Další plánované kontroly v oblasti BP v roce 2015 a výsledky činnosti SÚIP za únor 2015

Zdroj: 
Stručný popis některých hlavních úkolů kontrolní činnosti orgánů inspekce práce z oblasti bezpečnosti práce podala již tisková zpráva zveřejněná minulý měsíc. Aktuálně se tedy zaměříme na výčet dalších úkolů z programu kontrolních akcí schválených pro letošní rok.

Každoročně se v programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) objevuje úkol věnovaný integrované inspekci podle zákona o prevenci závažných havárií a kontroly v rámci programu „Bezpečný podnik“. Nejinak je tomu i letos.

Platným osvědčením prokazujícím, že firma splnila náročné požadavky programu „Bezpečný podnik“, se například může prokázat celkem 80 společností působících v ČR. Integrovanou inspekci podle zákona č. 59/2006 Sb. inspektoři práce provádí společně s dalšími kontrolními institucemi podle plánu zpracovaného Českou inspekcí životního prostředí s cílem předcházet vzniku závažných havárií v souvislosti s nakládáním s vybranými nebezpečnými látkami.

Celkem tři hlavní úkoly kontrolní činnosti SÚIP pokrývají oblast stavebnictví. Vzhledem k širokému rozsahu činností napříč spektrem různých odvětví, které se vykonávají na staveništi, a z toho plynoucích různorodých rizik totiž staveniště představuje jedno z nejrizikovějších pracovišť. Inspektoři práce se proto zaměří zejména na kontrolu bezpečného způsobu prováděných prací, a to především prací ve výškách, zemních prací, prací při manipulaci s materiálem a montážních prací.

Snižování pracovní úrazovosti na staveništích se však oblastní inspektoráty práce snaží dosahovat již při posuzování projektových dokumentací staveb a preventivním působením při přípravě a provádění staveb. Předkladatele projektových dokumentací vybraných dle vnitřního metodického předpisu upozorňují na nedostatky v zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení, jehož zpracování v projektové dokumentaci nenaplňuje požadavky právních předpisů.

Inspektoři práce se také účastní vybraných řízení k povolení užívání staveb, při nichž lze podchytit řadu nedostatků vzniklých při provedení stavby, které by pak později mohly vést k mimořádným událostem jako úrazy, havárie, ohrožení veřejnosti atd. Inspektoři však neopomíjejí ani samotný proces provádění stavby a kontrolují také působení koordinátorů BOZP na staveništi a skutečnost, zda zadavatel stavby plní úkoly stanovené mu především zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V rámci kontrol zaměstnavatelů s vozovým parkem inspektoři navštíví široký okruh firem, které mají pro svou činnost zřízen vozový park, nejen tedy dopravce ve smyslu silničního zákona, dopravce s koncesí a autobusové dopravce, ale obecně organizace s vozovým parkem. Předmětem jejich kontrolní činnosti u těchto zaměstnavatelů bude systém obecné prevence, tj. organizování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům. Jedním z principů bezpečnosti práce, na který zaměří svou pozornost, bude samozřejmě dodržování pracovního režimu uživatelů vozidla v návaznosti na organizování pracovní doby zaměstnavatelem. Praxe oblastních inspektorátů práce ukazuje, že u nově vzniklých firem je z hlediska prevence žádoucí, aby kontrola proběhla co nejdříve po zahájení jejich činnosti. Inspektoři tedy vyrazí do malých a středních podniků (neboť převážná většin a podnikatelských subjektů v ČR spadá do této kategorie) a podniků s počtem zaměstnanců 250 a více a upřednostní přitom ty podnikatelské subjekty, u nichž kontrola dosud nebyla provedena. Dalším kritériem výběru se stane obor ekonomické činnosti a inspektoři vyrazí především do firem podnikajících v oboru, kde lze předpokládat vyšší potencionální ohrožení zaměstnanců a kde dlouhodobě dochází ke značnému počtu pracovních úrazů.

V uplynulém měsíci SÚIP zapsal do evidence celkem 3 671 pracovních úrazů, 75 úrazů z celkového počtu připadá na cizí státní příslušníky. Ve čtyřech případech šlo o smrtelný pracovní úraz, žádný z nich se ovšem netýkal cizince. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl postižený hospitalizován déle než 5 dnů, únorová statistika zaznamenala u 143 zaměstnanců, z nichž 2 byli cizí státní příslušníci.

V průběhu měsíce února přijaly orgány inspekce práce 491 podnětů ke kontrole. Z toho se celkem 312 podnětů vztahovalo k oblasti pracovních vztahů a podmínek, 138 podnětů se týkalo oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 41 podnětů směřovalo na potenciální porušení právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Osobně, telefonicky či písemně se během minulého měsíce v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 6 111 zájemců.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 13. 3. 2015.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail