Školení BOZP řidičů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková ze Státního úřadu inspekce práce.

Momentálně řeším otázku školení "řidičů referentů" a nejsem si jistá tím, jak je to s profesionálními řidiči. V organizaci máme zaměstnance na pozici "řidič", který v rámci výkonu své práce jezdí s osobním vozidlem do 3,5 t, zároveň má profesní průkaz. Je nutné, aby absolvoval ještě školení "řidičů referentů"?

K definici pojmu "řidič referent", který se běžně používá, je potřeba sdělit, že tento pojem není právními předpisy nikde vymezen. Za "řidiče referenta" je považován zaměstnanec, který nemá řízení vozidla sjednáno jako výkon práce, ale používá služební vůz například na pracovní cestě nebo vlastní auto pro služební účely v souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Školení BOZP vychází z požadavku zákoníku práce § 103 odst. 2 a 3, kdy je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž  zaměstnanci mohou přijít do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Osobu školitele stanovuje zaměstnavatel, stejně jako periodicitu školení, žádný doporučený interval týkající se školení řidičů referentů není. O provedeném školení zaměstnavatel vede dokumentaci (zákoník práce § 103 odst. 2 a 3), která by měla obsahovat prezenční listinu a osnovu školení. Zaměstnavatel dále pak musí určit způsob ověřování získaných znalostí zaměstnanců z provedeného školení. 

V souvislosti s řidiči referenty je tedy dobré připomenout i ustanovení § 349 zákoníku práce, které zahrnuje výčet předpisů vztahujících se k zajištění BOZP, kde jsou jmenovány předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Proto s ohledem na pracovní náplň zaměstnanců (referentů), kteří se budou v souvislosti s plněním pracovních úkolů pohybovat v silničním provozu, kromě školení zaměstnanců o obecné bezpečnosti práce, je žádoucí do obsahu školené problematiky zahrnout i pravidla silničního provozu a neopomenout ani na obsluhu a údržbu osobních vozidel prostřednictvím seznámení s návodem na obsluhu dodanou výrobcem vozidel a místním provozním bezpečnostním předpisem. 

Na řidiče profesionály, kteří mají řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě, se vztahuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. U tohoto typu školení je určena náplň i četnost školení právním předpisem. U tohoto typu školení není povinnost seznamovat řidiče s místními provozními podmínkami a riziky přímo vykonávané práce na pracovišti, a proto toto školení neodpovídá požadavku zákoníku práce § 103 odst. 2 a 3.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail