Řízení revizí VTZ, kontrol a kalibrací bez kompromisů

BOZP je pestrou, složitou a náročnou oblastí činnosti, kterou je zaměstnavatel ze zákona povinen provádět. Bohužel, z jeho pohledu se často jedná o činnost, která je na první pohled pouze zbytečnou nákladovou položkou, a snaží se ji přenést na externí dodavatele. V takovém případě se jedná o krátkozraký pohled, který se v konečném důsledku (v případě úrazu, smrti či škodě na majetku) může stát neskutečně drahým, zejména v souvislosti s novým Občanským zákoníkem.

Ke zjednodušení řízení BOZP slouží moderní informační systém Enterprise Inspection Manager© (dále jen EIM©) společnosti Digital Data 3D, s. r. o. Filozofie systému je postavena na tom, že pokud chceme provádět revize VTZ, kontroly, údržby či kalibrace (dále jen kontroly) je nutné mít přesnou evidenci zařízení, kterých se ty které kontroly týkají. Bez základní evidence zařízení nemůžeme stanovit, jaké druhy kontrol, četnost, objem a finanční náklady budeme muset v následujícím období zabezpečit. Bez těchto údajů můžeme jen stěží odhadnout jak výluky a prostoje ve výrobě, tak právě i finanční náklady nutné zejména u organizací, které mají implementovánu normu kvality ISO 900X.

Digital data 3M

Systém EIM© umožňuje uživateli evidovat prakticky veškerá zařízení v organizaci používaná. Můžeme evidovat houpačky v MŠ, regály ve skladech, mosty, výrobní linky, korečková rypadla, důlní techniku, dopravní silniční a kolejové prostředky, hromosvody, komíny, lyžařské vleky, až po letadla či varné konvice nebo počítače a spektrometry. Samozřejmostí je i evidence prostředků požární ochrany (dále jen PPO), školení zaměstnanců nebo správa a řízení dokumentů.

Základní evidence zařízení je důležitá také proto, že řada těchto zařízení neprochází pouze jedním typem kontroly (např. periodickou revizí VTZ), ale prochází třeba i kalibracemi, údržbou apod. Tak dostáváme možnost sledovat průběh kontrol po jednotlivých liniích, včetně možné evidence zjištěných závad s návazností na opakovanou kontrolu. A to jak z pohledu zařízení, tak i z pohledu kontroly.

K jednotlivým prvkům systému EIM© lze stanovit odpovědnou osobu, připojit celou řadu příloh či cokoliv okomentovat poznámkami tak, jak jsme byli zvyklí na papíře či evidenční kartě. Zařízení lze vzájemně propojit a provázat a rozšířit je i o tzv. Příslušenství s obdobnou funkcionalitou, popsanou výše.

Výstupem jsou pak přehledné grafy, které nám ukazují, kolik a jakých kontrol bylo na zařízení provedeno, kolik závad bylo zjištěno a odstraněno apod. Pestrá škála výstupních seznamů (tabulek) nám umožňuje celou řadu třídění či seskupování s bohatou možností exportních a tiskových výstupů, včetně formátů MS Excel či PDF.

V rámci prováděné kontroly pak můžeme dotyčnému kontrolnímu orgánu (revizní technik apod.) vyjet seznam konkrétních kontrolovaných prvků a upřesnit tak jak délku trvání kontroly, tak i její předpokládanou cenu. Předaný seznam kontrolovaných prvků je následně jak pro nás, tak i pro např. revizního technika určitým právním podkladem (ochranou) v případě budoucích potíží.

U větších organizací se může jednat až o desítky tisíc evidovaných zařízení (prvků). Čili pro odpovědné pracovníky jde o náročný a až nadlidský výkon spojený s vedením základní evidence kontrol a zařízení. To je spojeno i s počátečními obavami, jak takový objem základních dat do systému EIM© dostat. Tyto obavy jsou samozřejmě liché. Společnost Digital Data 3D, s. r. o. dokáže základní údaje do systému dostat i z jiných elektronických systémů. Odpovědným pracovníkům tak odpadá jednotvárná, nikdy nekončící práce se zadáváním základních údajů do systému EIM©.

I přes počáteční obavy z implementace systému EIM© je zřejmé, že jeho nasazením dochází jak ke zlepšení informovanosti pracovníku BOZP, tak i vedení organizace, včetně eliminace možných sankčních dopadů. Zavedením systému EIM© musí samozřejmě dojít i k přepracování vnitropodnikových procesů v dané oblasti (tedy k jejich zjednodušení). To v konečném důsledku vede k významné úspoře personálních nákladů, neboť z řady pracovníků lze sejmout odpovědnost za jim přidružené činnosti v oblasti evidence BOZP. Následně pak celou agendu dokáže řídit jeden pracovník.

Aktuální plně funkční demoverzi si můžete stáhnout na:

http://digitaldata3d.eu/

Demoverze je omezena pouze časově a to na 153 dnů. Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme a pomůžeme vám i s analýzou stávajících procesů a jejich přehodnocením nutným k nasazení systému EIM©.

Využijte kontaktní údaje na našich stránkách.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail