabývá elektronickou výměnou dat a jejich bezpečností. WP.15 by se v budoucnu měla zabývat, jak jsou zabezpečeny proti falšování dokumenty o školení, jakož i certifikáty schválení.

Příští zasedání se uskuteční letos na podzim opět v Ženevě.

Zdroj: Schváleny změny a úpravy Dohody ADR 2009, EnviWeb.cz [online], 2008 [cit. 11-09-2008]. Dostupný z http://www.enviweb.cz/?env=chemlatky_archiv_hcbfd/Schvaleny_zmeny_a_upravy_Dohody_ADR_2009.html

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail