Vzdelávanie prednášateľov a školiteľov BOZP v nemeckom Ústave pre prácu a zdravie v roku 2007

Koncepce vzdělávání školitelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v německém Ústavu pro práci a zdraví zahrnuje šest základních a třináct speciálních témat. Vzdělávání má zabezpečit základní kvalifikaci školitelů přiměřeně k oblastem jejich působení.

Koncepcia vzdelávania školiteľov  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v nemeckom Ústave pre prácu a zdravie obsahuje v roku 2007 šesť základných a trinásť špeciálnych tém. Vzdelávanie má zabezpečiť základnú kvalifikáciu školiteľov, primerane zohľadňujúc oblasti ich pôsobenia. Schopnosti budúcich školiteľov treba analyzovať na základe profilu požiadaviek. Tiež je potrebné zistiť ich silné a slabé stránky a možnosti ich rozvoja a podľa toho klásť primerané požiadavky na základnú kvalifikáciu a špeciálne témy. Sprievodné opatrenia, overovanie koncepcie školenia, vedenie pracovníkov, pravidelná výmena skúseností slúžia na aplikáciu získaných vedomostí priamo na jednotlivých pracoviskách. Všetky absolvované semináre, cvičenia a ostatné časti školenia sa zdokumentujú v osvedčení o absolvovaní na preukázanie zvýšenia kvalifikácie.

Schéma vzdelávania

 • Základná kvalifikácia
 • Speciálne témy
 • Ponuka špecializácie podľa potrieb frekventanta
 • Sprievodné opatrenia
 • Vyvíjanie a overovanie koncepcie zaraďovania frekventantov ako pomocníkov školenia alebo vedúcich školenia
 • Vydanie certifikátu
 • Krúžok školiteľov na pravidelnú výmenu skúseností
 • Doškoľovacie moduly podľa výberu alebo podľa špeciálnych tém

Základná kvalifikácia

1. Ako zvládnuť nové učivo — základy školenia dospelých

 • Využívať teórie o správnom učení
 • Využívať základy didaktiky pri školení dospelých
 • Nájsť vhodné formy a spôsoby učenia
 • Vedieť aplikovať teóriu a zbierať vlastné skúsenosti
 • Opísať ciele štúdia
  - stručný opis učiva,
  - výber prostriedkov a metód štúdia,
  - úlohy prednášateľov,
  - typy prednášateľov.

2. Ako úspešne prednášať?

 • Optimalizovať osobné prezentovanie prednášateľa a nasadenie médií
 • Prvky účinnej prezentácie a prednášky:
  - zrozumiteľný, presvedčivý pred nes obsahu zameraný na cieľové skupiny,
  - príprava, rešerš, analýza cieľovej skupiny, používanie médií, názorných informačných prostriedkov, premietacích prístrojov, tabúl, flip-chart -  trhacích plagátov, tabúl,
  - zrozumiteľná slovná komunikácia pri prednáškach.

3. Zapájať účastníkov školenia

 • Podporovať ich angažovanosť, naučiť ich moderovaniu
 • Určiť, pre akých účastníkov sú jednotlivé typy školenia
  - funkcie účasti,
  - učebné ciele pri používaní rôznych metód moderovania,
  - dramaturgia moderovania,
  - úlohy moderátorov,
  - praktické cvičenia v moderovaní.

4. Pracovné semináre o zhotovení a využívaní fólií a ostatných médií

 • Školenie sa má obohatiť a spestriť nasadením digitalizovaných médií, cieleným zaradením obrázkov a krátkych videosekvencií
  - základy vizuálneho znázorňovania, technika digitálnych fotografií a produkcie videozáznamov,
  - vypracovanie koncepcie scenára a prezentácie, optimalizácia obsahu a strih videozáznamov,
  - praktická práca na rôznych projektoroch.

5. Vytvárať presvedčivé zážitky pre poslucháčov

 • Aktivizovanie a pohyb ako prvky pod porujúce učenie
 • Semináre majú byť nezabudnuteľným zážitkom a majú zanechať trvalé dojmy
 • Pred vlastným nasadením treba vyskúšať metódy zapájania účastníkov školenia, zabezpečiť ich pohodu a schopnosť vnímať predvedené veci
 • Semináre pozostávajú z prednášok, demonštrácií, hier na úlohy, príkladov, cvičení, diskusií, výmeny skúseností, zo získavania spätnej väzby, z prechádzok spojených s preberaním látky
 • Treba využívať pohyb ako prostriedok komplexného učenia, prvky psychomotoriky, kognitívnej psychológie
 • Aktivizovanie účastníkov - usporiadať výstavky, zmeniť perspektívy, zasahovať do scény, simulovať, využívať moment prekvapenia, inscenovať študijné udalosti

6. Mobilizovať a presviedčať účastníkov. Treba zabezpečiť ich prítomnosť hlavne na prednáškach a prezentáciách

 • Hlas je najdôležitejší prostriedok na prednášanie obsahu a vzbudenie oduševneného záujmu účastníkov pri prezentácii. K tomu je potrebné:
  - cvičenie na uvoľnenie sa a dýchacie cvičenia na dosiahnutie kvalitného hlasu,
  - treba poznať svoj hlas a rozvíjať ho,
  - treba zabezpečiť zrozumiteľnosť, plastickosť a správne artikulovanie,
  - treba nacvičiť správne držanie tela pri prednáškach a pri prezentáciách.

Špeciálne témy

1. Ak sa žiada flexibilita a suverénnosť, treba spoznať a zvládnuť kritické situácie najmä pri seminároch, lebo sú to príležitosti na zlepšenie vzťahu prednášateľa k poslucháčom. Treba si predstaviť rôzne kritické situácie, napríklad komunikáciu s problémovými poslucháčmi, zvládnutie vlastných emócií, ktoré sa neskôr môžu overiť v praxi. Treba prakticky precvičiť po hotovú komunikáciu a suverénnosť.

2. Pracovný seminár s využívaním médií. Videozáznamy a digitalizovanie obrazového materiálu

 • Účastníkov seminára možno pre svedčiť profesionálne strihanými videozáznamami a diapozitívmi. V rámci seminára sa účastníci naučia strihať záznamy a zostaviť vlastné produkcie
 • Obsah prednášok treba pripraviť podľa pedagogických zásad
 • Rozpočet má zohľadniť pomer nákladov k výnosom
 • Pri realizácii treba využívať aj staršie pásy, dodatočne ozvučiť obrázkový materiál

3. Zbierať a štruktúrovať obsahy, mapovať nápady a tematicky ich usporiadať

 • teóriu spájať s praktickým nácvikom,
 • z nápadov vyvíjať koncepcie,
 • projekty pospájať podľa sledu prednášok,
 • poslucháčov občas prekvapiť novinkami,
 • integrovať existujúce podklady a ostatné výsledky práce.

4. Pracovný seminár o médiách a pospájanie programov

 • Naplánovať využívanie médií v rámci interaktívneho programu. Treba pre brať všetky kroky projektu od nápadu, cez scenár až po vypracovanie a zadanie objednávky. Získa sa materiál na elektronické a samostatné štúdium
 • Treba využívať základné didaktické zásady — striedať prezenčné štúdium s fázami samostatného štúdia
 • Vypracovať rôzne formy interakcií a ich pôsobenie
 • Prebrať základy zhotovenia scenára pre študijné programy

5. Vypracovanie časového rozvrhu pre seminár a manažment školiteľov

V školiteľskom povolaní treba zladiť rôzne termíny a činnosti. Preto téma Časový rozvrh a vlastný manažment je zameraná na potreby školiteľov. Tvoria ju časti:

 • Prezenčné štúdium 1.: Technika a aplikácia samostatného štúdia

Pokyny pre miešaný typ štúdia, časový harmonogram, efektívne štúdium na osobnom počítači.

 • Fáza samostatného štúdia (24 modulov) na osem týždňov, uvedomelé plánovanie času, stanovenie cieľov a priorít, plánovanie úloh a časový harmonogram, vlastná organizácia práce, optimálna úprava pracovného prostredia.
 • Prezenčné štúdium 2.: Pracovný seminár o transfere, vyhodnotenie fázy samostatného štúdia, vypracovanie individuálnych riešení. Prax prednášania.

6. Od jedného až po dvoch školiteľoch

Tímové školenie a doškoľovanie: Moderný spôsob školenia vysvetľuje obsah z rôznych pohľadov, uvádzajú sa rôzne riešenia, preto sa osvedčí aj na seminároch o ochrane práce. Dvaja školitelia môžu ľahšie znázorniť rôzne perspektívy. Pritom treba zladiť spoluprácu tímu školiteľov. Praktické cvičenia.

7. Vhodné usmerňovanie účastníkov školenia

Konštruktívna a motivujúca spätná väzba, ktorou možno cielene podporovať úspech štúdia a motiváciu účastníkov. Rôzne možnosti poskytovania a získavania spätnej väzby. Spolu s účastníkmi možno vypracovať, aké formy spätnej väzby sú vhodné. Nácvik poskytovania motivujúcej spätnej väzby.

 • Diskusia: Vlastné skúsenosti so spätnou väzbou.
 • Obsahová úprava konštruktívnej spätnej väzby.
 • Vytvorenie a zdroje spätnej väzby.
 • Spätná väzba v kooperatívnych situáciách na seminári.
 • Ako prednášateľ získa spätnú väzbu od účastníkov seminára.

8. Prekvapiť účastníkov, oduševniť tvorivými prvkami. Cvičenia a hry o zdraví a prevencii

Čím pestrejšie a živšie sa prezentuje obsah prednášok, tým je väčší ich úspech a spokojnosť poslucháčov. Zanechá sa v nich trvalý dojem. Praktické návody skúseného odborníka pomôžu rozšíriť repertoár na individuálnu a kreatívnu úpravu seminárov.

 • Cvičenia a hry na vzájomné poznávanie.
 • Cvičenie koncentrácie na začiatok seminára.
 • Úprava hier a ich prispôsobenie vlastným potrebám.
 • Nácvik reflexov.

9. Metódy a prispôsobenie podujatí pre veľkú skupinu účastníkov

 • Veľké skupiny poslucháčov pôsobia odlišne ako malé skupiny, pričom možno úspešne aplikovať stanovenie cieľov, úžitku a možnosti nasadenia.
 • Konferencie v budúcnosti umožnia voľný priestor, strategické zmeny v reálnom čase a hodnotiace dopyty.
 • Príprava vykonania zabezpečí úspech.
 • Videozáznamy s príkladmi z praxe.

10. Iné krajiny, iné zvyky. Školitelia spôsobilí na medzinárodnej úrovni

Seminár má uvádzať dôležité informácie pre školenie, informačnú činnosť a poradenstvo v zahraničí.

 • Rozdiely a spoločné črty v hostiteľskej krajine. Hodnotenie vlastného pôsobenia v cudzom prostredí a jeho zlepšenie.
 • Medzinárodné zvyklosti v súkromnom a verejnom živote, reč tela, obliekanie, vybavenie a vystupovanie prednášateľa.
 • Odstránenie nedorozumení podmienených rozdielnou kultúrou.
 • Školenie medzinárodných študijných skupín, zvláštnosti, plánovanie a prax.

11. Plán ďalšieho vzdelávania, rozvíjanie koncepcie orientovanej na klientov

Vypracovanie koncepcie ďalšieho vzdelávania. Prostriedky osobného rozvoja na príklade podnikového zdravotného manažmentu. Súvislosti s podnikovou stratégiou. Na záver možno vypracovať individuálny seminár zameraný podľa potrieb jednotlivých klientov.

 • Začať s analýzou potrieb klientov a účastníkov školenia (napríklad vedúcich, odborných a radových pracovníkov).
 • Potreba pracovať systematicky, pričom základom má byť stratégia podnikov, výber prostriedkov, vypracovanie koncepcie a pomoc pri realizácii.
 • Podnikový zdravotný manažment, poradenstvo, formy intervencie, semináre a školenia ako prostriedky prevencie.

12. Zapamätanie učiva, preskúšanie, hodnotenie seminárov a ich ďalšie rozšírenie podľa potreby

 • Normy, koncepcie a metódy hodnotenia.
 • Zmysel hodnotenia a vyskytujúce sa problémy.
 • Požiadavky na hodnotiteľov.
 • Pomôcky, metódy a prostriedky hodnotenia.

13. Získavanie nových klientov, nábor školiteľov

Sama dobrá prezentácia či zaujímavý obsah učiva nezaručuje rozšírenie okruhu záujemcov o školenia. Preto sa majú rozvíjať aktivity zamerané na získa vanie nových klientov. Úspech v nábore docielime len vtedy, ak ponuka sa zhoduje s potrebami klientov. V priebehu školenia možno získať ďalšie poznatky o úspešnej stratégii.

 • Ponuka: Nájsť témy podľa potrieb klientov a pomáhať pri zostavení ponuky.
 • Nábor klientov. Ponuka v trvaní troch minút a zrozumiteľné vysvetlenie ponuky, nadviazanie kontaktov a udržiavanie styku s klientmi.
 • „Predať“ ponuku vlastnej kompetencie v súlade s objednávkou a po hovormi s klientmi.

ZDROJ:
Galgóczy, Ernest. Vzdelávanie prednášateľov a školiteľov BOZP v nemeckom Ústave pre prácu a zdravie v roku 2007. Bezpečná práca, č. 2, 2007, s. 44 – 45.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail