Průběh a výsledky informační kampaně v zemědělství

Cílem preventivní kampaně v zemědělství bylo zvýšit právní povědomí o BOZP, upozornit na nejčastější rizika a nedostatky a příčiny pracovních úrazů. Informační kampaň v rámci Phare twinning project vyhlásil v loňském roce ČÚBP ve spolupráci s odborníky z Dánska.

Po vstupu České republiky do EU se zaměstnavatelé setkávají v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců s novými přístupy a požadavky. Ze strany EU byl v době přípravy ČR na vstup do EU velmi silný požadavek na přijetí příslušných směrnic do národní legislativy, po vstupu se jedná především o zavedení přijatých pravidel na samotných pracovištích. Zodpovědnost je zcela na bedrech zaměstnavatelů. Úlohou státu je poskytovat co nejvíce informací o nové legislativě a organizovat inspekční činnost jako dozor nad plněním stanovených požadavků.

Zemědělství patří v ČR dlouhodobě k oblastem s velmi vysokou četností pracovních úrazů, často se závažnými a trvalými následky a s finančními dopady pro zaměstnavatele. I když v zemědělství pracuje asi jen 2,5 % pojištěnců, podíl na celkovém počtu pracovních úrazů dosahuje téměř 6 %. Nejzávažnějších, tedy smrtelných pracovních úrazů vzniklo v minulém roce v zemědělství 13, to je víc jak 7 % z celkového počtu. Proto Český úřad bezpečnosti práce ve spolupráci s odborníky z Dánska v rámci PHARE TWINNING PROJECT vyhlásil pro rok 2004 informační kampaň na podporu BOZP v zemědělství.

Cílem kampaně bylo nejen zvýšit právní povědomí, upozornit na nejčastější rizika a nedostatky a příčiny PÚ, ale i poradenská činnost. Naučit cílovou skupinu, jak tato rizika omezovat a odstraňovat. Cílem nebyla represe, ale prevence.  Kampaň byla zaměřena na:

  • chov skotu - pracovní a technologické postupy (PaTP), zásady bezpečného vstupu a zacházení se zvířaty, bezpečné provádění veterinárních zákroků a ošetřování,
  • stroje a zařízení - požadovaný technický stav strojů (traktory), zakrytí kloubových a hnacích hřídelů, způsob provádění čistění a údržby a pracovní a technologické postupy (P a TP).

Uvedené zaměření kampaně bylo zvoleno proto, že dosavadní stav jasně vypovídá o tom, že v těchto oblastech dochází nejčastěji k porušování předpisů a k pracovním úrazům.

Cílovou skupinou byla zemědělská firma s max. 20 zaměstnanci, do přibližně 1000 ha obhospodařované plochy. Velikost cílové skupiny vycházela ze skutečnosti podložené analýzou, že právě u těchto podnikatelských subjektů dochází nejčastěji k porušování předpisů.

Oficiální vyhlášení a zahájení kampaně bylo na odborném semináři k BOZP v zemědělství v rámci doprovodného programu výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 27.8.2004 za účasti zástupce dánské strany a předsedy ČÚBP. 

Výsledky kampaně 

Osobními návštěvami bylo osloveno 535 zemědělských organizací. Průměrný počet oslovených firem na jeden inspektorát činil 66. Ostatní aktivity podporující osvětu, propagaci a informovanost o BOZP uskutečněné v rámci kampaně: články v tisku - celkem bylo otištěno 10 článků, vždy šlo o články v regionálním tisku, tisk centrální neprojevil o kampaň zájem, proběhly 2 tiskové konference. Tiskovou konferenci k zahájení kampaně lze hodnotit jako velmi dobrou, předcházel jí rozhovor pro Radio Faktor, poté poskytl předseda ČÚBP rozhovor pro regionální TV GIMI. Uskutečnilo se 23 seminářů pro odbornou veřejnost. Proběhlo setkání ke kampani s předsedou Odborového svazu PZV-ASO. dále rozhovor pro regionální TV v Hradci Králové a bylo poskytnuto individuální poradenství pro celkem 63 zemědělských firem k dalším otázkám BOZP. Poměrně velký rozsah ostatních aktivit výrazně přispěl k celkově příznivému vyznění kampaně. Součástí návštěv zemědělských firem bylo i ověření správnosti analýzy výchozího stavu. Ukázalo se, že jednotlivé pracovní operace jsou nejméně v 25 % prováděny nesprávným způsobem odporujícím zásadám bezpečné práce, což potvrdilo správnost zaměření kampaně. O tom ostatně vypovídá i počet PÚ u oslovených firem ze poslední rok:

  • při chovu skotu: SPÚ: 3 ostatní PÚ: 473
  • při práci se stroji: SPÚ: 1 ostatní PÚ: 537.

Z uvedených počtů pracovních úrazů vyplývá, že u navštívených organizací je četnost pracovních úrazů i četnost smrtelných pracovních úrazu přibližně dvojnásobná než je průměr. Cílová skupina byla zvolena správně. Důležitou součástí kampaně byla zpětná vazba, tj. názor oslovených firem na celou akci a na poskytnuté informační materiály. Jejich využití bylo z 43 % hodnoceno velmi dobře, dobře z 55 %.

Nejlépe byla hodnocena brožurka „Zemědělství a pracovní rizika“, na druhém místě pak brožura „Jedná se o vaši bezpečnost“. Lze konstatovat, že všechny materiály měly úspěch. O materiály projevily zájem i odborové svazy, profesní sdružení a poradenské agentury.

Každá dobře vedená kampaň by měla sloužit též jako nástroj pro výuku k tomu, jak v budoucnu dnešní, ne zcela ideální stav, zlepšit. Proto součástí výstupů z této kampaně jsou návrhy do budoucnosti, včetně toho, jak snížit počty a závažnost PÚ, a to:

  • opakovat podobné kampaně, zahrnout do nich i otázky ekonomických dopadů pracovní úrazovosti,
  • realizovat kampaně s užším zaměřením, které mohou být konkrétnější a lépe načasované,
  • působit na zlepšení odborné úrovně „poradců“ v oblasti BOZP, např. snahou o vydání závazného právního předpisu, organizováním odborných seminářů pro veřejnost apod.,
  • osvětou působit na zlepšení kvalifikační struktury zaměstnanců v zemědělství.

Na závěrečném semináři k celému projektu, který proběhl 6.1.2005 v Praze, se s těmito doporučeními do budoucnosti ztotožnila i dánská strana. Lze říci, že cílů a očekávaných výsledků kampaně bylo dosaženo. O kampaň projevily výrazný zájem odborové organizace a profesní sdružení. Za dobré výsledky patří dík všem, kteří se na kampani podíleli, zejména pak zástupcům dánské strany.

Ing. Vladimír Toman IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích 

ZDROJ:
Toman, Vladimír. Průběh a výsledky informační kampaně v zemědělství. Zpravodaj ČÚBP, č. 2 (2005), s. 1.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail