Celoživotní studium bezpečnosti a zdraví

Projekty, které podporuje iniciativa Nová kvalita práce (INQA), mají přispět k tomu, aby byly existující kompetence v oblasti bezpečnosti a zdraví účinněji svedeny dohromady a přeměněny v modely řešení pro praxi. Z modelových záměrů se mohou odvinout oborově specifické základní programy.

Kontinuální změna ve světě práce vyžaduje od zaměstnanců "celoživotní" rozvoj kompetence jakožto "celoživotní studium". To je tematickým těžištěm iniciativy Nová kvalita práce (INQA), která je výsledkem spolupráce spolkových a zemských orgánů, partnerů v sociálním pojištění, sociálních partnerů a podniků. Na základě poznatku, že v zostřující se mezinárodní soutěži tvoří zdraví, výkonní a motivovaní pracovníci rozhodující produktivní faktor, chtějí partneři iniciativy přispět tím, že zájem lidí o pozitivní, zdraví a osobnost stimulující pracovní podmínky spojí s nutností konkurence schopných pracovišť.

V rámci INQA stimuluje Spolkové ministerstvo pro hospodářství a práci od r. 2002 především realizační projekty, které mají přispět k tomu, aby byly existující kompetence v oblasti bezpečnosti a zdraví účinněji svedeny dohromady a přeměněny v modely řešení pro praxi. Prostřednictvím projektů by měly být zintenzivněny kontakty mezi nositeli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatními společenskými oblastmi, aby bylo možno rozvinout synergetickými efekty myšlenky a koncepce pro zprostředkování nového pojetí bezpečnosti a zdraví.

Obvyklé kvalifikační požadavky, které jednotlivé studijní fáze (např. mateřská škola, škola, odborné vzdělávání a praxe) většinou chápou zcela odděleně, musí být vystřídány integračními aspekty ve prospěch celoživotního studia. Vzdělávací procesy v této oblasti se musí dát jinými cestami, aby bylo dosaženo cíle - zdravějšího národa.

Místo omezení na institucionalizované studijní procesy musí být proto do budoucna výrazně silněji stimulovány inovativní a globální kvalifikační modely, které berou ohled na celý životní kontext člověka. Tohoto náročného cíle lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li aktivity různých aktérů v oblasti bezpečnosti a zdraví svedeny dohromady.

Pojetí celoživotního studia

Podle definice EU má celoživotní studium sloužit ke zlepšení vědění, kvality a kompetencí a má být prováděno v rámci osobní, občansko-společenské, sociální, příp. pracovní perspektivy. Není tedy uskutečňováno výlučně institucionalizovaným osvojováním vědění, nýbrž zahrnuje formální studium (takové, které se koná ve vzdělávacím zařízení), neformální studium (které se nekoná ve vzdělávacím zařízení a není zakončeno osvědčením) a neoficiální studium (které se koná ve všední den na pracovišti, v kruhu rodinném nebo ve volném čase).

Až dosud se na aspekty "bezpečnost a zdraví" na školách téměř nebere ohled. I v mistrovském vzdělávání a na vysokých školách lze konstatovat nedostatky. Do budoucnosti je třeba zaručit, aby toto téma získalo ve všech oblastech společnosti větší pozornost.

INQA nabízí široce pojatou, úspěch slibující platformu a poskytla tomuto tématu četné významné impulzy, které jsou stručně nastíněny níže.

Metodický přístup

Všechny projekty INQA sledují cíl zabránit chybnému jednání a chybným požadavkům. Chybné požadavky mohou vzniknout tělesným nebo duševním přetěžováním nebo nedostatečným vytížením. Dlouhotrvající chybný požadavek může vést k onemocněním. Prostřednictvím INQA by měly být zaměstnavatelům a zaměstnancům zprostředkovány znalosti a dovednosti, aby tomu bylo zabráněno. Cílem je, aby se při těchto iniciativách vytvořily sítě různých odborníků a odborných organizací, které by následně samostatně optimalizovaly výsledky a mohly je dále vést s velkým plošným účinkem.

Zdravá rodina - bezpečná čtyřka - předškolní děti se hrou seznamují s bezpečností a zdravím
Zde jsou využívány dva mechanizmy působnosti: přítomností tohoto tématu během celé osobní vývojové a vzdělávací fáze člověka od mateřské školy přes školu až k odbornému vzdělávání je u člověka ve vývoji jednak položen základní kámen k tomu, aby se později v pracovním životě choval bezpečněji, jednak hraje významnou úlohu nepřímé působení motivačních opatření na členy rodiny.

Senzibilizace mladistvých ve fázi volby povolání
Lidi v této životní fázi je nutno cíleně informovat o otázkách bezpečnosti a zdraví. V rámci lifelong-learning (celoživotní učení) se nabízejí již vytvořené instituce pro volbu povolání jako platforma ke zprostředkování informací. Na tomto základě byl v r. 2002 využit 5. kongres mládeže v Dortmundu, uspořádaný při Německé výstavě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (DASA).

V rámci kongresu byl uspořádán seminář pro učitele, vzdělávací pracovníky a poradce při volbě povolání na téma Nové výsledky v profesní orientaci žaček a žáků.

Studijní svět PMC (plánování, management a kontrola) pro odborné nositele profesního vzdělávání

Jde v zásadě o internetovou platformu pro výměnu zkušeností a znalostí mezi zúčastněnými. Odborníci mají rozvíjet a vytvářet produkt, specifický pro odvětví a podniky. Výsledkem by měly být multimediální, na cílové skupiny orientované metody a postupy jako materiály a studijní koncepce pro vzdělávání. V článku jsou uvedeny kooperační partneři modelového pokusu.

Těžiště ve stavebnictví

Ve stavebnictví dochází cca k dvojnásobnému počtu úrazů a nemocí z povolání než v ostatních průmyslových odvětvích, a proto na ně INQA zaměřuje zvláštní pozornost.

Práce ve stavebnictví klade vysoké nároky na tělesnou a duševní výkonnost zaměstnanců. Neustále se měnící pracoviště a pracovní podmínky vyžadují zvláštní míru ochoty a schopnosti se učit.

Stavebniny a stavební postupy podléhají optimalizačnímu procesu. Tento vývoj vede k tomu, že se ve stavebnictví mění celé profesní obrazy: zatímco polír byl dříve čistě výkonným pomocníkem stavbyvedoucího, je dnes skutečným "managerem na staveništi", který daleko odpovědněji než dříve řídí staveniště přímo na místě.

Samotné zkušenosti již jako rozhodovací základna často nestačí. Kvalifikační a vzdělávací opatření jsou nezbytná zvláště ve stavebnictví, aby byly zvládnuty měnící se požadavky.

Potřebě odpovídající kvalifikace ve středním stavebním podniku

Na bázi obsáhlé analýzy byly ve středním podniku vyvinuty individuálně přizpůsobené kvalifikační programy. Bylo zřejmé, že tematika lifelong learning musí podchytit nejen všechny věkové třídy, nýbrž i hierarchické úrovně, aby se dosáhlo synergetických efektů v interní firemní souhře.

"Dráha prožitků" pro studenty

Další cestou, jak zavést do praxe lifelong learning, bylo vykročeno přes orientaci na prožitky. Myšlenka BOZP byla přiblížena mladým lidem v rámci profesního vzdělávání pomocí praktické "dráhy prožitků". Tato koncepce je zaměřena na to, aby se předpisy BOZP daly do konkrétní souvislosti s každodenními místními podmínkami na staveništích, přičemž má dojít k obsahovému využití toho, co se studenti naučili, na staveništi. Tímto způsobem mohla být u mladých lidí vytvořena brzká senzibilizace pro zdravé jednání.

Rehabilitace starších zaměstnanců v řemeslných profesích

Pozornost byla zaměřena i na cílovou skupinu starších zaměstnanců. Učit se znamená nejen zvládnutí okamžitých požadavků, kladených na zaměstnance v pracovním životě, nýbrž je zapotřebí i proto, aby bylo dlouhodobě uchováno zdraví. Tělesná zdatnost rozhodným způsobem přispívá k dobrému zdravotnímu stavu a k vyrovnanosti mezi profesním a soukromým životem.

Pro zaměstnance v řemeslných profesích, kteří již byli postiženi, byl vyvinut ergonomicky orientovaný rehabilitační program. V rámci tohoto programu se zaměstnanci učí zachovat si zdraví při výkonu povolání, aby si přes případné postižení udrželi co možná nejdéle svůj profesní život.

Výhled

Uvedené úspěšné projekty by měly být v rámci INQA plošně rozvinuty. K tomu jsou k dispozici, vedle iniciativních okruhů k lifelong learning, platformy s dalšími oborovými a tematickými iniciativními okruhy INQA, které by měly spojit účastníky s dalšími zájemci, např. firmami, spolky či nositeli vzdělávání. Z modelových záměrů se mohou takto odvinout oborově specifické základní programy.

ZDROJ:
Lebenslange Lernen über Sicherheit und Gesundheit. Bundesarbeitsblatt č. 5 (2003), s. 15 - 17.
Zkrácený překlad z němčiny připravila dr. Stanislava Savická.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail