Bezpečné obrábění

Základní zásady bezpečnosti práce při obrábění kovů.

Obráběcí stroje a technologie prodělávají rychlý rozvoj, který vede jak ke zlepšování jejich parametrů, tak ke stálému zvyšování pohodlí a bezpečnosti obsluhy. I tak však stále platí elementární pravidla, která by měla být v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržována.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ

Zaměstnavatel je povinen prokazatelně seznámit každého pracovníka s ČSN 20 0700 "Bezpečnostní požadavky pro obráběcí stroje na kovy", dále s návodem výrobce k obsluze a údržbě stroje a zejména se všemi riziky, která z prováděné činnosti na daném typu stroje vyplývají. Při zrušení uvedené ČSN zůstávají v platnosti bezpečnostní zásady, které tato norma obsahuje.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby žádný stroj nebo zařízení neobsluhoval pracovník, jemuž obsluha nepřísluší z titulu přikázané práce. Odpovídá za to, že je zařízení používáno jen k činnostem, pro které je výrobcem určeno, a že je po celou dobu používání bezpečné.

Zaměstnavatel zodpovídá za bezchybnou funkci bezpečnostních a ochranných zařízení obráběcích strojů a kontroluje zaměstnance, zda je v plném rozsahu používají a nevyřazují je svévolně z činnosti. Vyřazení těchto zařízení z činnosti je závažným porušením bezpečnostních předpisů a pracovní kázně ze strany zaměstnanců.

Zaměstnavatel snižuje nebezpečí zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi stroje přidělením správného pracovního ustrojení, tj. nepoškozeným pracovním oblekem (pracovní kalhoty a pracovní blůza nebo pracovní kombinéza). Je zakázáno používat pracovní plášť nebo zástěru.

Zaměstnavatel je povinen přidělit zaměstnanci správnou obuv. Kožená pracovní obuv podstatně snižuje nebezpečí proříznutí podrážky třískami, pořezání chodidla a prstů nohy. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech.

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

 • Odložit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod., neboť zvyšují ne
  bezpečí zachycení rotujícími částmi stroje. Proti zachycení vlasů se musí obsluha chránit čepicí nebo správně uvázaným šátkem.
 • Před zahájením práce na stroji je obsluha povinna prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho jednotlivé částí, zejména ochranná, spouštěcí a vypínací zařízeni, očistit a promazat nekryté vodicí plochy.
 • Ověřit, zda ovládací páky jsou ve správných polohách; odemknout hlavní vypínač,
  správně nastavit řezné parametry.
 • Ověřit, zda na funkčních částech stroje neleží nějaké předměty.
 • Překontrolovat funkci upínacího zařízení obrobku; uložit použité nářadí.
 • Zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebeni a správné upnutí; nastavit a překontrolovat funkci chlazení nástroje.
 • Po upnutí materiálu nastavit vždy ochranná zařízení do činné polohy, pokud není jejich aktivace řešena výrobcem stroje automaticky.
 • U číslicově řízených strojů překontrolovat základní funkce podle dodaného testovacího programu, zkontrolovat běh stroje naprázdno, vymezit výchozí polohu nástroje na obrobku pro započetí obrábění.
 • Překontrolovat zásobník nástrojů a průběh jejich výměny podle požadovaného tech-
  nologického postupu a zadaného programu.
 • Zkontrolovat, nastavit a funkčně připravit přídavné roboty a manipulátory.
 • Provést zápis do záznamníku provozu, kontroly a údržby stroje, pokud nevede tyto
  záznamníky mistr nebo údržba.

POVINNOSTI OBSLUHUJÍCÍHO ZA PROVOZU STROJE

 • Obsluha (zaměstnanec) musí pracovat na stroji způsobem, který byl vedoucím (za-
  městnavatelem) označen za bezpečný a správný. Důsledně musí dodržovat předepsaný technologický postup.
 • Při výměně obrobků a nástrojů, při měření polotovarů, kontrole jakosti jejich povrchu
  apod. musí obsluha (pokud toto neprobíhá automatizovaně) zastavit vřeteno stroje nebo celý stroj.
 • Do upínacího zařízení smi obsluha upínat pouze takové předměty, pro které je určeno
  a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí.
 • Při výpadku elektrické energie, poklesu hydraulického nebo pneumatického tlaku, musí dojit nezávisle na obsluze k zastavení stroje a nesmí se samovolně uvolnit obrobek nebo nástroj.
 • Hrozí-li při upínání nebo při výměně obrobků a nástrojů nebezpečí pořezání nebo po-
  pálení rukou, silného znečistění, může obsluha pro tyto operace používat ochranné
  rukavice. Stroj nebo příslušná strojní část (vřeteno) musí být v klidu. Při vlastní obsluze stroje (během obrábění nebo dělení materiálu) musí být vždy rukavice sejmuty.
 • Při výměně těžších obrobku, upínacích zařízení a přípravků (o hmotnosti větši než asi
  20 kg) je nutno používat zdvihací manipulační zařízení a případně vhodné podpěry.
 • Není-li stroj vybaven ochranným zařízením (obvykle průhledným krytem) proti odletu
  jícím třískám nebo není-li z technologických důvodů možné toto ochranné zařízení použít, je obsluha povinna použít jako ochrany zraku dostatečně odolné uzavřené brýle nebo vhodné obličejové štíty.
 • Obsluha musí udržovat pracoviště v pořádku a čistotě. K odstraňování třísek musí
  používat správné pracovní pomůcky, např. háčky, štětce, smetáky, škrabky apod. Čištění strojů stlačeným vzduchem je zakázáno. Vhodná vzduchová pistole se může použít pouze k čištění obrobků, pokud je to technologickým postupem stanoveno (vzduchová pistole musí být opatřena ochranným krytem a výstupní tlak musí být zregulován na 0,2 MPa).

POVINNOSTI OBSLUHUJÍCÍHO PO UKONČENÍ SMĚNY

 • Uvést pracoviště do pořádku (úklidový prostor pracoviště vymezuje zaměstnavatel),
  zejména odstranit ze stroje třísky, prach, zbytky materiálů, řezné kapaliny, vyčistit třísky z vymezeného pracoviště, uvést stroj do klidu, uzamknout hlavní vypínač, zabezpečit použité programy proti neoprávněným zásahům nebo zneužití, odevzdat klíčky hlavního vypínače a od úschovny programů vedoucímu.
 • Nástroje, nářadí, měřidla, zpracovaný materiál, pracovní a ochranné pomůcky uklidit na určená místa. Zkontrolovat bezpečné uložení hotových polotovarů.
 • Použité čisticí pomůcky, jako zaolejované, zamaštěné hadry, čisticí vlnu apod., odklidit do kovových nádob s víky. (Hrozí nebezpečí samovznícení!).
 • Zajistit správné skladování chladicí kapaliny nebo její výměnu, pokud je znečištěná nežádoucím způsobem.
 • Každé poškození nebo závadu na stroji obsluhující ihned nahlásí svému nadřízenému.

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH  PRACOVNÍCH PROSTREDKŮ

Zaměstnavatel je povinen na základě vyhodnocení rizik prováděných činnosti a rizik z používaných zařízení přidělit bezplatně zaměstnanci všechny nezbytné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Pro technologie obrábění se jedná zejména o vhodný pracovní oděv, boty, rukavice, ochranné brýle nebo ochranný štít, chrániče sluchu, ochranné masti pro ochranu pokožky proti chemikáliím z chladicích a řezných kapalin.

Zaměstnavatel je dále povinen přidělit zaměstnanci pracovní pomůcky pro odstraňováni třísek, zbytku odstříknuvších chladicích kapalin, maziv a dalších nežádoucích médií vznikajících při obrábění.

Musí zaměstnance zajistit proti zplodinám uvolňovaným pracovním zařízením v procesu obrábění (odsávání), proti hlučnosti, vytvořit mu ergonomicky přijatelné podmínky na pracovišti, zejména prostorovou dostatečnost, teplo a vyhovující osvětlení.

DESATERO HLAVNÍCH ZÁSAD BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI OBSLUZE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

 • Na základě příkazu zaměstnavatele obsluhovat pouze určená bezpečná zaří-
  zení.
 • Dodržovat stanovený technologický postup, včetně bezpečnostních zásad
  v něm obsažených.
 • Používat přidělené OOPP, být správně ustrojen, mít zakryté vlasy a obrábět
  bez rukavic.
 • Ochranná a zabezpečovací zařízení nikdy svévolně nevyřazovat z funkce ne-
  bo neodstraňovat ze stroje.
 • Veškeré výměny nástrojů, polotovarů obrobků, měření, údržbu, mazání, čis-
  tění ručně obsluhovaného stroje provádět jen za klidu stroje.
 • Vždy pracovat s ostrými, správně upevněnými nástroji a obrobky za pře-
  dem stanovených a nastavených řezných podmínek.
 • Dodržovat ustanovení ČSN 20 0700 a návody výrobce k obsluze a údržbě
  stroje.
 • Používat manipulační zařízení předepsaným bezpečným způsobem.
 • Dodržovat ergonomické zásady, pořádek a prostorovou dostatečnost
  na pracovišti. Polotovary skladovat a manipulovat s nimi bezpečným způso-
  bem.
 • Veškerá zjištěná nebezpečí a vzniklé závady hlásit přímému nadřízenému.

ZDROJ:
Bezpečné obrábění. Technik č. 6 (2002), s. 26-27.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail