Dohled nad studenty

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Je škola (pedagogický personál) povinna vykonávat dohled nad zletilými studenty? Zákon tuto povinnost vyloženě nestanoví, jelikož je v § 164 školského zákona uvedeno, že ředitel je povinen zajistit dohled nad dětmi a nezletilými žáky. Nicméně jsem našla některé zdroje, které uvádějí, že se povinnost dohledu ve škole/školském zařízení vztahuje i na zletilé žáky. Zajímá mě, jak je to ve škole i na mimoškolní akci, například na školním výletě.

Školský zákon (kromě § 29) vůbec o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů (dále BOZ) nic nestanoví a dohled nad žáky je zajisté jeden z prostředků, jak BOZ zajistit, proto také nic ve školském zákoně (dále ŠZ) nehledejte. To, že povinnost zajistit dohled nad žáky je vyjmenována jako povinnost ředitele, to je jiná záležitost (to je otázka koncepce ustanovení § 164 ŠZ), to je jen povinnost ředitele zpracovat a dohlédnout na to, že škola má rozvrh dohledu nad žáky o přestávkách a že má vyřešeno, jak mohou žáci pobývat ve škole před a po vyučování. V oblasti BOZ se školy řídí Metodickým pokynem MŠMT č. j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (je publikován na webových stránkách MŠMT). V tomto Metodickém pokynu je také obsáhlý článek o „dozoru“, staré školské předpisy totiž používaly termín „dozor nad žáky“, dnes se používá termín „dohled nad žáky“, ale je to významově stejné.

Tento pokyn je sice závazný pro školy a školská zařízení zřizovaná přímo MŠMT, ale ostatní školy jej mohou používat podpůrně, a proto si jej školy zapracovávají do školního řádu a školská zařízení do vnitřního řádu, protože to jsou předpisy, které jak školy, tak školská zařízení musí mít (viz § 30 ŠZ). Protože tam je povinnou částí „provoz a režim školy“ a dohled je otázka provozu školy. Ke zpracování školního a vnitřního řádu také MŠMT vydalo pomůcku pro ředitele škol – Metodický pokyn č. j. MSMT-10862/2015 a i tam jsou podrobnosti o provozu školy.

Jinak dohled nad žáky jako takový je obsahem vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, je tam podrobně rozpracován a nehovoří se tam o žácích základní školy, ale obecně o školách – tedy všech typů mateřských, základních i středních, protože tento Pracovní řád platí pro všechny školy a všechna školská zařízení bez rozdílu. Základ celého dohledu je zase jen v bezpečnosti a ochraně zdraví (nejen dětí a žáků mateřské a základní školy, ale i školy střední). Škola – jak asi víte- odpovídá za všechny školní úrazy tzv. objektivně podle § 392 ZP, takže se při odškodňování nezkoumá nějaké zavinění. Škola se také musí chránit a chrání se jen tím, že stanoví ve školním řádu pravidla dohledu. Jak říká Pracovní řád, vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům. Proto asi v praxi není takový dohled nad zletilými maturanty jako nad prvňáčky, ale dohled musí být, a to jak ve škole při vyučování, tak na mimoškolních akcích. Na mimoškolních akcích platí metodický pokyn a podle něho musí mít škola zpracována (zase ve vnitřním řádu) pravidla dohledu v průběhu celé akce, její organizaci a také zajištění dohledu nad žáky.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail