Směrnice v EU k BOZP a hygieně práce

Rámcová směrnice 89/391/EHS a 19 na ni navazujících samostatných směrnic, pracovní doba, škodlivé expozice, OOP, úvod do problematiky nebezpečných látek na pracovišti. Přehled směrnic z databáze EUR-Lex (kde je možné je vyhledat v plném znění) včetně doplňků a oprav.

 

Rámcová směrnice 89/391/EHS a 19 na ni navazujících samostatných směrnic:
číslo směrnice  název  zavedení v ČR
     
Směrnice
2013/35/EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES  
Směrnice
2012/11/EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/11/EU ze dne 19. dubna 2012, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (18. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)  
Směrnice
89/391/EEC
Směrnice Rady 89/391/EHS - o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, změněná nařízením (ES) č. 1882/2003 , směrnicí 2007/30/ES a nařízením (ES) č. 1137/2008.
Doplněno viz směrnice 91/383/EHS a 2008/104/ES 
Viz sdělení Komise KOM(2007) 62 
ZP č. 262/2006 Sb.
zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb.
NV č. 592/2006 Sb.
Návrh
KOM(2011) 348
 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady KOM(2011) 348 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)  
Směrnice 
2009/104/ES
 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (1)  Zrušuje směrnici 89/655/EHS  
Směrnice 
2006/25/ES
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů),  devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, měněná směrnicí 2007/30/ES  

Směrnice
2004/40/EC

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli), osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES a 2008/46/ES viz návrh směrnice KOM(2011) 348, KOM (2012) 0015 a směrnicí 2012/11/EU, zrušená směrnicí 2013/35/EU zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 1/2008 Sb.
Směrnice
2003/10/ES
 
Směrnice 2003/10/ES - o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (hluk), sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES,
Příručka osvědčených postupů

zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 148/2006 Sb.
zákon č. 258/2000 Sb.

Směrnice
2002/44/ES 
 
Směrnice 2002/44/ES - o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (vibrace), šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES
Příručka správných postupů
zákon č. 309/2006 Sb.
zákon č. 258/2000 Sb. 
NV č. 148/2006 Sb.
Směrnice
99/92/ES
 
Směrnice 1999/92/ES - o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na ochranu pracovníků pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu, patnáctá  samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č. 309/2006 Sb.
NV. č. 406/2004 Sb.
Směrnice
98/24/ES
 
Směrnice Rady 98/24/ES - o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES 
Provedení směrnice viz. "Ostatní dokumenty v EU k BOZP" - "Bezpečnost pracovníků".
zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb.
 
Směrnice
93/103/EHS
 
Směrnice 93/103/EHS - o minimálních bezpečnostních a zdravotních opatřeních posádek rybářských lodí, třináctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES, zpráva Komise KOM(2009)599 Nebude se vydávat
Směrnice
92/104/EHS
 

 

Směrnice 92/104/EHS - o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin, dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES Právní předpisy ČBÚ vyhl.
č. 22/1989 Sb.
č. 26/1989 Sb.
č. 51/1989 Sb.
č. 55/1996 Sb.
Směrnice
92/91/EHS
 
Směrnice 92/91/EHS - o minimálních požadavcích na zlepšení pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin během vrtání, jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES Právní předpisy ČBÚ
vyhl. č. 239/1998 Sb.
Směrnice
92/85/EHS
 
Směrnice 92/85/EHS - o zavedení opatření pro podporu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnic těhotných, nedávno rodících nebo kojících, desátá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES, návrh směrnice KOM(2008) 637 ZP č. 262/2006 Sb.
vyhl. č. 288/2003 Sb.
Směrnice
92/58/EHS
 
Směrnice Rady 92/58/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na pracovišti, devátá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES. Sdělení Komise KOM(2008) 698 zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 11/2002 Sb.
Směrnice
92/57/EHS
 

 

Směrnice Rady  92/57/EHS- o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích, osmá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS,  změněná směrnicí  2007/30/ES. Sdělení Komise KOM(2008) 698 zákon č. 309/2006 Sb.
NV č.101/2005 Sb.
NV č. 591/2006 Sb.
NV č. 592/2006 Sb.
Směrnice
2000/54/ES
 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologických činitelů při práci sedmá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS  zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb.
zákon č. 258/2000 Sb. 
2004/37/ES
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst.1 89/391/EHS  zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb.
 
 
Směrnice
90/270/EHS
 
Směrnice Rady 90/270/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami, pátá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb.
 
Směrnice
90/269/EHS
 
Směrnice Rady 90/269/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance, čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb.
 
Směrnice
89/656/EHS
 
Směrnice Rady 89/656/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při prácitřetí samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS,  změněná směrnicí 2007/30/ES ZP č. 262/2006 Sb.
NV č.148/2006 Sb. a NV č. 495/2001 Sb.
Směrnice
2001/45/ES
Směrnice 2001/45/ES - pozměňující směrnici 89/655/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na pracovní zařízení, druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice 89/391/EHS . Zrušená a nahrazená  viz  2009/104/ES Příručka správných postupů NV č. 362/2005 Sb.
Směrnice
89/655/EHS
 
Směrnice Rady 89/655/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS, změněná  směrnicí 95/63/ES,  2001/45/ES a  2007/30/ES, Stanovisko 2007/C 97/06, návrh směrnice KOM(2008) 111 
Zrušená a nahrazená směrnicí 2009/104/ES ke dni 23.10.2009
zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 378/2001 Sb.
NV č. 362/2005 Sb.
Směrnice
89/654/EHS
 
Směrnice Rady 89/654/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, první samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č. 309/2006 Sb. .
NV č. 361/2007 Sb.
NV č. 101/2005 Sb.
Směrnice 2010/32/EU
 
Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU  
 
  Pracovní doba, škodlivé expozice, OOP 
Směrnice
2009/148/ES
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (1)  
Směrnice EP a Rady 2008/104/ES
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání ZP č. 262/2006 Sb.,
zákon č. 435/2004 Sb.
KOM(2006)853
COM(2006)853
ZPRÁVA KOMISE o uplatňování ustanovení směrnice 2003/88/ES na pracovníky na moři (V Bruselu dne 22.12.2006)  
Dohoda
42006A1117(01)
DOHODA o ochraně zdraví pracovníků (2006/C 279/02) prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují (text vč. příloh)  Dohoda
42006A1117(01)
  Průvodce správnými postupy k ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují  
Rozhodnutí
2006/216/ES
 
Rozhodnutí Komise 2006/216/ES o zveřejňování odkazů na normu EN 143:2000 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtry proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení“ v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky)  
Směrnice
2006/22/ES
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS, viz doprava  
KOM(2006)371
COM(2006)371
ZPRÁVA KOMISE o fungování ustanovení směrnice 2003/88/ES (úprava pracovní doby pracovníků v oblasti přepravy cestujících v pravidelné městské dopravě) (V Bruselu dne 7.7.2006)  
Směrnice
2003/88/ES
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby
+ ZPRÁVA KOMISE KOM(2006) 853, Stanovisko Komise 2009/C 245/01+ 2009/C 245/02 +2009/C 245/03 + oprava stanovisek 2009/C 246/10, + legisl. usnesení  2010/C 45 E/47 + zpráva o provádění směrnice COM2010 (802)
ZP č. 262/2006 Sb.
NV č. 589/2006 Sb.
NV č. 182/2007 Sb.
Směrnice
2002/15/ES
 
Směrnice 2002/15/ES - o organizaci pracovní doby řidičů motorových vozidel. Stanovisko EHSV 2009/C 228/14 ZP č. 262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů, NV č. 589/2006 Sb.
Směrnice
80/1107/EEC 
nahrazeno
98/24/ES
 
Směrnice 80/1107/EHS - o bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky plynoucími z expozice chemických, fyzikálních a biologických činitelů na pracovišti (provádění - směrnice 91/322/EHS , změněno směrnicí 2006/15/ES zůstává v platnosti) zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb.
Směrnice
83/477/EHS
 
Směrnice Rady  83/477/EHS - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, změněno směrnicemi 91/382/ES. 98/24/ES , 2003/18/ES a směrnicí 2007/30/ES. Návrh směrnice COM (2009) 71 (pozměný návrh COM (2006) 664), zrušeno a nahrazeno směrnicí 2009/148/ES zákon č. 309/2006 Sb.  
NV č. 361/2007 Sb.
zákon č. 258/2000 Sb.
vyhl. č. 394/2006 Sb.
Směrnice
86/188/EHS
nahrazeno
2003/10/ES
 
Směrnice Rady  86/188/EHS - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí hluku při práci, změněno směrnicí 98/24/ES 
*) Směrnice 86/188/EHS se zrušuje ode dne stanoveného v čl. 17 odst. 1 prvním pododst. - v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 15. února 2006
zákon č. 309/2006 Sb.
zákon č. 258/2000 Sb.
NVč. 148/2006 Sb.

 

Směrnice
89/686/EHS
 
Směrnice 89/686/EHS - o sbližování zákonů týkajících se osobních ochranných prostředků, změněno směrnicemi 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES  zákon č. 22/1977 Sb.
NV č. 21/2003 Sb.
Směrnice
91/383/EHS
Směrnice 91/383/EHS - doplňuje opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníků se stálým nebo přechodným pracovním poměrem změněná směrnicí 2007/30/ES ZP č. 262/2006 Sb.
 
Směrnice
97/42/ES
nahrazeno
2004/37/ES
Směrnice Rady 97/42/ES ze dne 27. června 1997, kterou se poprvé mění směrnice 90/394/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) zákon č. 309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail