Bezpečnost práce na vysokých školách

Zdroj: 

Do redakce BOZPinfo přichází řada e-mailů od studentů, kteří shánějí informace ohledně dalšího vzdělávání nebo zaměstnání v oboru BOZP. Zjišťovali jsme, na jakých vysokých školách se vyučuje bezpečnost práce, požární ochrana a podobné obory.

Málokdo dnes může říci, že ho bezpečnost práce nezajímá. Tento obor zasahuje do všech oblastí lidského života. Fakt, že je o BOZP zájem, potvrzuje také řada e-mailů od studentů, kteří shánějí informace do svých seminárních prací, informace ohledně dalšího vzdělávání nebo zaměstnání v tomto oboru. Na některých vysokých školách (například na Vysokém učení technickém v Brně - Fakultě stavební) je bezpečnost práce zařazena jako součást některých oborů a předmětů.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. v Brně (VŠKE, a.s.) ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., v rámci bakalářského studijního oboru Management v podnikání zahájila výuku ve specializaci zaměřené na BOZP.

Odborná část studia je cíleně směřována na získání teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti managementu BOZP v malých a středních podnicích, prevence rizik vznikajících při pracovních činnostech, aplikovanou ergonomii, základy požární ochrany a bezpečnost technických zařízení. Toto základní penzum znalostí bude dále rozvíjeno v rámci volitelných předmětů, které jsou zaměřeny na pracovní prostředí a hygienu práce, spolehlivost lidského činitele, bezpečnost v průmyslových provozech, bezpečnost práce ve stavebnictví a při nakládání s nebezpečnými látkami.

V praxi absolvent nalezne uplatnění zejména jako specialista pro oblast Safety Managementu. Bude schopen úspěšně řídit procesy a činnosti na úseku BOZP ve firmě, vyhodnocovat pracovní rizika a zvládat řešení i náročnějších úkolů a povinností kladených na zaměstnavatele současnými právními předpisy.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, který pokrývá širokou oblast bezpečnosti a požární ochrany. Po absolvování některého z nabízených bakalářských studijních oborů je přímo na Fakultě bezpečnostního inženýrství možno pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, ve kterém jsou v současné době akreditovány studijní obory Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánováníTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Na Českém vysokém učení technickém v Praze – Fakultě stavební je otevřen bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství. Na oblast požární bezpečnosti se absolventi odborně zaměří ve třetím ročníku studia. V praxi se uplatní v průmyslové sféře při návrhu a realizaci požární ochrany budov a v oblasti státní správy, např. v činnostech odborně způsobilých osob a techniků požární ochrany podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a na ní navazujících předpisů.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se konkrétně bezpečnost práce nevyučuje, avšak součástí studijního programu Procesní inženýrství je studijní obor Ovládání rizik, který vychovává odborníky v oblasti analýzy a řízení rizik s uplatněním v průmyslu, zemědělství a veřejné správě.

Studijní program Ochrana obyvatelstva a stejnojmenný studijní obor je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon funkcí souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva na základních a středních úrovních veřejné správy, bezpečnostního managementu a pracovníků složek IZS.

Studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik připravuje kvalifikované odborníky na manažerské pozice ve sférách environmentální problematiky. Absolventi budou mít potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s řízením rizik životního prostředí na různých úrovních privátních firem i veřejných institucí.

Na webových stránkách Ústavu soudního inženýrství VUT Brno jsme našli studijní program Rizikové inženýrství a obory Řízení rizik stavebních konstrukcí, Řízení rizik strojních zařízení, Řízení rizik elektrotechnických zařízení, Řízení rizik v informačních systémech, Řízení rizik chemických technologií a Řízení rizik firem a institucí.

Studijní program Rizikové inženýrství se však primárně bezpečnosti práce nezabývá. Cílem výuky v technických oborech Řízení rizik stavebních konstrukcí, Řízení rizik strojních zařízení, Řízení rizik elektrotechnických zařízení, Řízení rizik v informačních systémech, Řízení rizik chemických technologií je získání znalostí a dovedností potřebných pro navrhování takových opatření u nových technických objektů, aby tyto objekty spolehlivě plnily své funkce v průběhu svého celého životního cyklu. Dále pro zjišťování a analýzu rizik vzniku negativních jevů u existujících technických objektů a navrhování opatření pro minimalizaci těchto rizik.

Cílem výuky v ekonomickém oboru, tedy v oboru Řízení rizik firem a institucí, je získání znalostí a dovedností potřebných pro identifikaci, analýzu a zmenšování, resp. odstraňování rizik v oblasti řízení firem a institucí.

Na Univerzitě v Hradci Králové v bakalářském oboru Bezpečnost práce v nevýrobní sféře jsou připravováni vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti bezpečnosti práce obzvláště se zaměřením na nevýrobní, ale i výrobní sféru (úřady, školy, pracoviště se zvýšenými bezpečnostními riziky, činnost v oblasti průmyslu, zemědělství aj.). Vyučují se předměty z oblasti bezpečnosti práce, legislativy a managementu, toxikologie, problematiky nebezpečných látek a odpadů, požární ochrany a bezpečnosti, hodnocení pracovních rizik, krizového managementu, integrovaného záchranného systému aj. Cílem tohoto studia je získat způsobilost k organizaci a zajišťování bezpečné práce, realizaci preventivních opatření, průběžnému odstraňování bezpečnostních rizik, operativnímu řešení krizových situací s přihlédnutím k charakteru příslušného pracoviště.

Vážení čtenáři, pokud víte o nějaké další vysoké škole, kde se vyučuje bezpečnost práce nebo požární ochrana, napište nám na adresu bozpinfo@vubp-praha.cz.

Autor článku: 

Komentáře

Následující přehled je již

17.10.2011 - 10:06 Tomáš Neugebauer
Následující přehled je již rok starý, takže některé změny nejsou vyloučeny. Neuvádí jen vysoké školy, ale i vyšší odborné a střední. Školy se studijními programy zaměřenými na BOZP nebo na příbuzné oblasti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství (požární ochrana a průmyslová bezpečnost) www.vsb.cz Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta (bezpečnost práce v nevýrobní sféře) www.uhk.cz Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (bezpečnostní management) www.svses.cz Vyšší odborná škola a obchodní akademie Chotěboř (řízení bezpečnosti práce) www.oachot.cz Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku (vzdělávání v oboru požární ochrany) www.sospofm.cz Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. (bezpečnost práce a krizové řízení) http://vosz.sszprerov.cz/

Bezčnostní technik pro stroj?

26.02.2015 - 16:02 Top Topík
Nevíte jestli je potřeba mít bezpečnostního technika pokud si pořídíme menší automatický balící stroj. Ptal jsem se zde. http://factory­automation.cz/bez­pecnost-prace-s-roboty-5-veci-ktere-byste-meli-vedet/, ale zatím jsem nedostal odpověď

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail