Závažný pracovní úraz způsobený elektřinou vysokého napětí

Zdroj: 

Zaměstnanec pracoval na údržbě systémových odpojovačů. Krátce po zahájení práce kolegové našli jeho bezvládné tělo na místě, kam bylo namáhavé se dostat a nepřípustné se tam vyskytovat. Dotkl se živých částí pod napětím.

Úrazový děj

V části rozvodny měla proběhnout plánovaná preventivní údržba na systémových odpojovačích. Na noční směně provedli zaměstnanci oddělení provozu a poruchové služby zajištění pracovišť. Zároveň došlo k seznámení zaměstnanců s činnostmi, které budou provádět na systémových odpojovačích v rozvodně. Rozpis prací byl vyvěšen na nástěnce. Vedoucí zajišťování v rozvodně předala jednotlivá pracoviště a seznámila zaměstnance s nejbližšími částmi pod napětím a o beznapěťovém stavu na pracovištích je přesvědčila dotykem holé ruky.

Asi půl hodiny po zahájení práce zaslechli zaměstnanci zvláštní zvuky a uviděli krátký záblesk vycházející z jedné kobky. Běželi ke kobce, kde klečel a byl zaklíněn mezi přípojnicemi na opačné straně, než měl původně být, jejich kolega. Pod pravou rukou postiženého hořel hadr, kterým pravděpodobně čistil zařízení. Podařilo se ho vyprostit až po demontáži šroubového spoje levé části přípojnice mezi odpojovačem a vypínačem systému. Byl v bezvědomí a nedýchal.

Při rekonstrukci, kterou provedl zaměstnavatel, byla snaha umístit tělo „figuranta“ do polohy, v jaké bylo nalezeno tělo postiženého. Komise potvrdila, že postižený musel vynaložit velké množství energie a obratnosti, aby se na toto místo dostal a že při běžné práci na systémových odpojovačích se nemohl dostat omylem na druhou stranu kobky a dotknout se živých částí pod napětím.

Porušení povinností zaměstnavatele: nebylo zjištěno.

Porušení povinností postiženého pracovníka: § 106 odst. 4 písm. c), d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, že jako zaměstnanec nedbal podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, protože nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, a neřídil se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele a nedodržel při práci stanovené pracovní postupy a nepoužil předepsaný osobní ochranný prostředek – ochrannou přilbu, přestože nebezpečí poranění hlavy při údržbě odpojovačů prokazatelně hrozilo.

Nedodržel stanovený pracovní postup, se kterým byl seznámen, opustil určené pracoviště u systémového odpojovače v kobce, zasáhl do ochranného prostoru a přiblížil se k nekrytým částem pod napětím na horních sběrnách odpojovače na odvrácené straně kobky.

Pro práci v kobce byl vydán příkaz s přílohou ve formě barevného jednopólového schématu s vymezeným pracovištěm a s označením nejbližší části zařízení pod napětím, se kterým byl pracovník seznámen. Na pracovišti na straně kobce, kde se mělo pracovat, bylo elektrické zařízení vypnuto a odpojeno a byly instalovány celkem tři zkratovací soupravy. Postižený převzal zajištěné pracoviště a potvrdil to svým podpisem.

S postiženým nebylo možné sepsat samostatný protokol, protože po úrazu upadl do umělého spánku, ze kterého se ještě podle vyjádření lékařů neprobral. Z uvedeného důvodu nebylo možno zjistit, co vedlo postiženého k opuštění pracoviště a k vynaložení velké námahy při vniknutí do odvrácené části kobky.

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu dle § 105 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Technická: Byl zpracován a zavedl se zvláštní režim kontrolní činnosti na dodržování zásad BOZP se zaměřením na dodržování pracovních postupů při práci na elektrickém zařízení.

Výchovná:

  1. Všichni zaměstnanci byli informováni o příčinách vzniku úrazu zjištěných vyšetřovací komisí organizace a o přijatých opatřeních.
  2. Zaměstnanci pracovišť provozu a poruchové služby a pracoviště údržba rozvoden budou přezkoušeni z konkrétního bezpečnostního předpisu s vypsáním příkazu na konkrétní práci.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP

Za správní delikt podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, nesouvisející přímo se vznikem úrazu, se zvažuje uložit kontrolované osobě pokutu.

Komentáře

Tomu nerozumím, na straně

13.02.2017 - 08:29 Martin Hlaváč
Tomu nerozumím, na straně zaměstnavatele nebylo zjištěno žádné porušení ale přesto OIP zvažuje za nedodržení povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce sankci. Dává to někomu smysl? Mě moc ne...

Pane Hlaváči,

15.02.2017 - 06:32 Norbert Chalupa
Pane Hlaváči, také jsem se nad tím pozastavil, ale pokud si pozorně přečtete danou větu, tak pokuta by měla být uložena za něco, co nesouvisí s úrazem. Může to být za něco, co kontrolní orgán zjistil v rámci šetření úrazu, přestože to zjištěné porušení přímo s úrazem nesouvisí. Ve vztahu k úrazu pokuta uložena nebude, avšak bude za jiné porušení předpisů.

Ano, máte pravdu, to jsem si

15.02.2017 - 13:43 Martin Hlaváč
Ano, máte pravdu, to jsem si neuvědomil.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail