Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : únor - duben 2011

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 78 23.2.2011

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu.
        anotace: Iniciativa „Small Business Act“ pro Evropu představuje komplexní rámec opatření pro malé a střední podniky, podporuje podnikání a zakotvuje zásadu zohledňování
malých a středních podniků do práva a politických koncepcí, aby se posílila konkurenceschopnost malých a středních podniků. Tento přezkum nabízí přehled o pokroku, jehož bylo dosaženo během prvních dvou let zavádění SBA, představuje nová opatření, aby bylo možné čelit problémům, které podle názoru zúčastněných stran vyplývají z hospodářské krize, navrhuje způsoby, jak zlepšit převzetí a provádění SBA a stanoví jasné úkoly pro zúčastněné strany, přičemž zásadní roli hrají obchodní organizace. Zároveň je třeba mít na paměti, že každý malý a střední podnik je jiný: rozdíly v jejich velikosti, oblasti činnosti a právní formě vyžadují, aby se podle toho vhodně zaměřila pozornost tvůrců politik. Kromě toho uvádí tento přezkum závazky Komise v souvislosti s dalším prováděním SBA a vyzývá členské státy k tomu, aby odvedly svůj díl práce.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - podnikání - konkurenceschopnost - krize hospodářská - sdělení - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 109 8.3.2011

2

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Plán energetické účinnosti 2011.
        anotace: Tento plán vychází z příspěvků Evropského parlamentu, zejména z nedávné zprávy z vlastního podnětu týkající se energetické účinnosti, mnoha zúčastněných stran a ze zkušeností získaných v souvislosti s akčním plánem pro energetickou účinnost z roku 2006. Podle odhadů Komise by stávající opatření ve spojení s těmi, která jsou nově předkládána v tomto plánu, měla zajistit úplné dosažení cíle 20 %. Hlavní zásadou tohoto plánu je navrhnout přísná závazná opatření bez závazných vnitrostátních cílů. Úspěch Unie při provádění tohoto plánu bude záviset na úzké spolupráci mezi orgány EU, členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami. Komise spoléhá na zapojení a závazek všech stran dotčených tímto ambiciózním úsilím.
        klíčová slova: účinnost energetická - plány - opatření - cíle - sdělení - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 146 23.3.2011

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Reforma pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu.
        anotace: Účelem tohoto sdělení je zahájit politickou diskusi se zúčastněnými stranami a dalšími orgány ohledně nadcházejícího přezkumu balíčku o státní podpoře pro služby obecného hospodářského zájmu.
        klíčová slova: zájmy hospodářské - podpora státní - služby - diskuse - sdělení - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 163 31.3.2011

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o ochraně kritické informační infrastruktury „Dosažené výsledky a další kroky: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti“.
        anotace: Toto sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů se týká ochrany kritické informační infrastruktury „Dosažené výsledky a další kroky: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti“. Sdělení provádí inventuru výsledků dosažených od přijetí akčního plánu OKII v roce 2009. Popisuje další kroky plánované pro každé z opatření na evropské i mezinárodní úrovni. Zaměřuje se rovněž na globální dimenzi problémů a význam posílení spolupráce mezi členskými státy a soukromým sektorem na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni v zájmu řešení otázek vzájemné globální závislosti.
        klíčová slova: infrastruktura informační - bezpečnost informační - inventury - spolupráce - závislost - sdělení - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 168 13.4.2011

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : inteligentnější zdanění energie v EU : návrh revize směrnice o zdanění energie.
        anotace: Obsahem tohoto sdělení je návrh Komise na revizi směrnice 2003/96/ES4 (směrnice o zdanění energie), aby členským státům umožnila využít stávajícího nástroje v novém politickém rámci co nejlépe. Racionálnější a cílenější zdanění energie přispěje technologicky neutrálním způsobem k čistší a účinnější spotřebě energie, a podpoří tak udržitelný růst. Směrnice o zdanění energie stanoví minimální sazby daní z energetických produktů používaných jako motorová paliva, z energetických produktů používaných na vytápění a daní z elektrické energie.
        klíčová slova: energie - daně - růst - rozvoj trvale udržitelný - spotřeba energie - energie elektrická - směrnice - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 202 12.4.2011

6

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Inteligentní sítě: od inovací k zavádění.
        anotace: Komise hodlá prosazovat rychlejší a širší zavádění inteligentních sítí v Evropě prostřednictvím akcí uvedených v tomto sdělení. Na základě stanovisek vyjádřených institucemi a subjekty zapojenými do tohoto sdělení hodlá Komise v průběhu roku 2011 vypracovat vhodné iniciativy. Tyto iniciativy se budou zabývat regulačními aspekty identifikovanými v tomto sdělení, zejména v kontextu třetího balíčku o vnitřním trhu s energií, nadcházející revize směrnice o energetických službách, balíčku pro energetickou infrastrukturu a začleňování priorit energetické politiky do různých finančních programů EU.
        klíčová slova: sítě inteligentní - trh vnitřní - balíčky - infrastruktura - politika energetická - sdělení - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 222 19.4.2011

7

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : otevřený internet a neutralita sítí v Evropě.
        anotace: Při uzavírání balíčku opatření k reformě telekomunikací v roce 2009 stanovila Evropská komise svůj závazek „zachovat otevřenost a neutralitu internetu a v plné míře zohlednit úmysl spoluzákonodárců zakotvit nyní neutralitu sítě jako cíl politiky a regulační zásadu, kterou by měly prosazovat vnitrostátní regulační orgány.“ Kromě sledování, jak jsou prováděna příslušná ustanovení týkající se tzv. internetových svobod, by Komise podle tohoto prohlášení měla „sledovat dopad vývoje na trhu a technického vývoje na internetové svobody, přičemž do konce roku 2010 podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu, zda jsou zapotřebí dodatečné pokyny“. Cílem tohoto sdělení je tedy splnit tento závazek, který byl připomenut ve sdělení Digitální agenda pro Evropu, jež uvádí zjištění, které Komise získala na základě konzultací a průzkumů, a vyvozuje patřičné závěry.
        klíčová slova: internet - sítě - telekomunikace - neutralita - orgány regulační - EU - reformy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail