Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : červen - září 2010

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 311 15.6.2010

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU.
        anotace: Toto sdělení se zabývá zvyšujícím se používáním bezpečnostních skenerů na letištích Evropské unie, které je regulováno na vnitrostátní úrovni. Různé normy skenerů nasazených v současné době v Evropě přinášejí vážné riziko rozpadu základních práv občanů EU, omezení jejich práv na volný pohyb a zvýšení obav o zdraví souvisejících s novými bezpečnostními technologiemi. I když jsou bezpečnostní skenery na evropských letištích dosud výjimečné, roste potřeba rychle řešit tyto problémy a najít společné řešení. Sdělení zkoumá argumenty týkající se toho, že pouze společné evropské standardy pro leteckou bezpečnost mohou poskytnout rámec zajišťující harmonizovaný přístup k používání bezpečnostních skenerů na letištích, a dále způsob, jakým by tento harmonizovaný přístup měl zahrnovat normy základních práv EU a jednotnou úroveň ochrany zdraví, aby bylo možné doplnit tuto technologii do stávajícího seznamu
vhodných zařízení pro detekční kontroly osob na letištích.
        klíčová slova: skenery - letiště - pohyb volný - technologie - standardy - ochrana zdraví - kontroly

EUR-Lex - č. KOM(2010) 389 20.7.2010

2

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020.
        anotace: Směry evropské politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu do roku 2020 usilují o stanovení obecného řídícího rámce a náročných cílů, které by měly být vodítkem pro
vnitrostátní nebo místní strategie. V souladu se zásadou subsidiarity by popsaná opatření měly být prováděny na co nejvhodnější úrovni a co nejvhodnějším způsobem. V rámci těchto směrů politiky je Komise toho názoru, že prioritně by se měly provést tato tři opatření: 1) stanovení strukturovaného a koherentního rámce spolupráce postaveného na osvědčených postupech v členských státech, což je nezbytná podmínka k účinnému provádění směrů politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu; 2) vypracování strategie zaměřené na zranění a první pomoc, jejímž prostřednictvím by se řešila urgentní a rostoucí potřeba snížit počet zraněných na silnicích; 3) zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu, zejména motocyklistů, v jejichž případě jsou statistiky nehod obzvláště znepokojivé.
        klíčová slova: politika evropská - bezpečnost silniční - provoz silniční - strategie - státy členské - zranění - motocyklisté - statistiky

EUR-Lex - č. KOM(2010) 423 6.8.2010

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o využívání ionizujícího záření v lékařství a zajištění dodávek radioizotopů pro nukleární medicínu.
        anotace: Komise předkládá toto sdělení Evropskému parlamentu a Radě s tím, aby navrhly dlouhodobou perspektivu využívání ionizujícího záření v lékařství v Evropské unii a vyvolaly diskuzi o nezbytných opatřeních, zdrojích a rozdělení povinností pro řešení hlavních úkolů v této oblasti. Sdělení uvádí přehled nejdůležitějších úkolů a zaměřuje se na zviditelnění příslušných opatření Společenství. Sdělení zkoumá tato opatření ze široké perspektivy. Kromě radiační ochrany je hlavním hlediskem účinná a udržitelná politika ochrany veřejného zdraví. Zásadní úlohu v tomto rámci mají zdravotničtí pracovníci i dodavatelé lékařských přístrojů a vybavení a radioizotopů. Za tímto účelem se sdělení také zabývá právními předpisy a programy mimo příslušná ustanovení Smlouvy o Euratomu.
        klíčová slova: záření ionizující - lékařství - ochrana radiační - medicína nukleární - radioterapie - radiologie - zdraví veřejné - zdravotnictví

EUR-Lex - č. KOM(2010) 474 17.9.2010

5

Sdělení Komise týkající se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru.
        anotace: Prvořadým cílem nejen pro politiku EU v oblasti dopravy, ale pro hospodářskou politiku jako celek je tedy zajistit, aby potenciál růstu, který se skrývá v odvětví železniční dopravy, byl plně uskutečněn. Ke splnění těchto cílů potřebuje Evropská unie vytvořit jednotný evropský železniční prostor založený na propojené síti infrastruktury a interoperabilním vybavení, které umožní plynulost dopravních služeb po celé Evropě a v sousedních zemích. Všichni evropští provozovatelé železniční dopravy by pak mohli nabízet efektivní služby, které splňují očekávání cestujících a podniků, a byli schopni lépe konkurovat jiným způsobům dopravy, zvláště pokud jde o ceny, flexibilitu, dobu přepravy a dochvilnost. Aby se zvýšila konkurenceschopnost odvětví železniční dopravy a její šetrnost k životnímu prostředí na základě již dosažených výsledků, měla by být jako součást soudržné strategie přijata další opatření, jako je podpora rozvoje efektivní železniční infrastruktury v EU, vytvoření atraktivního a opravdu otevřeného trhu, odstranění administrativních a technických překážek a zajištění rovných podmínek s ostatními způsoby dopravy. Předkládané sdělení obsahuje hrubý nástin této strategie.
        klíčová slova: železnice - doprava - doprava železniční - Evropská unie - prostor jednotný - konkurenceschopnost - strategie

EUR-Lex - č. KOM(2010) 472 20.9.2010

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu.
        anotace: Opatření vnitrostátních a místních orgánů by měla prostřednictvím snižování nákladů podporovat investice do nových otevřených a konkurenceschopných sítí. Komise již vloni tato opatření podpořila přijetím pokynů pro uplatňování pravidel o státní podpoře. Tyto pokyny stanovily pravidla poskytování veřejné finanční podpory na zavádění širokopásmových a vysokorychlostních širokopásmových sítí za netržních podmínek v oblastech, kde v dohledné budoucnosti nejspíše nelze komerční investice očekávat. Hlavním cílem tohoto sdělení je další podpora opatření vnitrostátních a místních orgánů. Předkládá se jako balíček opatření pro širokopásmové sítě spolu s dalšími dvěma závazky v oblasti širokopásmové infrastruktury, které Komise přijala v rámci opatření Digitální agendy pro rychlý a superrychlý internet. Jedná se o doporučení týkající se přístupu k sítím nové generace, které má vnitrostátním regulačním orgánům poskytnout regulační pokyny, a program politiky rádiového spektra, jehož cílem je zlepšit koordinaci a správu spektra, což mimo jiné usnadní růst bezdrátových širokopásmových sítí. V dalším oddíle je uveden přehled rozvoje technologií a trhu, který zasadí současnou situaci v Evropě do kontextu. Oddíl 3 se věnuje každému ze čtyř návrhů, které Digitální agenda předložila členským státům, a jejich podpoře na evropské úrovni. Oddíl 4 pak nastiňuje některá hlavní následná opatření.
        klíčová slova: sítě širokopásmové - digitalizace - sítě vysokorychlostní - infrastruktura - internet - sítě bezdrátové - technologie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail