Výkaz bezpečnosti dítěte a Profil bezpečnosti dítěte v ČR

Národní centrum prevence dětských úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti vydává tuto tiskovou zprávu o Výkazu a profilu bezpečnosti dítěte v České republice, které najdete na www.cupcz.cz.

Úrazy jsou hlavní příčinou smrti, invalidity, zátěže a nerovnosti u evropských dětí. Zůstávají první příčinou úmrtí dětí a dospívajících ve všech státech Evropy a to s někde nejvyšší, jinde nejnižší úmrtností dětí na úrazy v rozvinutém světě. Nevyrovnaný přístup 31 evropských zemí ke strategiím na ochranu nejzranitelnějších občanů a budoucí společnosti vyvolává potřebu širšího zavádění ověřených postupů.

Každou hodinu každého dne umírá v Evropské unii jedno dítě následkem úrazu,“ říká Joanne Vincenten, ředitelka European Child Safety Alliance (ECSA). “Důsledné používání ověřených  preventivních strategií všude v Evropě by mohlo většinu těchto dětí zachránit. Navíc by ušetřilo miliardy  které se každoročně vydávají na léčení úrazů a umožnilo by dětem a dospívajícím vyrůstat ve zdraví a přispět tak k budoucímu ekonomickému růstu Evropy.“

Výkazy bezpečnosti dětí pro 31 zemí a Evropský souhrnný výkaz bezpečnosti dětí hodnotí země podle úrovně přijetí, zavedení a prosazování více než 100 ověřených strategií a zásad pro prevenci úrazů - příkladů dobré praxe v záchraně dětských životů.

Je to již třetí kolo hodnocení pod vedením ECSA, v roce 2007 se zúčastnilo 18 zemí, v roce 2009 celkem 26 zemí a nyní již 31 zemí. Analýza trendu u zemí, které začínaly v roce 2007, do roku 2012 nalezla významné zlepšení v celkových národních skóre. Potěšitelné je, že k největšímu posunu došlo v zemích, kde investice do prevence přichází hlavně v posledních pěti letech (např. Česká republika, Finsko, Maďarsko, Skotsko a Španělsko). Pokles v celkovém skóre od roku 2009 v Řecku je pravděpodobně následkem ekonomické krize a může být předzvěstí problémů v bezpečnosti dětí v zemích s přísnými ekonomickými škrty.

Česká republika se od posledního hodnocení v roce 2008 zlepšila v mnoha ukazatelích i v celkovém skóre dosáhla velmi dobrých výsledků. Přesto však zůstávají některé možnosti prevence úrazů dětí nevyužity a na ty je potřeba se nyní zvláště zaměřit. Například zvýšení bezpečnosti dětí doma, konkrétně prevence pádů, popálenin a opařenin. Další velkou úlohou je minimalizovat počet tonutí a utonutí, otrav a dušení dětí.

Všeobecně mají všechny země větší orientaci na strategie snížení dopravních úrazů, nežli úrazů domácích. Přitom domácí úrazy jsou hlavní příčinou hospitalizace a ambulantních ošetření a je tedy zapotřebí posunout  na stejnou úroveň pozornosti jakou mají dopravní úrazy i vytváření, zavádění a prosazování osvědčených strategií pro omezení tonutí, pádů, popálenin a opařenin, otrav a dušení.

Do dnešních dnů žádná ze zemí nepřijala všechna doporučovaná bezpečnostní opatření. Ve všech zemích je prostor pro zlepšení, zvláště pak když uvážíme nerovnosti mezi státy s více než šestinásobným rozdílem v počtu neúmyslných úrazů mezi státy s nejnižším a nejvyšším skóre. Rozdíly mezi zeměmi v souhrnné zprávě jsou také značné, od 14,5 do 45 bodů z možných 60 bodů. “Zátěž dětskými úrazy dopadá nerovnoměrně a postihuje více děti ze znevýhodněných skupin obyvatelstva a ze zemí, které procházejí velkými socioekonomickými změnami,“ říká Dr. Dinesh Sethi ze Světové zdravotnické organizace.“Toto nerovnoměrné rozdělení úrazů hrozí dalším rozšiřováním propasti ve zdravotním stavu mezi i uvnitř států a způsobuje sociální bezpráví.

Příklady nekonzistentního přijímání opatření v 31 státech, na které upozorňuje Výkaz bezpečnosti dítěte jsou:

  • Pouze 13 států (42 %) má zákon, který nařizuje použití cyklistické přílby pro děti. Z toho v sedmi zemích byly přilby uzákoněny v době od prvního Výkazu. Avšak jen 8 ze13 hlásí, že je zákon plně funkční a prosazovaný.
  • Žádná země nemá zákon, který nařizuje pro děti do 4 let použití dětského zádržného systému umístěného proti směru jízdy, ačkoliv je to běžná praxe ve Švédsku, kde úmrtí dítěte spolujezdce v tomto stáří je téměř nulové.
  • Jen 7 zemí (23 %) má národní zákon nařizující oplocení soukromých bazénů, ale jen v jednom (Francie) je zákon plně funkční a prosazovaný a to ještě zákon nabízí možnost výběru preventivního opatření, z nichž oplocení je pouze jedním z mnoha.
  • Jen 15 zemí (48 %) má národní zákon nařizující dětské pojistné uzávěry na baleních léků a z těchto zemí jen tři uvádějí, že zákon je plně funkční a prosazovaný.
  • Jen 16 zemí (52 %) má národní zákon vyžadující změny prostředí, aby se zabránilo pádům dětí z oken u domů s více než  jedním podlažím, ale více než  polovina z nich tento zákon uplatňuje jen u nových nebo rekonstruovaných staveb.

Evropský komisař pro Zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli vnímá velkou zátěž, kterou úrazy představují pro děti Evropské unie. “Věřím, že musíme udělat všechno, abychom zajistili bezpečnost pro nejmladší a nejzranitelnější členy naší společnosti v celé Evropě. Proto Evropský program zdraví podporuje iniciativy ke snížení nehod a úrazů. Smrt jako následek úrazu dítěte působí nepředstavitelné utrpení rodin pozůstalých. Evropská unie a její členské státy musí spolupracovat a konat tak, aby zabezpečili právo dětí na bezpečí. Přijetí ověřených strategií uváděných v těchto Výkazech může zlepšit bezpečí dětí.

Připojení dalších čtyř zemí v roce 2012 znamená, že nový základ pro měření ověřených strategií v 27 zemích EU (plus Chorvatsko, Island, Izrael a Norsko). Nicméně to není dost - nynější snaha o hodnocení  procesu je omezena tím, že málo ze zavedených strategií vyhodnocuje skutečnou účinnost.

Hodnocení účinnosti strategie je klíčové, ale nedělá se,“ říká Malcolm Harbour, poslanec Evropského Parlamentu, předseda Výboru pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele.“Monitorování výsledku musí být začleněno předtím, než se nová strategie zavede, tak aby se zajistil sběr potřebných dat pro měření účinnosti. To vyžaduje spolupráci všech sektorů, ale je to základní nedostatek, který znemožňuje určit které strategie přinášejí největší benefit.

Ochrana dětí je investice, která ušetří peníze v budoucnosti. “Úrazy a nehody jsou důležitým problémem dětí evropského regionu a je na čase, aby vlády zaváděly cílené intervence. UNICEF podporuje země, které pomáhají rodinám chránit své děti,“ říká Octavian Bivol, poradce UNICEFu.

Dosavadní investice do prevence dětských úrazů ve všech souvisejících sektorech na národních i evropské úrovni nebyly přiměřené velikosti problému. Zajištění práva dětí na bezpečí podpoří úroveň zdraví, prospěchu a růstu pro evropské děti a společnost jako celku.

Českou verzi Výkazu a profilu bezpečnosti dětí v České republice a Souhrn pro 31 států v angličtině najdete na www.cupcz.cz .

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail