Bezpečnost v silniční dopravě

V rámci kampaně Iniciativa za zdravé pracoviště probíhal 18.10.2007 v Kongresovém centru v Praze seminář BOZP – přínos pro všechny aneb co všechno byste měli znát pro bezpečnost práce v silniční dopravě. V tomto článku najdete zkrácenou verzi přednášky Ing. Miroslavy Šmídové ze Státního úřadu inspekce práce.

V rámci kampaně Iniciativa za zdravé pracoviště probíhal 18.10.2007 v Kongresovém centru v Praze seminář BOZP – přínos pro všechny aneb co všechno byste měli znát pro bezpečnost práce v silniční dopravě. Seminář pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a časopisem Bezpečnost a hygiena práce vydavatelství ASPI.

Úvodem pohovořila Daniela Kubíčková z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je manažerkou Informačního centra pro BOZP (Focal Point), které zajišťuje společné aktivity států Evropské unie v této oblasti. Představila kolegu Bruno Thiébauda z Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, koordinátora projektu Iniciativa za zdravé pracoviště zaměřeného na malé a střední podniky zejména v nových členských státech EU. Upozornil, že každý rok v zemích EU dochází ke 150 tis. úmrtí, která jsou spojena s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Proto se musíme snažit hlavně s  malými a středními podniky komunikovat a informovat je o BOZP.

Další organizací, která se zabývá pomocí malým a středním podnikům je Euro Info Centrum, jehož služby představila RNDr. Jitka Ryšavá. Poskytuje poradenství, informace (např. o legislativě EU, jak založit firmu, jak podnikat v zemích EU), řeší i případy diskriminace. Vydává informační materiály, publikace a e-bulletin EUwatch. Pořádá semináře, různé akce na podporu podnikání. Více na www.euroinfocentrum.cz .

Poté se ujala slova hlavní přednášejí Ing. Miroslava Šmídová ze Státního úřadu inspekce práce, která je garantem v oblasti dopravy. Zkrácenou verzi její přednášky BOZP – přínos pro všechny aneb co všechno byste měli znát pro bezpečnost práce v silniční dopravě Vám zde přinášíme.

Přehled platných dopravních předpisů majících vztah k BOZP
Pozemní komunikace

Z. č. 13/1997, o pozemních komunikacích,
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací,
vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikacích a o změně vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Bude zvýšena cena ročního kupónu na 1000 Kč pro vozidla do 3,5 tuny, 8000 Kč pro vozidla nad 3,5 tuny; v podobných relacích budou upraveny i týdenní a měsíční kupóny.

Technická způsobilost vozidel k provozu na pozemních komunikacích
Z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
vyhl. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; jak má vypadat lékárnička –– příloha 14,
vyhl. 302/2001, o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Kvalifikace řidičů
Z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhl. č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů,
výměna starých řidičských průkazů z. č. 229/2005 Sb. - řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31.12.1993 jsou držitelé povinni vyměnit do 31.12.2007, řidičské průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2010, řidičské průkazy vydané od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2013.
Řidičský průkaz je pro řidiče kvalifikačním dokladem, inspektoři práce mohou tedy požadovat předložení nového platného průkazu u řidičů, které budou kontrolovat.
Z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - § 9 odst. 2 písm. d) a e)
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných látek (ADR) - sdělení 14/2007 Sb.m.s. – řidiči, kteří přepravují nebezpečné věci, musí projít specializovaným školením.
ČSN  26 8805 – kvalifikace řidičů motorových dopravních vozíků.
Vyhl. č. 77/1965, o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů – upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, strojnický průkaz – v budoucnu bude nahrazena  nařízením vlády vydaným k provedení § 21 č. 309/2006 Sb.

Školení řidičů
1) Bezpečnostní školení se provádí v rozsahu činností, které zaměstnanec vykonává, tzn. zaměstnavatel je povinen zajistit poučení  zaměstnance v rozsahu pracovní činnosti, kterou jej v souvislosti s provozem, údržbou a opravami vozidel pověřuje - ZP - § 37, 103 odst. 1 písm. f), odst. 2 a 3, 106 odst. 4 písm. a). Pro toto školení není stanovena kvalifikace lektora.
Délka školení, jeho obsah, periodicita – stanoví zaměstnavatel, on musí vědět o rizicích.
2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů upravuje z. č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcí vyhl. č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu 16 hodin ročně a přezkoušení jednou za 3 roky je povinna se zúčastnit osoba, která řídí:
a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy ,
b) vozidlo taxislužby,
c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud nejvyšší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg,
d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.

Zdravotní způsobilost řidičů 
Zákoník práce § 32, § 103 odst. 1 písm. a), 106 odst. 4 písm. b),
z. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska požadavků zdravotní způsobilosti k výkonu práce řidiče jsou důležité pravidelné prohlídky upravené v § 87 zákona č. 361/2000 Sb.  Vstupní lékařské prohlídce je osoba, která řídí a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy , b) vozidlo taxislužby, c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud nejvyšší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg, d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti; dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. Ostatní držitelé řidičského oprávnění jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
§ 87a z. č. 361/2000 Sb. – dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem – tato povinnost nadále trvá.
Vyhl. 277/2004, o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Pracovní režim řidičů
Zákoník práce – obecně k pracovní době, § 100 - zmocnění pro vydání nařízení vlády,
z. č. 309/2006 SB. - § 5 - monotónní, jednostranně zatěžující práce musí být přerušovány přestávkami,
z. č. 111/1994, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhl. č. 478/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 55/2003 – připravuje se novelizace,
nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,
Evropská dohoda o práci osádek v mezinárodní silniční dopravě (AETR),
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 561/2006
z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (týká se BOZP v dopravě), zejména příloha č. 1 – jsou zde upraveny základní požadavky na nakládku a vykládku, odstavování vozidla i mimo pozemní komunikace, výstup na ložnou plochu, zajištění bezpečného otáčení a couvání, problematika výstražných vest (výstražné vesty nejsou povinnou výbavou všech vozidel), pro některé řidiče je upraven pracovní režim. Je zde stanovena povinnost zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis u každého zaměstnavatele, kde je možno se setkat s provozem vozidel.

V rámci projektu Evropský týden BOZP proběhne v kongresovém sále hotelu Olšanka 24.10.2007 další seminář pořádaný Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tentokrát na téma Muskuloskeletální poruchy a práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail