Zprávy Komise EU : březen - červen 2011

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 123 16.3.2011

1

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě : první zpráva o provádění směrnice 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob.
        anotace: Toto je první zpráva o provádění směrnice 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob. Tato zpráva popisuje významné skutečnosti v rámci provádění směrnice. Komise ji předkládá Evropskému parlamentu a Radě podle článku 21 směrnice. Tato zpráva přihlíží k výsledkům konzultace útvarů Komise s příslušnými vnitrostátními orgány a všemi účastnickými subjekty zapojenými do provádění směrnice. Konzultace proběhla v průběhu roku 2010 v podobě dotazníku týkajícího se jednotlivých aspektů provádění směrnice.
        klíčová slova: dráhy lanové - doprava osob - směrnice - zprávy - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 159 31.3.2011

2

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě : Program Evropské Unie SAFA.
        anotace: Bezpečnost letectví je pro Evropskou unii a její členské státy prioritou. V souvislosti s tímto cílem je klíčovým nástrojem program EU pro posuzování bezpečnosti zahraničních letadel (SAFA). Tento program vyžaduje, aby účastnické státy prováděly u letadel třetích zemí prohlídky na odbavovací ploše, jež mají ověřit soulad letadla, posádky a provozu s platnými mezinárodními bezpečnostními požadavky. Tato zpráva je jasným důkazem snahy EU zajistit větší bezpečnost evropského nebe. Hlavními zásadami bezpečného systému letecké dopravy jsou transparentnost bezpečnostních informací a sdílení hlavních závěrů prohlídek v rámci programu SAFA. Důvěra veřejnosti v bezpečnost letecké dopravy rovněž závisí na přístupu k odpovídajícím informacím týkajícím se provádění mezinárodních bezpečnostních norem. V této souvislosti musí Komise podle čl. 6 odst. 2 směrnice 2004/36/ES každoročně zveřejnit zprávu v podobě souhrnných informací, která je dostupná veřejnosti a zúčastněným subjektům v odvětví a která obsahuje analýzu všech získaných informací. Tato analýza musí být jednoduchá a snadno srozumitelná a musí uvádět, zda pro cestující leteckou dopravou existuje zvýšené bezpečnostní riziko. Toto je čtvrtá výroční zpráva vztahující se na období od 1. ledna do 31. prosince 2009.
        klíčová slova: letectví - bezpečnost - třetí země - prohlídky - doprava letecká - zprávy - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 321 1.6.2011

3

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s článkem 11 směrnice 2002/49/ES.
        anotace: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podává informace o tom, jakých výsledků bylo dosaženo při provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s článkem 11 směrnice 2002/49/ES.
        klíčová slova: hluk - prostředí venkovní - opatření - expozice - zprávy

 

EUR-Lex - č. KOM(2011) 328 10.6.2011

4

Zpráva Komise : zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2010.
        anotace: Tato zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2010 je neúplným výčtem činností prováděných Komisí v oblasti soutěžní politiky během roku 2010. Další informace jsou k dispozici v podrobném pracovním dokumentu útvarů Komise a na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž.
        klíčová slova: soutěž hospodářská - politika hospodářská - zprávy - 2010

EUR-Lex - č. KOM(2011) 357 17.6.2011

5

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě : zpráva o provádění směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích podle článku 25 této směrnice.
        anotace: Toto je zpráva o provádění směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích podle článku 25 této směrnice. Účelem tohoto dokumentu je podat zprávu o provádění směrnice o měřicích přístrojích, mimo jiné na základě zpráv poskytnutých členskými státy. Celkově pozitivní hodnocení směrnice o měřicích přístrojích přesto ukázalo, že existují podstatné problémy s jejím důsledným uplatňováním oznámenými subjekty a dohledem nad trhem. Změny této směrnice by měly být prováděny pečlivě a podrobně posouzeny při zohlednění všech alternativ. Během takto počáteční fáze uplatňování této směrnice se zdá, že stabilní právní rámec je přínosem pro další úspěšný rozvoj vnitřního trhu v oblasti legální metrologie.
        klíčová slova: přístroje měřicí - metrologie - trh vnitřní - hodnocení - směrnice

EUR-Lex - č. KOM(2011) 367 22.6.2011

6

Zelená kniha modernizace směrnice o odborných kvalifikacích.
        anotace: Zelená kniha modernizace směrnice o odborných kvalifikacích představuje nové nápady na usnadnění mobility v jednotném trhu, jako je například evropský profesní průkaz, zkoumá způsoby, jak navázat na dosažené úspěchy, a předkládá možnosti modernizace automatického uznávání.
        klíčová slova: mobilita - síla pracovní - kvalifikace - průkazy profesní - uznávání

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail