Školení první pomoci

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Z legislativy vím, že zaměstnavatel v rámci ochrany zdraví na pracovišti spolupracuje se zařízením poskytujícím pracovnělékařské služby. Dle zákoníku práce § 102 odst. 6 je zaměstnavatel povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Nikde jsem však nenašel, jestli musí poskytovatel pracovnělékařských služeb provádět školení první pomoci sám, nebo pouze organizovat, tj. může jej provést jiná odborně způsobilá osoba na žádost nebo dle nějaké smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Odpověď na dotaz je jednoduchá a je obsažena v poslední větě § 102 odst. 6 zákoníku práce. Zde se stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit vyškolení pro zaměstnance, kteří byli zaměstnavatelem určeni k organizování první pomoci, zajištění přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a k organizaci evakuace zaměstnanců v případě mimořádných událostí. Vyškolení zajistí zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnanci určení podle tohoto ustanovení první pomoc zajišťují, nikoliv provádějí.

To, že zaměstnavatel „zajistí ve spolupráci“ neznamená, že provede školení sám nebo že školení provede sám poskytovatel pracovnělékařských služeb, i když ani to není vyloučeno. Záleží jen na zaměstnavateli, koho školením pověří. Účast poskytovatele pracovnělékařských služeb spočívá více v tom, že stanoví zaměření a obsah školení.  Spolupráce poskytovatele pracovnělékařských služeb se zaměstnavatelem při plnění jeho povinností uložených mu v citovaném šestém odstavci § 102 zákoníku práce je poskytovateli uložena ustanovením § 2 písm. b) bod 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb provádí školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem k přímému provádění první pomoci. Je mu to uloženo v § 2 písm. b) bod 12 citované vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Autor článku: 

Komentáře

Možná na doplnění

11.09.2013 - 17:37 Radoslav Vlasák
Asi by mělo vejít v této souvislosti v mnohem širší známost, že lékařů s atestací z pracovního lékařství chybí v našem státě už několik stovek. Praktičtí lékaři si sice znalosti z tohoto oboru doplňují v kurzech IPVZ, ale nejspíš zdaleka ne všichni. Asi by proto bylo na místě usilovat o to, aby pracovní lékařství bylo opět specializací, která by byla širokou veřejností vnímána jako rovnocenná všem ostatním a tedy i náležitě popularizována, zvlášť s ohledem na to, jak náročný výkon pracovního lékařství (mj. ve vazbě na nové materiály a technologie v pracovních procesech a na povinnosti, které má tzv. pracovní lékař stanoveny příslušnou legislativou) ve skutečnosti je.

Dobrý den,

12.09.2013 - 06:16 Norbert Chalupa
Dobrý den, naprostý souhlas, pane Vlasáku. Chtěl bych se zmínit o své zkušenosti z této povinnosti zaměstnavatelů. Velmi se mi líbí postup většiny škol a školských zařízení ve kterých působím, kde velmi často ředitelé těchto zařízení nechávají zaškolit k přímému poskytování první pomoci všechny své zaměstnance. Domnívám se, že tak je to správné a kdyby došlo k legislativní změně s povinností zaměstnavatelů zaškolit všechny zaměstnance k přímému poskytování první pomoci, bylo by to jen ku prospěchu nás všech. Zcela zodpovědně mohu říct, že za dobu své praxe se ve firmách setkávám s mnoha zaměstnanci, kteří by vůbec nedokázali reagovat v situaci, kdy by měli první pomoc poskytnout. Během uplynulých více než 20 let vznikla velká díra v osvětě zdravovědy obecně, přestože se to malinko zlepšuje i ve školách ve vztahu k dětem. Někteří brannou výchovu ve školách pamatujeme. Jsem rád, že jsem to zažil, dalo mi to mnoho. Ano, někdo může namítnout, že zaměstnavatelé tuto možnost mají a mohou jí využít a zaškolit k přímému poskytování první pomoci všechny zaměstnance, nicméně pokud jim to nebude stanoveno jako povinnost, tak to fungovat nebude.

Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

12.09.2013 - 13:39 Jiří Hána
Souhlas s nedostatkem lékařů, ke kterémužto konstatování přidávám ještě současnou neochotu těch stávajících k uzavírání nových smluv o poskytování pracovně-lékařských služeb. Situace se školením o první pomoci je však dobře řešitelná i osobou s odbornou způsobilostí v prevenci rizik. Např. všichni naši pracovníci mají školení od ČSČK a pro naše klienty zařazují základní školení o první pomoci v rámci opakovaných školení o BOZP a PO. Na individuální žádost klientů pak zařazují i specielní školeni zaměřené pouze na poskytováni první pomoci...

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

12.09.2013 - 18:57 Norbert Chalupa
Pane Háno, píšete, že situace se školením o první pomoci je dobře řešitelná i osobou s odbornou způsobilostí v prevenci rizik. Samozřejmě, že ano. Každá OZO by měla mít základní znalosti poskytování první pomoci a schopnost je prezentovat. To, že jsou OZO školeny ČČK tím lépe, nicméně měl jsem na mysli profesionální zaškolení lékaři, záchranáři a ostatními zdravotníky profesionály. Při vší úctě ke každé OZO se domnívám, že nedokáže prezentovat danou problematiku a reagovat na dotazy tak, jako tito profesionálové.

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

12.09.2013 - 19:15 Jiří Hána
Bezpochyby by bylo nejlepší, aby poskytování první pomoci školili přímo profesionálové - tedy lékaři a záchranáři, stejně tak, jako zacházení s chemickými látkami chemici, práci na obráběcích strojích mistři odborného výcviku nebo obsluhu motorových pil profesionální dřevorubci. Kdo by potom ale dělal jejich práci, když by všichni školili? Navíc jsme se shodli, že lékařů - potenciálních poskytovatelů pracovně-lékařských služeb je nedostatek. Chtěl jsem spíše ukázat jednu z možných cest, než dávat univerzální návod. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod;-) Klienti naší společnosti mají ve školeních pro své zaměstnance standardně zařazené základy poskytování první pomoci a podávají jim to lidé, kteří mají školení od profesionálních záchranářů zajištěné přes ČČK co odbornou způsobilost.

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

12.09.2013 - 20:23 Norbert Chalupa
Pane Háno, žádný předpis nestanoví, aby obecně zacházení s chemickými látkami školili chemici, žádný předpis nestanoví, aby práci na obráběcích strojích školili mistři odborného výcviku, žádný předpis nestanoví, aby obsluhu motorových pil školili profesionální dřevorubci. Avšak školení k přímému provádění první pomoci je nutno provádět zařízením poskytujícím pracovnělékařské služby dle § 2 písm. b) odst. 12. vyhl. č. 79/2013 Sb., jak již uvedl JUDr. Kučina, nikoliv ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařské služby.

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

12.09.2013 - 20:59 Jiří Hána
Jedna věc je vyhovět liteře zákona, kterou jakkoliv nezpochybňuji. Druhá věc je, připravit lidi podle nejlepšího vědomí a svědomí na mimořádné životní, potažmo pracovní situace. To je (nebo by alespoň mělo být), podle mého soudu, hlavním cílem a účelem školení. Je pro mně z lidského i profesionálního hlediska mnohem důležitější, aby clověk - zaměstnanec, kterého školím, uměl zastavit tepenné krvácení nebo provést nepřímou srdeční mazáž, než kdo ho na tuto situaci bude připravovat. Jak správně uvádíte, dává vyhláška 79/2013 Sb. poskytovateli pracovnělékařských služeb povinnost poradenské činnosti spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci; nicméně jedná se o povinnost poskytovatele pracovně-lékařských služeb, nikoliv zaměstnavatele, ke kterýmžto povinnostem byl směřovaný původní dotaz.

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

12.09.2013 - 21:37 Norbert Chalupa
Samozřejmě, že v prvním odstavci máte pravdu, nic jiného tady celou dobu nepíšu. Ve druhém odstavci se mýlíte, pane Háno, poněvadž povinnost zajistit pracovnělékařské služby, je povinností zaměstnavatele (§ 53 zák. č. 373/2001 Sb.), přičemž mezi pracovnělékařské služby se řadí i školení k poskytování první pomoci. Primárně je to povinností zaměstnavatele.

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

12.09.2013 - 23:35 Jiří Hána
Diskutabilní... zaměstnavatel zajišťuje, dobře - litera zákona - "pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje zaměstnavatel za podmínek stanovených zákonem a jinými právními předpisy", ale zaměstnavatel není zpravidla sám poskytovatelem PLS a povinnosti dané vyhláškou MZČR jsou zejména povinnostmi poskytovatele. Zaměstnavatel tuto povinnost plní uzavřením smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s příslušným poskytovatelem PLS... a teď z praxe: pro zaměstnavatele (a věřte, že těch případů registruji od platnosti zák.373 a zejména vyhl. 79 mnoho) je dnes prakticky SCI FI najít poskytovatele PLS, pokud jej najde, jak jej donutí ke školení nebo návštěvám pracovišť (byť to má ve smlouvě)? Táži se: kde zákonodárce myslel recipročně také na povinnost lékařů uzavírat smlouvy se zaměstnavateli? Ve kterém právním předpisu je recipročně stanovena povinnost pro lékaře uzavírat smlouvy se zaměstnavateli do naplnění kapacit daných vyhláškou 79? Jakou má tedy povinnost poskytovatel PLS? A zaměstnavatel ukončí podnikání kvůli tomu, že nemůže najít poskytovatele PLS? Nebo bude riskovat pokutu? To je jistě opatření nebo situace, kterou česká ekonomika potřebuje... Nezlobte se, ale já kopu za zaměstnavatele z praxe, i za ty, kteří se zoufale snaží o získání rady na zdejším portálu. Dokážu si představit případ, kdy zaměstnanci dokáží poskytnout první pomoc díky našemu školení, zachrání tím lidský život a potom se asi nikdo nebude ptát, kdo školil. Dokážu si také představit případ, kdy někdo v důsledku (pracovního) úrazu zemře, kdy sice všechny povinnosti všech byly na papíře(!) splněny, litera zákona bude naplněna, nicméně lidský život zmařen... Znovu proto říkám, že klienti naší společnosti mají v rámci standardních plnění(!) proškolené všechny(!) zaměstnance na poskytování první pomoci odborně způsobilou osobou(!), což nevylučuje případná další skolení poskytovatelem PLS. BTW: divil byste se, jak většina posluchačů školení zpozorní, když dojde na závěrečnou pasáž základů první pomoci... narozdíl od školení "o právnich a ostatních předpisech o BOZP" nebo o PO... Evidentně jsou to informace, které se mohou hodit i v mimopracovním životě a to je na tom to důležité - předat lidem při školení určitou praktickou informaci-zkušenost, ne jen čisla právních predpisů, která si stejně nikdo nebude pamatovat (nebo jen málokdo)...

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

13.09.2013 - 05:59 Norbert Chalupa
Pane, již zavádíte diskuzi jinam. Pokud si přečtete mé příspěvky na zdejším portálu, tak nedělám nic jiného, než, jak Vy říkáte, ,,kopu,, za zaměstnavatele. BOZP se zabývám sice pouze 20 let, ale vězte, že jsem toho už zažil a viděl celkem dost. Upřímně Vám musím říct, že mi je velmi líto (a pokuste se nad tím zamyslet), že nedokážete zaujmout své klienty při školení o BOZP a PO (jak sám píšete), nýbrž ,,jen,, při poskytnutí první pomoci. Mějte se hezky.

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

13.09.2013 - 09:01 Jiří Hána
Ano, právě proto, že pozorně čtu vaše zdejší příspěvky, pane Chalupo, vidím, že byste nejraději dával zaměstnavatelům další povinnosti právní úpravou, jako by jich už teď neměli dost. Z toho je vidět za koho, nebo spíše do koho kopete. (BTW: čím to, že když někomu dojdou argumenty, začne se vždy ohánět délkou praxe?). Je to především váš osobní útok v posledním příspěvku, který odvádí diskusi jinam. Prosím ukončeme ji proto. Děkuji.

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

23.09.2013 - 18:53 Eduard Šimánek
Musím souhlasit s panem Hánou. Měli bychom brát zákonné požadavky s rezervou a nesnažit se striktně naplnit všechna, někdy "podivná" ustanovení. První pomoc by měl být rozhodně schopen poskytnout kdokoliv, ale nejsem si jist, zda se dá finančně "utáhnout" specializované školení lékařem, nebo záchranářem. Ani nevím, jak by to v praxi vypadalo, když někdo nastoupí do práce, tak zavoláme lékaři a on sedne do auta a proškolí nově příchozího z 1. pomoci? Téměř každý absolvoval poměrně kvalitní kurz 1. pomoc v autoškole, tak na oživení je opakované školení OZO v BOZP dle mého názoru zcela dostačující. Nevím, proč si zákonodárci mysleli, že kvalitní teoretická příprava v poskytování 1. pomoci zajistí kvalitní "zásah" v praxi. Slyšel jsem o případech, kdy ani profesionální záchranáři "nováčci" nezvládli krizovou situaci, a jejich znalosti byl v klíčovém okamžiku zcela k ničemu. Ve své praxi jsem se zatím nesetkal s jediným případem, kdy by někdo "uškodil" nesprávnou nebo neodbornou 1. pomocí.

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

23.09.2013 - 20:32 Norbert Chalupa
Pane Šimánku, nevím, proč tady uvádíte nesmyslný příklad o tom, že když nastoupí zaměstnanec do práce, tak by měl být zaškolen k poskytování první pomoci lékařem, který sedne do auta a zaškolí jej?? Prosím, přečtěte si pozorně § 2 písm. b) odst. 12. vyhl. č. 79/2013 Sb. Nic takového se nevyžaduje! Pochopitelně, že každá OZO (nejen OZO) by měla znát principy poskytování první pomoci a umět je prezentovat.

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

25.09.2013 - 01:00 Roman Poláš
V příspěvcích ke "Školení první pomoci" zaznělo mnoho názorů, mnohdy značně emotivních. Myslím si, že situace je celkem jasná pro ty, kteří chtějí akceptovat právní předpisy (např. pánové Norbert Chalupa a Tomáš Neugebauer) a jde shrnout do čtyř bodů: 1. Dle § 102 odst. 6 ZP zaměstnavatel určí potřebný počet zaměstnanců, kteří m.j. organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby a tyto vyškolí (i např. prostřednictvím OZO) v rozsahu a způsobem prokazatelně dohodnutém s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 2. Ve smyslu ustanovení §2 písm. b) odst. 12 vyhlášky 79/2013 Sb. zaměstnavatel určí zaměstnance odpovědné v poskytování první pomoci (třeba jen 2 z celého kolektivu) a zajistí jejich školení poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 3. Prostřednictvím OZO, jiných odborných nebo znalých osob nebo zaměstnavatel sám (pokud je toho schopen) zajistí v nezbytném rozsahu školení v poskytování první pomoci ostatních zaměstnanců. 4. V případech, kdy zaměstnavatel nemá smluvně zajištěné pracovnělékařské služby a tady bytostně rozumím panu Jiřímu Hánovi nezbývá, než přidat selský rozum a zvolit vlastní formu školení první pomoci, a to bez účasti poskytovatele pracovnělékařských služeb. " je lepší něco, než nic."

Re: Situace je řešitelná i prostřednictvím OZO v prevenci rizik

24.09.2013 - 10:02 Tomáš Neugebauer
Pane Šimánku, musím se zastat p. Chalupy, neboť jeho stanovisko je vysoce profesionální. Vaše je naopak značně pokřivené - "Měli bychom brát zákonné požadavky s rezervou a nesnažit se strikně naplnit všechna, někdy "podivná" ustanovení". To už se nedá nazvat ameterismem. Lituji firmy, kterým poskytujete své služby, pokud při nich uplatňujete tuto zásadu. Vaše představy jsou značně mylné - např. "téměř každý absolvoval poměrně kvalitní kurz 1. pomoci v autoškole". Za prvé to není pravda (mnoho řidičí má řidičský průkaz, aníž tento kurz absolvovalo), za druhé, pokud se nejedná o řidiče z povolání, tak není jisté, že v pracovním procesu je obsah tohoto kurzu to, co potřebuje. Proto tento úkol má být plněn ve spolupráci s lékařem poskytujícím zaměstnavateli pracovnělékařské služby (ten určí obsah výuky, neboť poskytnutí první pomoci není jen o umělém dýchání a srdeční masáži).

Jsem rád, že máme na fóru jen

24.09.2013 - 11:21 Eduard Šimánek
Jsem rád, že máme na fóru jen samé špičkové odborníky, ale pánové uvědomme si, že naše právní rozbory jsou úplně k ničemu, protože výklad zákona náleží pouze soudu. Udivuje mne, že nejrozsáhlejší a nejplamennější diskuze vyvolá problematika poskytování první pomoci, ale k opravdové problematice se tady nevyjadřuje téměř nikdo. Vidím, že fórum neslouží k výměně informací a diskuzi, ale k dokazování, kdo zná lépe, více a odborněji. Přeji vám všem hodně štěstí v profesionální praxi, já se vracím zpět do amatérské ligy. S pozdravem Eduard Šimánek

Re:

24.09.2013 - 11:44 Vladimír Jindra
p. Šimánku správně jste napsal, že výklad náleží pouze soudu ... a u soudu je ono "braní práva s rezervou" dost destruktivním přístupem. U soudu se pitvá každé slovíčko a řeší se právě ono striktní dodržení zákonných požadavků, tam není prostor pro nějaké "rezervy", stejně tak kontroly SOD. K problematice zde byly vyjádřeny různé názory a záleží na každém jak si to přebere, co si z toho vezme, pokud bych si vzal Vaše doporučení, pak bych se celkem obával kontrol SOD a ten se může objevit i když nebudete mít žádný "průšvih", stačí naštvaný zaměstnanec, soused, milenka ...

Vážený pane Jindro, máte

24.09.2013 - 16:42 Eduard Šimánek
Vážený pane Jindro, máte samozřejmě pravdu. Já jsem měl původně zcela jinou myšlenku a špatně jsem se v rychlosti vyjádřil, ale toto je zde na fóru zcela nepřípustné, Měl jsem na mysli, že bychom se neměli tak striktně zabývat, některými ustanoveními právních předpisů, a to ne ve msyslu neplnit je, ale nevěnovat jim tolik pozornosti. Vůbec se mi nelíbí, jak zde někteří agresivně reagují a vzájemně se uráží. Myslel jsem, že nám jde o stejnou věc, a měli bychom být profesními kolegy, a nikoliv oponenty, kteří hájí jen své názory a závěry. Ačkoliv ego nelze vidět, tak tady na fóru je značně "cítit". Děkuji za pochopení Eduard Šimánek

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail