České technické normy závazné dle českých právních předpisů – sponzorovaný přístup

Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky zavedla s účinností od 1. ledna 2021 nový způsob distribuce českých technických norem, tzv. sponzorovaný přístup.

Novela zákona nyní definuje tři způsoby distribuce českých technických norem:

  • jednotlivé ČSN;
  • přístup do databáze (v praxi přístup do databáze ČSN online na bázi předplatného);
  • sponzorovaný přístup.

Dostupnost těchto produktů a služeb zaručuje stát. Distribuci zajišťuje Česká agentura pro standardizaci a za poskytované produkty a služby vybírá poplatek. Výši poplatku určí prováděcí vyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům.

Zavedením poplatku se pro běžné uživatele ČSN, ať už si je kupují jednotlivě, nebo prostřednictvím předplatného do ČSN online, v zásadě nic nezměnilo. Došlo pouze k nezbytným úpravám názvosloví vyplývajícím z aktuálního znění právního předpisu. Ceny (nebo spíše nyní výše poplatku) zůstaly stejné.

Novelou byl nově zaveden třetí způsob distribuce - sponzorovaný přístup. Na řadu ČSN odkazují české právní předpisy a tyto ČSN se tak stávají závaznými, a měl by k nim mít občan volný přístup obdobně jako například k právním předpisům.

V tomto ohledu byla situace se zpřístupňováním technických norem složitější v tom smyslu, že držiteli autorských práv k technickým normám jsou vydávající organizace. Protože drtivá většina technických norem je do soustavy ČSN přejímána z jiných soustav (CEN, CENELEC, ISO, IEC aj.), stanoví podmínky zpřístupnění těchto technických norem jejich vydavatelé. Zde beze zbytku stále platí, že norma nesmí být uživateli nikdy a za žádných okolností poskytnuta zdarma. Přístup lze některým cílovým skupinám uživatelů zvýhodnit, cena však musí být nastavena tak, aby respektovala ekonomickou hodnotu normy.

Proto byl definován sponzorovaný přístup. Přístup k závazným normám hradí za uživatele sponzor, tj. subjekt, který učinil normu závaznou ve svém právním předpise.

CEN a CENELEC popsaly způsob distribuce technických norem prostřednictvím sponzorovaného přístupu a stanovily jeho pravidla v r. 2017, ISO tak učinilo o rok později.

Česká agentura pro standardizaci při technickém řešení přístupu k dotčeným ČSN na portálu Sponzorovaný přístup plně respektovala podmínky, které ve svém Guide 10 Policy on dissemination, sales and copyright of CEN-CENELEC Publications, v kapitole 7 Sponzorovaný přístup definoval CEN-CENELEC

Přístup k českým technickým normám umístěným na portále Sponzorovaný přístup je umožněn každému uživateli, který provede povinnou jednoduchou registraci.

Dokumenty jsou dostupné ve formátu PDF, tisk není povolen, a jsou dostupné pouze z IP adres, kde je zemí původu Česká republika. Dokumenty jsou rovněž opatřeny vodoznakem s identifikačními údaji uživatele.

A jak se tedy dotčené české technické normy na portál dostanou? Prostřednictvím ministerstev a jiných ústředních správních orgánů, které tyto normy učinily závaznými ve svých právních předpisech. Tyto subjekty závazné normy označí, ověří, zda naplňují definici závazné normy (to znamená, že se právní předpis na konkrétní ČSN výlučně odkazuje), a požádají Agenturu o jejich zpřístupnění. Agentura na základě přílohy 3 prováděcí vyhlášky č. 571/2020 Sb. vyměří poplatek a s ministerstvem nebo jiným orgánem uzavře dohodu o zpřístupnění. Po uhrazení poplatku Agentura soubory norem technicky zpracuje a umístí na portál do složky příslušného ministerstva.

Svou zákonnou povinnost, tedy zajistit zpřístupnění závazných ČSN veřejnosti, splnilo během roku 2021 celkem 11 ministerstev nebo ústředních správních úřadů. Dostupná je tedy naprostá většina ČSN, kterých se povinnost zpřístupnění týká. Konkrétně se jedná o cca 1 200 dokumentů, jejichž aktuálnost je pravidelně jedenkrát měsíčně ověřována.

Sponzorovaný přístup nenahrazuje přístup do plnotextové databáze českých technických norem ČSNonline, která obsahuje více než 36 000 platných norem (a více než 34 000 norem zrušených).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail