Rozdíl mezi plánem BOZP na staveništi a technologickým postupem

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Měla bych dotaz týkající se zpracování plánu práce, technologického postupu, případně dalších provozních dokumentů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. § 6 vzniká povinnost zpracovat plán BOZP v případě, že se jedná o práce ve výšce větší než 10 metrů. Nikde již ale není stanoveno, co má plán BOZP všechno obsahovat. Stejně tak v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. je odkazováno na zpracování technologického postupu, ale opět není nikde definováno, co má daný technologický postup obsahovat. Nikde také není vysvětleno, jaký vztah k sobě mají tyto dva dokumenty. Prosím tedy o radu, kde se dají najít informace týkající se zpracování této i jiné provozní dokumentace pro firmy zabývající se prací ve výškách a nad volnou hloubkou.

Základní povinnost na stanovení pracovních postupů je uvedena v ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. § 5, který zaměstnavatelům ukládá povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. A v pojmu zásady bezpečného chování můžeme nalézt odpověď. Jinak řečeno, zásady lze najít v právních a ostatních předpisech řešících zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. To znamená, že postupy (pracovní, technologické) musí řešit opatření k zajištění bezpečnosti práce, aby minimálně naplnily požadavky uvedených předpisů. Pokud se speciálně dotazujete na problematiku práce ve výškách, tak „osnovou“ pro zpracování pracovního postupu bude nařízení vlády č. 362/2005 Sb., resp. jeho příloha. Přitom již v některých částech této přílohy je povinnost řešení v pracovním postupu zdůrazněna přímo v textu ustanovení, např. vhodný OOPP proti pádu včetně kotevních míst musí být určen v technologickém postupu. Částečně lze pro práce ve výšce najít požadavky i v NV č. 591/2006 Sb., např. v příloze č. 3 částech XII-Bourací práce, XI-Montážní práce, VI-Svahování výkopů atp.

Pokud se týče plánu BOZP na staveništi, tak se ve své podstatě jedná o jiný název pro pracovní nebo technologický postup. V § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. je pro plán BOZP uvedeno, že se zpracovává podle druhu a velikosti stavby (tzn. přihlíží se k tomu, zda se jedná o údržbářské práce nebo rozsáhlé novostavby) s tím, že musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Pod hlediskem časová potřeba je skrytá povinnost koordinátorů ve fázi realizace staveb uvedená v § 8 písm.a) NV č. 591/2006 Sb. – koordinovat opatření k zajištění bezpečnosti práce přijímaná jednotlivými zhotoviteli na staveništi. Prakticky to znamená, že pokud jeden zhotovitel vybuduje kolektivní zajištění proti pádu z výšky, koordinací opatření by toto zajištění mělo zůstat k dispozici i pro další zhotovitele, kteří na daném pracovišti budou provádět svoji činnost (tj. ta časová potřeba). Opatření z hlediska způsobu řešení bezpečnosti práce jsou pak výše uvedená konkrétní  naplnění požadavků bezpečnostních předpisů. Podpůrně k těmto závěrům je možné na stavbách, kde vznikla povinnost určit koordinátory, použít ustanovení NV č. 591/2006 Sb. § 7 písm.c), kde se uvádí: koordinátor během přípravy stavby zabezpečuje, aby plán obsahoval…postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Ve stavební praxi se setkáváme často s pojmem „technologický postup“, který však nenaplňuje výše uvedené požadavky. Jedná se o postupy, které řeší zajištění kvality (jakosti) při jednotlivých stavebních operacích a pokud je zde zmínka o požadavcích na bezpečnost práce, jedná se o obecná ustanovení bez vazby na konkrétní pracoviště.

Závěrem snad ještě poznámka, jak chápat rozdíl mezi technologickým postupem a pracovním postupem. Toto bylo kdysi řešeno ve zrušené vyhl. č. 324/1990 Sb. v § 4 odst. 3, kde bylo uvedeno, že technologický postup musí stanovit

a)    Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací ( dnes to nazýváme časovou potřebou);

b)    Pracovní postup pro danou pracovní činnost;

c)    Použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků;

d)    Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí;

e)    Způsoby dopravy, skladovací plochy;

f)    Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí;

g)    Opatření k zajištění staveniště;

h)    Opatření při pracích za mimořádných podmínek.

Prakticky tedy technologický postup řeší širší vazby na staveništi (např. oplocení stavby, rozvody elektřiny, dopravu materiálu a osob apod.), zatímco pracovní postup řeší již jen konkrétní pracovní činnost, např. pouze problematiku pokládání střešní krytiny, montáž ocelových prvků haly apod.

V brzké budoucnosti lze očekávat v rámci novelizace zákona č. 309/2006 Sb. i novou přílohu č. 6 k NV č. 591/2006 Sb., která bude onou Vámi požadovanou osnovou. Její znění je k dispozici na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Zásady pro zpracování plánu a minimální požadavky na plán

 

I. Zásady pro zpracování plánu

1. Cílem plánu je stanovení postupů řešících technická nebo organizační opatření pro plánování jednotlivých prováděných prací, která jsou pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na staveništi vhodná. Plánem není dokumentace o prevenci rizik na staveništi.

2. Plán se zpracovává již při přípravě stavby a je výsledkem spolupráce zadavatele stavby, jím vybraného projektanta a osoby pověřené zpracováním plánu. Pokud byl na stavbě určen zadavatelem stavby koordinátor, je zpracovatelem plánu určený koordinátor. Plán musí obsahovat konkrétní doporučené postupy řešení požadavků na bezpečnost práce a technických zařízení vyplývajících z právních předpisů a z vyhodnocení rizik.

3. Zpracovatel plánu zajistí, aby plán obsahoval podle druhu a velikosti stavby a místních a provozních podmínek staveniště údaje, informace, podrobně zpracované postupy pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Postupy a opatření navrhovaná v plánu při přípravě stavby, budou pro zadavatele stavby podkladem pro stanovení celkové nabídkové ceny za realizaci stavby a pro výběr zhotovitelů. Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu při přípravě stavby známi. Nejsou-li zhotovitelé známi v době zpracování plánu při přípravě stavby, musí plán odsouhlasit a podepsat nejpozději před zahájením prací.

4. Plán zpracovaný při přípravě stavby je při realizaci stavby průběžně aktualizován. Musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace, aby doporučovaná řešení byla technicky realizovatelná, a aby byla s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby rovněž ekonomicky přiměřená.

5. Zadavatelem stavby určený zpracovatel plánu u velkých a rozsáhlých staveb s množstvím stavebních objektů, například stavby dálnic, elektráren, železničních koridorů, kampusů, může plán zpracovávat dle výše uvedeného obsahu na jednotlivé stavební celky a objekty s uvedením společných opatření, zejména zajištění staveniště, doprava materiálu, a staveništní komunikace.

II. Minimální požadavky na plán

Plán musí obsahovat

1. základní a všeobecné údaje, zejména název stavby, místo stavby, označení zadavatele stavby, koordinátora, pokud byl určen a zpracovatele projektové dokumentace. Dále obsahuje základní popis stavby, její situační výkres a rozsah, popis prací předpokládaných na stavbě, vnější vazby stavby na okolí, její vliv okolí na stavbu a informace potřebné pro vyplnění oznámení o zahájení prací dle přílohy č. 4, včetně přehledu platných právních předpisů vztahujících se k realizaci stavby,

2. informace o posouzení potřeby koordinátora, o jejich případném počtu, dále o rozsahu činnosti koordinátora při realizace stavby,

3. odůvodnění zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis materiálů sloužících jako podklad pro zpracování plánu,

4. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření, například řešení oplocení, ohrazení stavby s ohledem na místní podmínky a ve vazbě na časový předpokládaný průběh realizace stavby, dále vstupy a vjezdy na staveniště, prostory pro skladování a manipulaci s materiálem i mimo staveniště, osvětlení stavenišť a pracovišť, ochranná pásma a opatření proti jejich poškození, řešení opatření při nebezpečí výbuchu či požáru, komunikace na staveništi včetně podjíždění vedení, hlavní vypínač stavby, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, potřeba oddělených napájení pro zařízení staveniště, čerpání vody, noční osvětlení, vnější vlivy na stavbu, zejména otřesy od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, opatření pro případ krizové situace, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního plánu staveniště,

5. postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,

6. řešení zajištění proti pádu do výkopu, zejména konkrétní způsob zajištění, přechody a přejezdy přes výkopy, osvětlení ohrazení, úpravy pro slepce, přeprava zemin, dopravu materiálu do výkopů, vstupy osob do výkopu, způsob manipulace se zeminou,

7. postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění pracovníků proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,

8. postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod prací ve výškách,

9. postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operací a s tím spojených opatření pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace,

10. postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, například ruční, strojní, kombinované a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění pracovníků ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,

11. postupy řešící montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce, určení kotevních bodů při navrhování osobní zajištění,

12. postupy pro práci na střechách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění pod prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění uvést specifikace systému zachycení pádu, přednostně užívat prostředků kolektivní ochrany před užíváním prostředků individuální ochrany. V případě volby prostředků individuální ochrany řádně odůvodnit požadavek na jejich užití.

13. postupy řešící další požadavky na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů,

14. odbornost fyzických osob dle příslušných profesí, zejména montáž antén a hromosvodů, osazování oken, montáž zábradlí, vodorovné izolace balkonů, teras a střech, montáž výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, provádění nátěrů a fasád, dokončovací práce kolem objektu, chodníky, osvětlení,

15. postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření způsobená prolínáním a souběhem jednotlivých prací, například využití více jeřábů na jednom staveništi, práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků,

16. opatření vycházející ze zvláštností vyplývajících z podmínek u provozovaných objektů, například při rekonstrukci či stavbách v areálech zadavatelů, uváděné včetně časového harmonogramu prací a činností,

17. specifické požadavky na stavbu vyplývající, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví,

18. specifické požadavky na práce a činnosti spojené s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření, výbušnin, azbestu,

19. postupy pro zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem40),

20. zpracovatelé plánu promítnou do plánu při jeho zpracování jen postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní

požadavky pro jejich bezpečné provádění, které se týkají stavby, pro niž se plán zpracovává.

 

Autor článku: 

Komentáře

Rozdíly a "rozdíly".

25.11.2015 - 09:40 Václav Syrový
Na úvod trochu polemiky k plánu BOZP a technologickému postupu. Aby toho nebylo málo, tak bych ještě doplnil Pracovní řád. A začal bych od něho. Zaměstnavatel MŮŽE vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích ( § 305 a 306 Zákoníku práce /ZP/). Čili říci zaměstnancům co mají, co nemají co mohou, co nemohou a co smí a co nesmí u zaměstnavatele dělat. V zásadě je to napsané v Zákoníku práce, jenomže to by musel zaměstnavatel každému zaměstnanci koupit, předat a seznámit zaměstnance s jeho právy a povinnostmi které z tohoto právního předpisu má. Předpis je dneska již krásně nafouklý, takže jej pro jistotu málokdo zná a málokdo čte. Naši zákonodárci mají asi utkvělou představu, že zaměstnavatelé a zaměstnanci u nás v práci nedělají nic jiného než si čtou Zákoník práce. Teď dělám pracovní řád pro jednoho zákazníka a další zákazník si jej před chvílí objednal také. Jenom část jedenáctá po přepsání na A 4 tak má asi 10 stran. A teď záleží na mě, co podle místních podmínek považuji za nutné nebo dokonce nejnutnější tam do toho pracovního řádu dát, aby to řešilo a upravovalo to co je potřeba řešit a upravit, ale aby tam nebylo ani písmeno zbytečné. Totéž platí o Plánu BOZP a o technologickém postupu. Kdysi při nějakém smrtelném pracovním úrazu na stavbě stavbyvedoucí napsal technologický postup tužkou na nějaký karton formátu cca A 5, v šesti bodech, nechal si to od těch zedníků podepsat a bylo to vyřešené. Potom když se stal na stavbě smrtelný úraz tak se tím prokazoval před inspektorátem, ten tvrdil že to nestačí, že je to psané rukou, a podobně, ale nemohl to o žádný předpis opřít. Já jsem naopak poukazoval na to že předpis žádné požadavky nestanovuje, ale postup práce práci upravuje a to je rozhodující. Už si nepamatuji jak to nakonec dopadlo, takže ono nějaké papírové požadavky splňovat může být ošidné, spíše by se mělo hledět na to aby ty pracovní postupy a technologické postupy stanovily to co a jak ti lidé mají dělat. Teď jsem také u nějaké firmy něco dělal, nevěděl jsem odkud začít a tak jsem obešel ty zaměstnance, každý mě něco řekl, dal jsem to na papír (logicky a technologicky po sobě) nechal jsem to přepsat bylo to asi půl strany a už se podle toho jelo, a postupem času se to podle potřeby citlivě doplňuje. Mohl bych tady k tomu napsat celý román, ale myslím že tu podstatu jsem snad postihl.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail