Co dělat, když se zaměstnanec odmítne účastnit školení BOZP?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jak je to s povinnou účastí zaměstnanců na školení BOZP a PO? Co mohu udělat v případě, že se zaměstnanec odmítne účastnit např. tzv. "z rodinných důvodů", mohu jej nějak postihnout? Pokud se školení konají nad rámec pracovní doby, má zaměstnanec nárok na další peníze k platu? 

Podle ustanovení § 135 odst. 4 písm. a) zákoníku práce platí, že zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí. Je to jeho zákonná povinnost, stejně jako např. konat práci osobně a ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň (podle § 35 odst. 1 písm. b) zákoníku práce). Podle ustanovení § 126 zákoníku práce rozlišujeme překážky v práci - účast na školení a studiu při zaměstnání, při níž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon práce, čili zvýšení kvalifikace, a účast na školení nebo při studiu při zaměstnání, v němž si má zaměstnanec prohloubit kvalifikaci. Prohloubení kvalifikace je udržování a obnovování kvalifikace, kterou zaměstnanec již má a slouží mu k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Při zvýšení kvalifikace může zaměstnanec vykonávat i práci na vyšší úrovni, kterou dosud nevykonával. Účast na školení a studiu při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě (a to je především školení BOZP a PO) se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda podle mzdových předpisů platných pro zaměstnavatele. Účast na tomto školení nebo studiu může být zaměstnanci uložena a zaměstnanec je povinen ji absolvovat. Zaměstnavatel by měl – pokud se musí konat mimo pracovní dobu zaměstnanců - jim nařídit práci přesčas (zaměstnavatel může každému zaměstnanci nařídit 8 hodin práce přesčas týdně) a pak samozřejmě proplatit jako práci přesčas, tedy s příplatkem 25%, pokud by si zaměstnanec nevyčerpal místo doby práce přesčas náhradní volno. Neúčast na školení či studiu při zaměstnání při prohlubování kvalifikace lze však posuzovat jako porušení pracovní kázně. Pokud by se tedy zaměstnanec školení nezúčastnil, je možno mu dát upozornění na možnost výpovědi pro porušení pracovní kázně podle § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce a po dalších dvou tzv. méně závažných porušení pracovní kázně dát výpověď. Nakonec by bylo možno neúčast na školení BOZP považovat i za nesplnění požadavků pro řádný výkon práce s možností výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce. Zaměstnanec, který není řádně proškolen, nemůže řádně vykonávat práci, i zaměstnavatel se musí chránit např. proti pokutě ze strany orgánů inspekce práce. Jinak je na druhé straně zákonnou povinností zaměstnavatele podle § 133 odst. 1 písm. e) zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště, pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Když toto zaměstnavatelé nesplní, může jim nebo vedoucím zaměstnancům, kteří tuto povinnost nesplnili, být uložena pokuta podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, orgánem inspekce práce. Pro fyzické osoby je nedodržení povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 133 zákoníku práce (tedy i povinnosti zajistit zaměstnancům školení o BOZP) podle citovaného zákona přestupkem a pro právnické osoby správním deliktem se sazbou pokuty až do výše 2 000 000 Kč.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail