Správné pažení výkopů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl z OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Rád bych vás požádal o odbornou radu v problematice pažení výkopů. Z legislativních požadavků vyplývá, že pažení musí být provedeno u výkopů jejichž hloubka je větší než 1,3 m v zastavěném území a při hloubce výkopu vetší než 1,5 m v nezastavěném území. V praxi jsem se však již několikrát setkal s tím, že dodavatel výkopových prací si nechal od autorizovaného inženýra pro geotechniku vyhotovit posudek, ve kterém udává jakési doporučení, podle něhož výkopy s kolmými stěnami, do nichž sestupují osoby, lze pažit až od hloubky 2,1 m. Zajímá mě tedy, jestli autorizovaný inženýr pro geotechniku je vůbec oprávněn takto zlehčovat požadavky jasně stanovené legislativou a jestli je tento postup dodavatele zemních prací správný.

Ve svém dotazu se dopouštíte často opakované chyby, když se domníváte, že výkopy se musí pažit až od uvedených hloubek. K problematice zajištění stěn výkopů proto uvádím s odkazem na přílohu č. 3 část V. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., následující pravidla.

Podle bodu č.1 musí být všechny stěny zajištěny proti sesutí. Dále jsou pak řešeny tři způsoby naplnění uvedeného požadavku.

Hned bod 2 řeší (tazatelem uvedený případ) zajištění svislých bočních stěn ručně kopaných výkopů. Zde je potřeba zdůraznit, že se jedná o ručně kopané výkopy.

I když se to na první pohled zdá nepochopitelné, tak nařízení vlády pro strojně kopané výkopy nestanoví žádný parametr, od jaké hloubky mají být stěny paženy. Zajištěny musí být stěny při strojním provádění výkopů vždy. Tento náročný požadavek je pak upřesněn v bodě 4, kde se uvádí, že pokud se do strojem vyhloubených výkopů nebude vstupovat, nemusí být tyto výkopy zapažené.

Třetím způsobem zajištění je pak zajištění stěn jejich svahováním, což řeší následující VI. část přílohy č. 3 k NV 591/2006 Sb. Zde lze navázat na druhou část dotazu, zda autorizovaný inženýr pro geotechniku může zlehčovat požadavky předpisu. V případě této třetí varianty (svahování) je možné využít tohoto odborníka ke stanovení sklonu svahů.  V případě předchozích dvou variant však nelze postupovat v rozporu s uvedenými požadavky předpisu, tzn., že nelze připustit, aby vstupovali pracovníci do strojně vyhloubených výkopů se svislými stěnami, pokud nebudou zapaženy. V případě ručně kopaných výkopů pak lze uvedené maximální hloubky snížit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail