Výsledky činnosti SÚIP za červen 2016

Zdroj: 
Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc červen 2016 informuje o bezpečnosti práce při použití harvestorových technologií v lese a podává přehled o podnětech ke kontrole, poradenství, pracovní úrazovosti a kontrolách dokumentací staveb.

Harvestorové technologie těžby dříví představují v současné době vrchol moderních těžebních a dopravních postupů v lesnictví a významně se podílí na trvale udržitelném hospodaření v lesích. Rovněž z hlediska bezpečnosti práce se při dodržení všech stanovených zásad a postupů jedná o stroje velmi bezpečné.

Největší riziko při práci s těmito technologiemi spočívá v selhání lidského činitele. Některé bezpečnostní prvky harvestoru lze totiž záměrně vyřadit z provozu. Někteří pracovníci pověření obsluhou takového stroje např. často vyřazují automatické vypnutí motoru při otevření dveří kabiny harvestoru. Využitím podobných možností si přitom chtějí usnadnit práci, bez ohledu na nebezpečnost takového postupu.

Za jednu z nejrizikovějších činností v oblasti provozu harvestorových technologií při práci v lese lze také považovat dotěžení porostních zbytků ruční těžbou dřeva pomocí motorové pily. Vzhledem k povaze terénu se totiž harvestor nedostane ke všem stromům, případně rozsah kácených stromů přesahuje technické možnosti stroje. V takových případech je nutné, aby dotěžení těchto stromů provedl dřevorubec s motorovou pilou. Ruční práce při těžbě dřeva přitom patří k pracím vysoce rizikovým, což jen dokumentuje statistika pracovních úrazů, které svým charakterem patří k úrazům velmi ohrožujícím život a zdraví pracovníků.

S výhledem na to, že i přes významný nárůst využití harvestorových technologií v lese budou i nadále ručně káceny stromy mimořádně rostlé či rostoucí v terénu špatně přístupném a tedy nevhodném pro strojovou těžbu dřeva, inspektoři Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) stále preventivně působí na lesnické subjekty s cílem co nejvíce zamezit vzniku pracovních úrazů při práci v lese.

Během měsíce června 2016 SÚIP zaevidoval celkem 3 468 pracovních úrazů. V 93 případech šlo o cizí státní příslušníky. Smrtelný pracovní úraz utrpělo 12 zaměstnanců, mezi nimiž nebyl žádný cizinec. Jako závažné pracovní úrazy (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) bylo klasifikováno 122 případů, z toho 4 cizinci.

Přehled o počtu pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR a počtu pracovních úrazů občanů ČR mimo území našeho státu podávají tabulky v závěru této tiskové zprávy.

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V červnu oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 302 projektových dokumentací staveb. Svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních se orgány inspekce práce podílejí na zajišťování prevence v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu těchto staveb.

V uplynulém měsíci provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 539 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 12.012.000,- Kč. Výše pokut v rozdělení na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

V průběhu letošního června SÚIP obdržel celkem 982 podnětů ke kontrole. Rozdělení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole do tří oblastí výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka v závěru této tiskové zprávy.

Na pracoviště inspekce práce se během minulého měsíce v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce obrátilo celkem 1 255 zájemců s otázkami ohledně pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti.

Navržené pokuty za zjištěná porušení

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet pokut
Ve výši Kč
bezpečnost práce 66 3.074.000,-
pracovní vztahy a podmínky 180 5.583.000,-
zákon o zaměstnanosti 61 3.355.000,-
Celkem 307 12.012.000,-

Podané podněty ke kontrole

Oblast výkonu kontrolní činnosti Počet
bezpečnost práce 89
pracovní vztahy a podmínky 668
zákon o zaměstnanosti 225
Celkem 982

Pracovní úrazy na území ČR

Kraje ČR Počet
Moravskoslezský kraj 451
Jihomoravský kraj 406
Středočeský kraj 395
Hlavní město Praha 363
Královéhradecký kraj 314
Pardubický kraj 274
Plzeňský kraj 242
Zlínský kraj 197
Ústecký kraj 175
Olomoucký kraj 174
Jihočeský kraj 147
Karlovarský kraj 102
Liberecký kraj 100
Vysočina 79
Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl) 24
Celkem 3 443


Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail