Přínos programu Bezpečný podnik pro Dřevozpracující družstvo v Lukavci

Bezpečnost práce před a po zapojení družstva do programu Bezpečný podnik. Co se podařilo.

„Dřevo je náš život“

Dřevozpracující družstvo v Lukavci je významným výrobcem deskových materiálů na bázi dřeva a řeziva s dlouholetou tradicí. Bylo založeno v r. 1953 a postupně se z malé pily stalo moderním zpracovatelem dřevní hmoty.

Historie

V historii družstva lze dosledovat několik rozhodujících událostí, které významně posunuly družstvo kupředu a založily současný charakter výroby v Lukavci.

Již v roce 1958 byla zahájena výstavba haly pro výrobu dřevotřískových desek  a v roce 1960 byla uvedena do provozu v Lukavci první dřevotřísková linka. Následné rekonstrukce  této linky v letech 1968-1972 a v r. 1981-1982, výrazně zvýšily kapacitu zařízení a kvalitu vyráběných desek.

Během své existence prošlo družstvo řadou změn  výrobního programu a získalo tak zkušenosti s výrobou např. voštinových desek, laťovek, dýhy, povrchově upravených materiálů, řeziva, hoblovaného zboží a pod.

Postupně se naplňovala myšlenka závodu na komplexní zpracování dřevní hmoty, který by dodával polotovary pro nábytkáře a truhláře.

V posledním desetiletí se změnilo  podnikatelské prostředí. Již počátek 90 let prověřil odolnost družstva, jeho členů, zaměstnanců a zejména vedoucích pracovníků. Měla se stavět linka na výrobu MDF desek. Výroba byla zahájena v roce 1992. Družstvo bylo a je dosud jediným výrobcem těchto desek v České republice.

Situaci bylo nutno zvládnout i obchodně a najít zákazníky. V Československu nebyly s tímto  materiálem zkušenosti. Proto naši první zákazníci na desky MDF byli z Německa, Švédska, Belgie, Velké Británie a export MDF desek převažuje dodnes.

Další investice v letech 1996 až 1999 byly směrovány do procesu manipulace kulatiny, zařízení kotelen a provozů k zajištění nově stanovených limitů „ekologickými zákony“, zejména do instalace nového kotle na spalování brusného prachu. Tyto nemalé investice postupně snižovaly potřebu fyzické práce a přispívaly k zvyšování bezpečnosti práce a zlepšování pracovního prostředí.

Významným přelomem v rozvoji družstva jsou roky 1999-2000. Rozšířili jsme  výrobu o povrchovou úpravu desek laminováním v Humpolci.

Současnost

V současné době Dřevozpracující družstvo v Lukavci vyrábí:

 • dřevotřískové desky LUKAPOL
 • dřevotřískové tvarové dílce LUKAFORM
 • dřevovláknité desky MDF LUHOPOL
 • dřevotřískové a  MDF desky povrchově upravené přírodní dýhou
 • laminované dřevotřískové desky a MDF desky
 • dřevotřískové desky pero-drážka
 • nábytkářské přířezy z dřevotřískových a MDF desek
 • jehličnaté řezivo surové i sušené
 • obkladové palubky a palubové podlahy
 • impregnovaný papír pro laminaci.

Dřevozpracující družstvo dodává tyto výrobky tuzemským zákazníkům a asi 50 % exportuje  do 20 států Evropy.

Na této produkci  a souvisejících činnostech se v současné době podílí 560 zaměstnanců družstva a jeho dceřiná firma DH Dekor spol. s r.o. se 150 zaměstnanci. Právě na zaměstnancích, jejich zkušenostech a znalostech, byly a jsou postaveny jak minulé tak současné úspěchy družstva.

Bezpečnost práce součástí Integrovaného systému řízení družstva 
Dřevozpracující  družstvo získalo v r. 1998, jako jedna z prvních firem v České republice,  certifikát „Bezpečný podnik „ a v r. 2001 jej obhájilo. Téměř současně  (v r. 1998)  zahájilo přípravu na  rozšíření systému řízení družstva o systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:1997.

Dynamika rozvoje družstva po r. 1990 si postupně vyžadovala změny v řízení a zejména výraznější zapojení lidí. Již zmíněný rozvoj družstva v první polovině 90 let byl podporován přípravou a následně certifikací v r. 1995 systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9002. Certifikát od firmy SGS již dlouhodobě znamená průběžnou kontrolu prostřednictvím auditů dle norem ISO 9000 a zabezpečení stability všech procesů a činností v družstvu. V roce 2001 jsme úspěšně zvládli certifikaci dle nové normy EN ISO 9001 –2000.

Dřevozpracující družstvo se však nespokojuje s prostým udržováním systému a v souladu se strategií a politikou jakosti uplatňuje pravidelné vyhodnocování komplexního systému řízení podle metodiky EM EFQM. Tento přístup orientovaný na celkové řízení firmy je v družstvu chápán a posuzován jako trvalé zlepšování všech procesů s cílem nejlépe řešit očekávání zákazníků.

V r. 1999 byla zpracována a  vyhlášena strategie rozvoje družstva. Je postavena na postupném zlepšování firemní kultury. Cílové představy o kultuře družstva  jsme rozpracovali a vyhlásili jako „principy chování družstva“, „principy chování jednotlivce“ a „hodnoty“, které respektujeme ve vztahu k lidem, kvalitě, zákazníkům, etice jednání, vlastníkům, růstu  družstva, technologiím  a okolnímu prostředí.

Významnou změnu zaznamenal např. rozsah chápání kvality v družstvu: „pro úspěšnou činnost družstva pokládáme vysokou kvalitu všech aspektů jeho činnosti, tj. vztahů družstva k lidem, mezi lidmi, mezi firmami, k okolí, k životnímu prostředí a kvalitu výrobků, služeb a vysokou kompetentnost lidí, za základní předpoklad.“ Na tom pak staví  politika jakosti. Jasně deklaruje  zvýšený důraz na zdraví jako nejcennější hodnotu a na osobní odpovědnost zaměstnanců nejen za dodržování všech předpisů a postupů, ale i za aktivní účast na zlepšování pracovního prostředí. Vyjádřili jsme jasný postoj využívání technologií: „Využíváme výhody těch postupů, které buď snižují náklady, zvyšují výkonnost, přináší výhody zákazníkům, zvyšují bezpečnost práce nebo snižují zatížení životního prostředí

Integrita systému řízení je naplňována v dílčích strategiích. Široký záběr postojů družstva je vyjádřen v Personální strategii:

”Naplnění svých cílů družstvo zajišťuje prostřednictvím kompetentních, aktivních, spokojených pracovníků respektujících principy a hodnoty firmy pomáhajících tím vytvořit novou kulturu družstva ve které lidé chápou a podporují změnu a růst jako prostředek zlepšení svého hmotného zabezpečení jednotlivce, šanci pro svůj osobní rozvoj, zvýšení bezpečnosti práce a  ekologie výroby. Kulturu oceňující pozitivní myšlení, tvořivý přístup k práci a loajalitu k družstvu.”

Jedním z cílů personální práce je: „Zajistit propojením cílů družstva a jednotlivců  v oblasti odborné, sociální, ekonomické, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí pokrytí potřeb lidí a jejich plnou realizaci.“

Důležitým předpokladem úspěchu strategie postavené na znalostech a dovednostech lidí je dobrá komunikace mezi zaměstnanci a vedením družstva. Proto, kromě běžných nástrojů komunikace (porady, schůze útvarů, členské schůze, oběžníky, vnitrodružstevní noviny, intranet, pravidelná školení, seminářů), využíváme pro zpětnou vazbu „jak změny vnímají zaměstnanci“ sociální audit (opakovaně po dvou letech), popř. další dotazníkové akce, jako byl také opakovaný socioekologický průzkum. Zjišťování názorů zaměstnanců je výrazně zaměřeno na problematiku bezpečnosti práce a je pokladem pro konkrétní opatření v personální práci.     

Při definování potřebných změn ve všech oblastech činnosti družstva a při jejich realizaci jsou využívány poznatky TOC (Theory Of Costraints – teorie omezení).  Družstvo svoji vizi vtělilo do projektu nazvaného DDL21, který vznikl a je realizován s pomocí českých a zahraničních konzultantů. Byl zpracován do konce třetího čtvrtletí 2002 a jeho cílem je zvýšit stupeň zpracování  jak deskových materiálů, tak řeziva.

Systémy  ISO 9000, 14000 a BOZP v souladu s BS 8800 využívají společnou „Příručku řízení“. Kromě vnitropodnikových pravidelných prověrek bezpečnosti práce a namátkových kontrol je účinnost systému kontrolována a hodnocena na základě dozorových auditů (firma SGS), interních procesních auditů a plnění cílů jakosti.

Uvedené oblasti řízení se vzájemně prolínají a družstvo deklarovalo zájem o BOZP v „Politice EMS“ vyhlášené na podzim v r. 1999 závazkem vedení: “Podporovat  u všech zaměstnanců a na všech úrovních vědomí odpovědnosti za snižování negativních dopadů své činnosti na životní a pracovní prostředí a za bezpečnost práce s cílem dosáhnout  jejich aktivní účasti na programu zlepšování“.

Využitím programu „Bezpečný podnik“ je postupně dosahováno:

 • zlepšování informovanosti zaměstnanců
 • komplexnosti a sjednocení vnitropodnikových směrnic
 • systematického vyhledávání rizik v souvislosti s výrobou a systematická kontrola jejich eliminace
 • zapracování odkazů na rizika v pracovním procesu a jejich eliminace do technologických a pracovních postupů
 • systematického snižování rizikových pracovišť (instalace „hydraulických jeřábů“ u roztřískovače na manipulační lince apod.)
 • systematického snižování fyzické práce  a úrovně negativních faktorů pracovního prostředí hluku, prašnosti a teploty
  systematické realizace opatření, která zajišťují ochranu okolí před znečištěním (voda, hluk, prašnost).
 • V letech 1995 až 2001 družstvo financovalo akce podporující ochranu životního a pracovního prostředí v celkové částce 90 mil. Kč.

Závěr

Efekt programu „Bezpečný podnik“ a souvisejících realizovaných opatření se projevil především „dovnitř firmy“. Prokazují to výsledky sociálních auditů provedených v roce 1999 a 2001. Došlo k významnému zvýšení spokojenosti zaměstnanců v oblastech, které jsou v auditu souhrnně nazvány  „fyzické podmínky práce, moje práce v nynějším zaměstnání a organizace práce na mém pracovišti“, které zahrnují problematiku bezpečnosti práce a pracovního prostředí. Index spokojenosti zaměstnanců se zvýšil u těchto jmenovaných položek o 10 až 28 %.

Podobný posun ukázal „socioekologický průzkum“. V roce 2001 oproti roku 1999 zaměstnanci družstva výrazně pozitivněji hodnotili provoz z hlediska hlučnosti, nakládání s odpady i ovlivnění ovzduší. Zároveň si vyšší podíl zaměstnanců uvědomuje osobní přispění ke zlepšení (hluk +16 %, hospodaření s odpady +46 % a vodou +27 % i ovzduší +11 %). Tento posun ve vnímání družstva zaměstnanci je výsledkem realizovaných opatření, ale  i systému vzdělávání, komunikace (informovanost) a zapojení lidí do řešení této problematiky.

Zavedený systém dle programu „Bezpečný podnik“ také zvýšil transparentnost systému BOZP v družstvu vůči veřejnosti i IPB a podporuje image družstva. Vně firmy však není dosud jako prostředek ke snižování nákladů a zvyšování motivace lidí plně doceněn.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail