Zprávy Komise EU : červen - září 2009

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 295 25.6.2009

1

Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti : zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Zpráva se soustředí na tvořivost a inovace, neboť díky nim může Unie ze současné hospodářské krize vyjít rychleji a může být silnější. Z toho důvodu se plán evropské hospodářské obnovy spolu s politikou soudržnosti zaměřují na investice, které zvyšují dlouhodobou konkurenceschopnost EU, např. do podnikání, přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům, lidského kapitálu, IKT, technologie šetrné k životnímu prostředí a energetické účinnosti. Hlavním cílem této zprávy je vymezit faktory, které mohou podpořit tvořivost a inovace v rozvinutých i méně rozvinutých regionech. Zpráva se zabývá technologickou inovací, ale také řadou netechnických forem inovace, např. inovací sociální, uměleckou, inovací procesů a inovací služeb.
        klíčová slova: technologie - inovace - soudržnost - hospodářství - EU - investice - regiony

EUR- Lex - č. KOM(2009) 296 30.6.2009

2

Výroční zpráva za rok 2009 o politikách rozvoje a vnější spolupráce Evropského společenství a jejich provádění v roce 2008 : zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Tato výroční zpráva přináší informace o politikách rozvoje a vnější spolupráce Evropského společenství a jejich provádění v roce 2008. Rok 2008 přinesl výzvy pro Evropskou unii a její rozvojové partnery po celém světě. Rostoucí ceny potravin a energie a světová finanční krize prověřily schopnost EU plnit přijaté závazky pomoci a řešit nové potřeby.
        klíčová slova: rozvoj - politika - Evropské společenství - spolupráce - země rozvojové - krize

EUR- Lex - č. KOM(2009) 409 29.7.2009

3

Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
        anotace: Dne 23. září 2002 Evropský parlament a Rada na základě čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES přijaly směrnici 2002/73/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. Směrnice 2002/73/ES představuje jedno z klíčových opatření současného práva ES v oblasti rovnosti žen a mužů. Cílem této zprávy je vymezit určité aspekty, které mají obzvláštní význam nebo jsou problematické, a určit osvědčené postupy. Soustředí se na potíže spojené s provedením směrnice do vnitrostátního práva, na její dopad, vymáhání práv a úlohu subjektů pro rovnost žen a mužů, sociálních partnerů a nevládních organizací.
        klíčová slova: ženy - muži - příležitosti rovné - zaměstnání - vzdělávání - podmínky pracovní - zprávy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 415 3.8.2009

4

Zpráva Komise o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě v letech 2005–2006 : první zpráva Komise o provádění pravidel týkajících se pracovní doby v silniční dopravě.
        anotace: Tato zpráva se zabývá prováděním směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě v členských státech. Směrnice obsahuje ustanovení týkající se pracovní doby, přestávek a noční práce. Cílem směrnice je zvýšit bezpečnost silničního provozu, zabránit narušení hospodářské soutěže a zaručit bezpečnost a zdraví mobilních pracovníků. Směrnice tak doplňuje ustanovení nařízení (ES) 561/2006 týkající se dob řízení a dob odpočinku, která mají přímý vliv na bezpečnost silničního provozu a hospodářskou soutěž, protože stanovují maximální dovolenou dobu řízení.
        klíčová slova: doba pracovní - pracovníci mobilní - provoz silniční - bezpečnost provozu - doprava silniční - směrnice - hodnocení - řidiči

EUR- Lex - č. KOM(2009) 416 3.8.2009

5

Zpráva Komise o provádění nařízení (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě v období 2005–2006 : 24. zpráva Komise o provádění sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
        anotace: Tato zpráva Komise se týká provádění nařízení Rady (EHS) č. 3820/851 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě. Toto nařízení stanoví maximální doby řízení a minimální počet přestávek a doby odpočinku pro řidiče z povolání a kontrolní postupy. Podle doprovodné směrnice 88/599/EHS2 o jednotném postupu jsou členské státy povinny zajistit, aby alespoň 1 % všech odpracovaných dnů řidičů kamionů a autobusů z povolání bylo podrobeno kontrole, a to buď prostřednictvím inspekcí v provozovnách dopravců nebo na silnici.
        klíčová slova: doprava silniční - předpisy právní - harmonizace - přestávky pracovní - odpočinek - řidiči z povolání

EUR- Lex - č. KOM(2009) 449 3.9.2009

6

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o praktickém provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 92/91/EHS (těžba nerostných surovin pomocí vrtů) a 92/104/EHS (povrchová a hlubinná těžba nerostných surovin).
        anotace: Touto zprávou plní Komise svůj závazek posoudit praktické provádění uvedeného předpisového rámce (směrnice 92/91/EHS (těžba nerostných surovin pomocí vrtů) a 92/104/EHS (povrchová a hlubinná těžba nerostných surovin)), aby bylo možné je zdokonalit. Vychází především z národních zpráv předložených jednotlivými členskými státy a z nezávislé odborné zprávy, v níž je vyhodnoceno praktické provádění obou zmíněných směrnic v dotčených soukromých a/nebo veřejných hospodářských odvětvích. Rovněž čerpá z evropských statistických údajů a průzkumů, které se zabývají pracovními úrazy a nemocemi z povolání, a z informací Komise o provádění směrnic.
        klíčová slova: těžba - vrty - BOZP - bezpečnost práce - směrnice - EU - hodnocení

EUR- Lex - č. KOM(2009) 469 14.9.2009

7

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice 2001/42/ES).
        anotace: Směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (strategické posuzování vlivů na životní prostředí – směrnice SEA) vyžaduje, aby bylo v případě některých veřejných plánů a programů před jejich přijetím provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Tato zpráva přináší informace o uplatňování a účinnosti této směrnice.
        klíčová slova: prostředí životní - vlivy - posuzování - ochrana životního prostředí - směrnice

EUR- Lex - č. KOM(2009) 487 21.9.2009

8

Zpráva o pokroku při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání : zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání je ústředním tématem snah o vybudování soudržného, slučitelného a atraktivního Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area, EHEA) v souladu s cíli celoevropského boloňského procesu. Tato zpráva je první ze zpráv o dosaženém pokroku, vypracovávaných jednou za tři roky. Zabývá se rozborem situace na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni a navrhuje oblasti dalšího rozvoje.
        klíčová slova: vzdělávání - školy vysoké - kvalita - programy vzdělávací - EU

EUR- Lex - č. KOM(2009) 488 22.9.2009

9

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o činnosti Evropské rady pro výzkum a uskutečňování cílů stanovených zvláštním programem „Myšlenky“ v roce 2008.
        anotace: Evropská rada pro výzkum (ERV) byla rozhodnutím Komise zřízena v únoru 2007 jako nová ambiciózní součást výzkumné politiky EU podle ustanovení sedmého rámcového programu. Je prostředkem pro provádění zvláštního programu „Myšlenky“, jehož rozpočet na období 2007–2013 činí 7,51 miliardy EUR. ERV sestává z nezávislé vědecké rady, která je podporována specializovanou prováděcí strukturou a pracuje v souladu se zásadami vědecké excelence, samostatnosti, účinnosti, transparentnosti a odpovědnosti. Tato výroční zpráva Komise za rok 2008, vyhotovená ve spolupráci s vědeckou radou ERV, představuje hodnocení Komise týkající se činností ERV a dosažení jejích cílů v druhém roce její existence.
        klíčová slova: výzkumy - vývoj - inovace - instituce - EU - zprávy výroční - činnosti

EUR- Lex - č. KOM(2009) 504 25.9.2009

10

Zpráva Komise o subsidiaritě a proporcionalitě : 16. zpráva o zlepšení tvorby právních předpisů za rok 2008.
        anotace: Toto je 16. zpráva o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, kterou Komise předkládá Evropské radě a Evropskému parlamentu podle protokolu připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství. Subsidiarita je hlavní zásadou při vymezování hranice mezi odpovědností členského státu a EU, tedy kdo by měl přijímat opatření, a proporcionalita je hlavní zásadou pro stanovování toho, jak by měla Unie vykonávat své pravomoci, a to výlučné i sdílené (jaká by měla být forma a povaha opatření EU?).
        klíčová slova: EU - legislativa - předpisy právní - opatření - státy členské - odpovědnost - pravomoci

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail