Zprávy Komise EU : červen - říjen 2008

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 379 23.6.2008


1

Výroční zpráva za rok 2008 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější pomoci v roce 2007 : zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Evropská unie dále upevňuje své postavení nejdůležitějšího poskytovatele rozvojové pomoci na světě, přičemž poskytuje 60 % celkové oficiální rozvojové pomoci. V roce 2007 Komise výrazně zlepšila účinnost své pomoci díky významným inovacím politik a postupů zavedeným v uplynulých dvou letech: přijetí evropského konsensu o rozvoji v prosinci 2005 a evropského konsensu o humanitární pomoci v prosinci 2007 a celkovému přepracování nástrojů pro programy vnější pomoci. Výroční zpráva za rok 2008 přináší informace o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější pomoci v roce 2007.
        klíčová slova: země rozvojové - pomoc humanitární - politika rozvojová - EU - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 501 1.8.2008


2

Druhá zpráva o výsledcích pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů : zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Zpráva přináší výsledky pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů.
        klíčová slova: odpady - statistiky - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 532 1.9.2008


3

Zpráva Komise o uplatňování doporučení rady ze dne 12. července 1999 (1999/519/ES) o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz do 300 GHz) : druhá prováděcí zpráva 2002–2007.
        anotace: Veřejnost je vystavena elektromagnetickým polím ( EMP ) vytvářeným rostoucí škálou elektrických a elektronických přístrojů a zařízení. Za určitých okolností mohou mít EMP biologické účinky. Dne 12. července 1999 přijala Rada doporučení (1999/519/ES) k omezení expozice osob EMP. Celkovým cílem doporučení Rady (1999/519/ES) je stanovit rámec Společenství pro omezení expozice široké veřejnosti na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků a poskytnout základ pro sledování situace. Stanoví rovněž referenční rámec pro právní předpisy EU o výrobcích a přístrojích emitujících EMP .
        klíčová slova: pole elektromagnetické - expozice - účinky - zdraví veřejné - doporučení

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008)542 8.9.2008


4

Šestá zpráva o stavu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem v Evropské unii : zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Tato zpráva podává přehled o současném stavu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem v EU, přičemž vychází ze šesté situační zprávy „Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem v Evropské unii“. Rovněž navrhuje opatření na úrovni Společenství a jednotlivých států s cílem pokročit se zaváděním zařízení na odstraňování radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva.
        klíčová slova: odpady radioaktivní - odpady nebezpečné - paliva vyhořelá - nakládání s odpady - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008)561 11.9.2008


5

Zpráva o pokroku v oblasti evropské vesmírné politiky : pracovní dokument Komise.
        anotace: V návaznosti na přijetí usnesení Rady pro vesmír v květnu 2007 podává tato zpráva přehled o nejdůležitějších oblastech, v nichž bylo dosaženo pokroku v prvním roce provádění evropské vesmírné politiky, kterou vypracovala společně Evropská komise a generální ředitel Evropské kosmické agentury. Skutečnost, že je zapotřebí vypracovat evropskou vesmírnou politiku, kterou by podpořili i vedoucí představitelé států a vlád EU. Členské státy EU a ESA zdůraznily, že prioritami by mělo být další provádění programů GALILEO a GMES, rozvoj strategie pro mezinárodní vztahy ve vesmíru a potřebný rozvoj CS 3 CS vhodných nástrojů a režimů financování pro činnosti Společenství v oblasti vesmíru, a dále by měla být zlepšena koordinace a součinnost mezi obrannými a civilními vesmírnými programy a technologiemi s přístupem zaměřeným na uživatele. Tato zpráva popisuje jednak pokrok, jehož bylo dosaženo od května 2007, a rovněž další činnosti, jež jsou prioritami pro následující období.
        klíčová slova: politika vesmírná - strategie - programy - spolupráce - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 638 3.10.2008


6

Provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku : zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Evropská rada na svém zasedání v Barceloně v březnu 2002 vyzvala členské státy, že by „měly odstranit překážky účasti žen na trhu práce a s přihlédnutím k poptávce po zařízeních péče o děti a struktuře nabídky těchto služeb na vnitrostátní úrovni usilovat o to, aby do roku 2010 byly schopny poskytovat péči pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33 % dětí mladších tří let“. Tyto „barcelonské cíle“ jsou nedílnou součástí evropské strategie pro růst a zaměstnanost a mají zvýšit míru zaměstnanosti mladých rodičů, zejména žen, a přispět tak k větší rovnosti žen a mužů. Tato zpráva popisuje stav provádění barcelonských cílů v členských státech a označuje překážky rozvoje zařízení péče o děti předškolního věku a související problémy. Navazuje na opatření stanovená v „Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006–10)“ a přispívá k úvahám a iniciativám, které Komise předkládá za účelem podpory lepšího sladění pracovního a soukromého života.
        klíčová slova: příležitosti rovné - ženy - muži

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 610 8.10.2008


7

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o používání směrnice Rady 2003/86/ES o právu na vyloučení rodiny.
        anotace: Dne 22. září 2003 přijala Rady směrnici 2003/86/ES, jež stanoví společná pravidla pro uplatňování práva na sloučení rodiny pro státní příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členských států. Zpráva obsahuje shrnutí, v jaké míře jednotlivé členské státy pokročily v provádění směrnice, stanoví možné problémy a doporučení k řádnému provádění.
        klíčová slova: rodina - státy členské - směrnice - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 630 10.10.2008


8

Zpráva Komise o používání nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v průběhu roku 2007.
        anotace: Tato zpráva se týká roku 2007 a je vypracována na základě čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Příloha této zprávy obsahuje statistické údaje, které se týkají vyřizování žádostí o zpřístupnění. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že statistiky se týkají výhradně žádostí o přístup k nezveřejněným dokumentům a neobsahují ani objednávky již zveřejněných dokumentů ani žádosti o informace.
        klíčová slova: Evropský parlament - Evropská komise - Evropská rada - dokumenty - zpřístupnění - statistiky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 659 20.10.2008


9

19. výroční zpráva Komise o provozu strukturálních fondů v roce 2007 : zpráva Komise.
        anotace: Tato zpráva se předkládá v souladu s čl. 45 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Týká se činností prováděných v roce 2007 v souvislosti s pomocí poskytovanou ze strukturálních fondů v období 2000–2006. Podrobnější informace jsou uvedeny v pracovním dokumentu útvarů Komise (je přiložen k této zprávě).
        klíčová slova: fondy strukturální - fondy evropské - hospodaření - zprávy o činnosti - 2007

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail