Striekanie farieb a výmena oleja v automobilových opravovniach

Posouzení rizik v opravně automobilů Auroberardi – Peugeot v Itálii odhalilo dvě vysoce riziková pracoviště a činnosti: karosárny – stříkání barev a autoopravny – výměna oleje.

Posúdenie rizík v opravovni automobilov Auroberardi – Peugeot v Taliansku prinieslo odhalenie dvoch vysoko rizikových pracovísk a činností: karosáreň – striekanie farieb a opravovňa – výmena oleja.

V karosárni sa vyskytlo niekoľko rizík. Pri obnove farieb automobilov pracovnici boli vystavovaní nebezpečným látkam, a to tak čiastočkám farieb vo vzduchu, ako aj nebezpečným látkam dostávajúcim sa do styku s pokožkou. Problém predstavujú rozpúšťadlá, izokyanáty, styrén, tmel na baze polyesteru, striekanie farieb a laku, ručné čistenie striekacích pištolí, prach pri pieskovaní a leštení povrchov, katalyzátory používané pri príprave podkladových vrstiev farieb a plniacej zmesi do striekacích pištolí, ako aj základné nátery obsahujúce izokyanáty.

V opravovni predstavoval problém kontakt pracovníkov s olejom, najčastejšie pri výmene oleja vo vozidle. Najmä použitý olej obsahuje karcinogénne látky a poškodzuje pokožku, napríklad spôsobuje dermatitídu.

Problémy v podniku predebatovali s pracovným lekárom a j s ohrozenými zamestnancami. Informovali ich o špecifických pracovných rizikách vyplývajúcich z dovtedajšieho spôsobu práce. Rozhodli o opatreniach, ktoré treba vykonať, a oboznámili o nich príslušných pracovníkov. Vyškolili ich, aby praktické uskutočnenie zmien prebehlo hladko.

Zmeny v karosárni

Najdôležitejšie zmeny sa na tomto pracovisku týkali:

 • Prispôsobenia pracovného prostredia – zabezpečenia primeraného priestoru a objemu vzduchu, odstránenia zdrojov znečistenia vrátane skladovania výrobkov, zabezpečenia automatických práčok pre dve striekacie pištole a izolovania skladových vákuových kolorimetrov,
 • Zrevidovania výberu výrobkov, najmä tvrdidla s vysokým obsahom voľných izokyanátov a riedidla obsahujúceho vysoko koncentrované organické rozpúšťadlá,
 • Zabezpečenia správneho pracovného postupu zameraného na to, aby sa pracovníci nedostali do priameho kontaktu s nebezpečnými chemickými zlúčeninami,
 • Prísneho dodržiavania predpisov o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • Školenia a šírenia informácií.

Podnik sa rozhodol nahradiť výrobky na báze rozpúšťadiel látkami na báze vody a tiež zmeniť pracovný postup pri príprave a striekaní farieb a lakov na vozidlá. Zmeny sa týkali:

 • Zriadenia predpísaných priestorov pre dve vozidlá na pieskovanie a striekanie farieb,
 • Sušiaceho systému používaním infračervených lúčov,
 • Odsávacích ventilátorov pri leštení povrchov vozidiel a striekaní farieb,
 • Zavedenia výrobkov na báze vody,
 • Zriadenia dvoch automatických práčok striekacích pištolí používajúcich len detergenty a mierne pôsobiace rozpúšťadlá. Prvá práčka bola určená na čistenie pištolí používaných na farby rozpustné vo vode a druhá na čistenie pištolí používaných na striekanie priehľadných povlakov (na báze rozpúšťadiel),
 • Používania mierne pôsobiacich rozpúšťadiel a detergentov v striekacích pištoliach.

Počas celej inovácie pracovného postupu plnili pracovníci aktívne úlohy pri implementácii zmien.

Zmeny v opravovni

Na tomto pracovisku skonštruovali nový systém distribúcie oleja na optimalizovanie manipulácie s olejom pomocou uzavretého okruhu tak pre čistý, ako aj použitý olej. V každej fáze práce sa opotrebovaný olej vypúšťal cez utesnené rúry priamo do zbernej nádoby. Okruh je úplne izolovaný, čím odstránili potrebu ručnej manipulácie a možnosť rozlievania oleja na podlahu a iné kontaminácie, ktoré by škodlivo pôsobili na pracovníkov.

Výsledky

Implementácia nového postupu viedla k účinnejšiemu používaniu skladového kolorimetra a lepšej manipulácii s nebezpečnými látkami. Inovácie znížili vystavenie pracovníkov chemickým rizikám, najmä používaniu rozpúšťadiel o 75 percent. Napriek zlepšeniam ešte ostáva určité zvyškové riziko, spočívajúce vo vdychovaní izokyanátov, ktoré naďalej prestavujú nebezpečenstvo. Preto je nevyhnutné používanie správnych osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Používanie výrobkov na báze vody neovplyvňuje nepriaznivo výrobné systémy a výsledky práce v porovnaní s tradičným postupom. Dôvody na používane výrobkov na báze vody sú:

 1. Ochrana zdravia zamestnancov pracujúcich v karosárni.
 2. Nevyžaduje sa zmena pracovných návykov: farby sa miešajú rovnako ako predtým.
 3. Bežné kabíny sa môžu prispôsobiť na striekanie farieb na báze vody.
 4. Jednoduchá úprava, ľahká aplikácia.
 5. Nevyžadujú sa prísady ani aktivátory.
 6. Nevyžaduje sa zriedenie.
 7. Značné skrátenie času na spracovanie.
 8. Zlepšenia sú v súlade s európskymi predpismi o nízkej emisii výparov rozpúšťadiel.
 9. Môžu sa miešať malé množstvá látok, čím sa dosahujú minimálne straty.
 10. Zvyšky látok sa môžu využívať do poslednej kvapky.
 11. Je zabezpečený správny obeh materiálov, pričom sa zminimalizovali skladovacie náklady.
 12. Možno zabezpečiť správny reprodukciu farieb.
 13. Uvedeným postupom sa dosiahlo úspornejšie využívanie prostriedkov.

Distribučný systém čerstvého a použitého oleja v opravovni značne skrátil čas pracovného postupu  a všeobecne sa považuje za výhodný.

Náklady na implementáciu nových pracovných postupov boli v tomto podniku 60 tisíc eur v karosárni a 20 tisíc eur v opravovni. Priame a nepriame prínosy opatrení sú však oveľa vyššie so zreteľom na ochranu zdravia pracovníkov a zlepšenie pracovného prostredia. Zmeny zabezpečili aj lepšiu kvalitu a výsledný efekt produkcie. Napokon reorganizácia práce zlepšila tak pracovné prostredie, efektívnosť práce, ako aj pracovnú výkonnosť. Pracovníci vyjadrili väčšiu spokojnosť s prácou.

Pomerne malý podnik dosiahol dobré výsledky v dôsledku komplexných opatrení, ktoré zahŕňajú nahradenie niektorých zariadení, reorganizáciu práce a ďalšie iniciatívy pri školení pracovníkov.

ZDROJ:
Galgóczy, Ernest. Striekanie farieb a výmena oleja v automobilových opravovniach. Bezpečná práca, č. 1, 2007, s. 42 – 43.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail